Лакрал райондалий тIитIлай бур асфальт бай завод

Главная страница » Лакрал райондалий тIитIлай бур асфальт бай завод

dsdr_14Вай гьантрай Лакрал райондалийн бувкIунни ДР-лул Ххуллурдал агентствалул каялувчи Загьид Хочбаров; ва идаралул отделданул каялувчи Зиябуттин ХIажимирзаев; ва идаралий зузи­сса Лакрал райондалиясса депутат Сяид Аьбдуллаев.

Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлущал вай ялтту бувккунни ШавкIравсса ххуллул шамбачIулия Ххюлусмав­сса ххуллийн бияннин дуллалисса давурттал. Ххал бунни ШавкIрату Щарав ламу бансса кIану. Ивунни гъявгъа байсса ва асфальт бай заводру бантIисса кIанттурдайн.