Жижара

irayup_1АхIмадлул душ Чавтараева Миси
Август зурул 20-нний, оьр­мулул 85 шинаву тамансса хIаллай къашавайгу бивкIун, аьпалул хьунни миллатрал язи­сса душ, машгьурсса жяматийсса ва сиясийсса ишккакку, гьунар лавайсса муаьллим ва тарбиячи Чавтараева Миси.

Бувну бур Миси апрель зурул 22-нний 1929 шинал Кумиял шяраву Лаккуй чIявучин кIулсса партиялул ва хIукуматрал зузалал Чавтараев АхIмадлул кулпат­раву. Цал буттал шяраву 4, яла Ккурклив 7 классгу бувккуну, 1945 шинал бувххун, 1948 шинал къуртал бувну бур Гъумучиял педучилище. 12 шинал мутталий зий бивкIун бур буттал шяраву­сса байбихьулул школалий дарс дихьлай. Зий бунува ккалай, 1960-ку шинал лавайсса даражалий ДГУ-рал тарихрал факультет къуртал бувну бур. 1960-73 шиннардий Миси АхIмадовна зий бивкIун бур цал Кьубиял, яла Кумиял школардал директорну. Пагьму ххисса муаьллим, ялун буклакисса жяматийсса ишчи Миси АхIмадовна 1973 шинал Лакрал райисполкомрал председательнал хъиривману бивтун бивкIссар. Гикку зий бивкIссар 1984 шинал пенсиялийн бувккун МахIачкъалалив арсначIан бизаннин. Зий вардишсса Миси, гиккугу оьнма къабацIайссия. Тамансса хIаллай школалий тарихрал ва аьраб мазрал дарсру дишин лагайссия.
Ххаллилсса, ас-ламусрал бувччусса зунттал душнил Миси Чавтараевал бувтссар яргсса ва шавкьирайсса, амма бигьа бакъасса оьрму. Нину къашай хьуну канихун дагьувкун, 9 оьрчI-душ бусса кулпатраву хъунма-хъунмурну буван нясив хьусса Мисин багьссар цала хъиривсса 8 уссу-ссу хъуни буллан­сса, ччаннай бацIан буллансса буттал кумагчи хьун. ЯхIлувсса зунттал душнил ми цинявгу, яла цалами оьрчI ва душгу бусравну оьрмулул ххуллийн буккан бувссар.
Миси АхIмадовнал даврингу, инсаншиврунгу, жяматийсса иширттаву дуллалимунингу агьалинал хIукуматрал лавай­сса кьимат бивщуссар. 1955-59 шиннардий бувчIуну бивкIссар Дагъусттаннал Верховный Советрал депутатну.
1966-70-ку шиннардий бувчIуну бивкIссар СССР-данул Верховный советирттал депутатну.
Дуллуну диркIссар «ДАССР-данул лайкь хьусса учитель» ва «РСФСР-данул лайкь хьусса учитель», «ЗахIматрал ветеран» ва цаймигу лишанну ва цIарду.
Миси ахиратрал хьу­сса кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арснахь АхIмадихь, душнихь Рукьижатлухь, уссур­ваврахь МахIаммадахь ва АьвдулхIамидлухь, ссурваврахь Гугьардухь, Гулизардухь ва Щазахь, миннал наслулухь, циняв­ппагу гъан-маччанахь.
Цил гьав нурданул дуцIиннав, рухI хъинний дишиннав.
Кумиял, Ккурккуллал,
Ккуллал ва БахIикIуллал
жяматру

—————————————————-

irayup_2Расуллул арс Минкаилов Шяпи
Вай гьантрай мукьцIал лавхъунни 1-мур ЦIувкIратусса цIанихсса къавтIала, цIувкIуллал пагьламантурал цIа гьаз дуллай оьрму гьан бувсса захIматрал ветеран, ххаллилсса инсан Расуллул арс Минкаилов Шяпи дунияллия лавгун.
Увну ур му буттал шяраву ЦIувкIрав 1943 шинал. Буттал шяраву школа къуртал байхту дук­лан увххун ур МахIачкъалаллал культпросветучилищалувун. Мугу къуртал бувну личIи-личIисса давурттай зий ивкIун ур, 1965 шиная шинай пенсиялийн укканнин зий уссия Дагъусттаннал паччахIлугърал «Лезгинка» ансамбльдануву. Шяпинал бюхъу-гьунарданун, захIматран хIукуматралгу лайкьсса кьимат бивщуну бур: мунан чIярусса бахшишру, хIурматрал грамотарду дуллуну дур. Да­гъусттаннал лайкь хьусса артистнал цIанингу лайкь хьуну ур.
Жяматращал аьчухсса, дакI тIиртIусса Шяпи Расуллул ва ПатIимал ца акъа-акъасса арсъя, му чIалачIин дакъа ххирая ссурваврангу, гъан-маччанангу.
ДакIнийхтунусса кьурчIи­шиву кIидачIлай, жижара буллай буру Шяпинал арснахь, душнихь, кулпатрахь, ссурваврахь, миннал наслулухь ва щалвагу агьлу-авладрахь.
Шяпинал рухI бигьаний дишиннав, Алжаннул ххари уваннав, гьаттай нур дизаннав!
1-мур ЦIувкIуллал жямат

——————————————————-

Лакрал театрданул коллектив хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Султанова Гулизар АхIмадлул душнихь, вайннал уссурссуннахь ва махъсса гъан-маччанахь вайннан хъинну ххирасса ссу
Чавтараева Миси АхIмадлул душ
ахиратрал шаврин бувну.
Зухьхьун ссавур Заннал дулуннав, Мисил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.