«Дуванна увкумур бартдигьин хIарачат буванна»

ЦIуйшиял шяраваллил администрациялул хьхьичIавама бакIчи цала хушрай даврия укьаврийн бувну, Шяраваллил депутатътурал мажлисрал баян бувну бур шяраваллил администрациялул бакIчи увчIлачIисса бувчIавуртту дикIантIишиву сентябрьданул 14-нний, чIурду булаврил аьмсса кьини.

Вай бувчIавурттавух гьуртту хьунсса пикрилий, цалла цIа дирхьуну дур ЦIуйшиял шяравасса Мадаев Малик Аьвдулхаликьовичлул. ЦIана Мадаев Малик, шяраваллил администрациялул хьхьичIма бакIчи 2014-ку шинал январьданий цала хушрай даврия укьайхту, Шяраваллил депутатътурал мажлисрал ва чIумуйнусса шяраваллил бакIчинал буржру биттур буллалиману цIакь увну ур. Ванал хIакьинунинсса оьрмулул шаттирду бур укунсса:
Увну ур Малик ЦIуйшиял шяраву 1978-ку шинал. Ванал 9 класс бувккуну бур ЦIуйшиял шяраву, 11 класс къуртал бувну бур 1995-ку шинал Вихьуллал шяраву. Гара шинал дуклан увххун ур Каспийскалийсса Дагъусттаннал механический техникумравун. Техникум къуртал бувну бур 1998-ку шинал ЯтIулсса дипломгу лавсун. Дуккаврих муданагу мюхтажсса Малик, техникум буккаврий гьашиву къадурну, ялагу дуклан увххун ур Ростовуллал паччахIлугърал медициналул университетрал медико-профилактический факультетрайн. Университет къуртал бувсса 2004-ку шиная 2010-ку шинайннин зий ивкIун ур Буйнакскалийсса аьралий танкардал батальондалул медслужбалул хъунаману. Ганияр махъ, 2011-ку шиная 2013-ку шинайннин, зий ивкIун ур Буйнакскалийсса ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РД» идаралул хъунама хIакинну. 2014-ку шинал январьдания шинай зий ур ЦIуйшиял шяраваллил администрациялул бакIчинал буржру чIумуйну биттур буллай.
Цува цIусса къуллугърай авцIуния шинай дуван бювхъусса давурттая ва цалла гихуннайсса программалия буслай ур Малик Мадаев:
— Шяраваллил депутатътурал, инсантурал батIаврий цалчин ттуй бивхьусса буржну хьуна «Шяравусса СПК-лул ишла къадуллалисса, хьхьичIара колхозрахь диркIсса, 24 гектар аьрщарал вища инсантурахьхьун дулун хьурча, яла вища бигьану зун хьунтIиссар» тIисса. На ми аьрщарал схемагу дурну, цумур кIанайсса циксса аьрщи цумур кулпатрахь дуссаривгу чирчуну, цинявн­нащал ца шинайсса гай аьрщи ишла дуллансса депутатътурал хIукму буван бювхъунни. ТIайлар, вай аьрщи гьашину къадургьуну, ххулувран дурцунни. Мугу хъунмасса ишрихха. Шиккува ххи буван, хьхьичIра, колхозирттал чIумал, шяравусса хозяйствардан ичIаллил хозяйстварду дуван дуллуну диркIсса аьрщигу дуссар инсантурахь. Бахьттагьалтрансса, шяраваллил чIарах нанисса неххайхсса, кIива ламу бакьин буван бювхъунни. Бухсса, вара неххал ялттусса, машина лагаймур ламугу бакьин буван аьркинмур чIарав хIадур дурну буру. Шяравухсса ххуллурду бакьин буван бювхъунни гъявгъа, щама бивчуну. Шяраваллил вивсса, Щуну-Зунттуя, гъарал ларчIний, мугьали буккайсса ратIний муххал турба бивхьуну, ххуллу бакьин буван бювхъунни. ХIатталлил лагмасса сайки 500 метралул лахъишиврийсса муххал чапар дакьин дуварду. ЦIана дакIний буру мунийх, аькъаллан, сир буккан. Шяравусса кIичIирттаву хьхьувай чани бувайсса, цайнура цирда лахъайсса, лещайсса, релерду дусса, 12 «кобра» панарду дишарду. Вай дихьлахьиний кIул хьунни 4 ттала аьвну, ххаллу дакьин дуван лахъанвагу нигьачIисса кьяйдалийн бивну бушиву. Вайгу баххана буван икьрал дурну ду­ссар. Ца личIаннин, шяравусса кьулларду бакьин буварду. Гьай-гьай, на зузисса 8 зурул мутталий циняв шяраваллал буруккинтту дузал буван къабюхъайшиву бувчIлачIисса зат бур. Мунияту шяравун щин нанисса Исадаялу тIисса кIанттаяту бухми бургъурду бувкьун, цIусса бишин бур. Пикрилий буру шяравусса клубрал чIарав шашкардай, шахматирттай, доминорай, бильярдирттай буккайсса, учиннуча, Досуграл центр буван. Аллея буван, мурхьру бувгьуну (инсантал бигьалаган бюхъайсса кIану шяраву бакъашиврийн бувну), дакIний буру ялувсса бярничIа парк буван. Дувансса давурттив шяраву чанну дакъар. Уттисса замана жунма чIалай бур ччимур чIумал баххана хьун бюхъайсса бушиву. Мунийн бувну, шяраву хIасул буван багьлай бур цIусса кулпатирттахьхьун дулунсса аьрщарал фонд. Му фонд буван бучIия ахиратравун лавгсса инсантурахь диркIсса, гайннал оьрчIал, ляхъиндарал ишла къадуллали­сса аьрщараяту.
ЦIуйшиял шяраву дур 71 хозяйства. Яхъанай бур 300-ннийн бивсса инсантал. Бур СПК, ФАП, дянивмур даражалул школа, Культуралул къатта, 1 ттучан, щинай зузисса гьарахъалу.
Ялун нанисса бувчIавурттаву ЦIуй­шиял жяматрал нава увчIирча шяраваллил администрациялул бакIчину, уттинин дуван бювхъусса давурттащал, шяраваллил депутатътуращал ва жяматращал маслихIатрай, шяраваллил инсантурал оьрму хьхьичIунмай бансса, ми рахIатну яхъанансса хIалурду щаллу даврил чулухуннайсса давуртту дуван хIарачат буванна. ЦIуллушиву дулуннав зухьхьун, ЦIуйшиял жямат.

Макьала хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
Макьала кказитрай ришлашиссар Мадаев Маликлул бувчIавурттал фонд­равасса арцух.