Виричу лахъ айсса виричуналли

«Лакрал райондалул жагьилтал экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий ларгсса нюжмардий Щардал шяраву хьунни экстремистурал каруннища ливтIусса райондалул полицанал зузалтрал аьпалун хас дурсса футболданул турнир.

Экстремизм ва терроризм — ттизаманнул Аьрасатнал обществалул яла нигьачIисса буруккин, оьттул цIалацIисса тема. Экстремистурал дайлсса ккарччахьхьун бигьанма бириллалисса «нахIу парча» бур жагьилтал, хаснува аькьлу-кIулши цалий дацIан дурасса чIаважагьилтал. ЧIаважагьилтуран экстремизмалул хьхьичIалу кьукьинсса чаранну хIисав бай ми магьирлугърахун ягу спортрахун машхул баву.

Зулайхат Тахакьаева
Мунийн бувну Лакрал райондалий шиная шинайн хъуннасса къулагъас дуллай бур дуклаки оьрчIру ва жагьилтал спортрахун машхул баврил чулухунмай. Ччя-ччяни шайссар хъун хъанахъисса ник цIуллу-цIакьну тарбия даву мурадрайсса, ми оьмуния, оькки­муния буруччаву мурадрайсса жура-журасса спортрал тIуркIурду, бяс-ччаллу. Миннувасса цаппарасса бур аьдатравун багьсса: лачIунбуккаврил, волейболданул, боксрал, теннисрал; дуклаки оьрчIал дянивсса спортакиадартту; Ххувшаврил байрандалун, Физкультурникнал, Конституциялул, Наркоманиялийн къаршисса ва Жагьилтурал кьинирдан хас бувсса тIуркIурду.
Яла-яла Лаккуйгу сий хъуннар дуллу-дунияллийва машгьурсса футболданул. Гьарца шинал шай­ссар кIулшиву дулаврил управлениялул кубокрансса, Жагьилтурал кьинилун хас дурсса ва «Лакрал район» МР – данул бакIчинал завалунсса футболданул турнирду.
КIулшиву дулаврил управлениялул кубокрансса райондалул школарттал дянивсса футболданул турнир дайдишайссар цIусса дуккаврил шиндайдихьулий ва му къуртал шайссар июнь зурул 1 – нний ОьрчIру буруччаврил кьини.
Наркотикирттайн къаршисса кьинилун ва Жагьилтурал кьинилун хас дурсса футболданул турнир шайссар июнь зурул 26 – 27 – нний, райондалул агьали ватан ххирану тарбия баврил программалул лаг­рулуву.
Уттинин август зуруй Физкультурникнал кьинилун хасну дайсса «Лакрал район» МР – данул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул завалунсса турнир гьашину, Аьрасатнал шагьрурдая отпускардай ватандалийн бигьалаган бувкIсса Щардал шярава бувксса ишбажаранчитурал сипталийн бувну, хас дурну дия экстремистурал кIунттища ливтIусса райондалул полицанал зузалтрал аьпалун. Вания тихуннай ва турнир мунил сиптачитал ва спонсортал дакIний бур гьарца шинал дуллан. «Лакрал район» МР – данул бакIчинал завалун гихуннай, райондалул спорткомитетрал пишакар Малик ХIусмановлул бусласимунийн бувну, дуллан тIий бусса бур волейболданул турнир.
Турнир дайдишин хьхьичI полицанал отделданул хIаятраву цала даврил бурж биттур буллай бунува экстремистурал канища ливтIусса низам дуруччай органнал зузалт­ран дацIан дурсса гьайкалданучIа хьуна хъундакъасса митинг. Муний гьуртту хьуна: райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов; райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев; хъиривчутал Юсуп Рамазанов ва Амсар Къажлаев; Аьра­сатнал МВД – лул «Лакский» МО – лул каялувчи Марат МахIмудов; прокурор Светозар Оьмаров; Гъумучиял шяраваллил администрациялул бакIчи Апанни Макьаев; кIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаев; шяраваллил хозяйствалул управлениялул каялувчи Ризван Оьмаханов ва цаймигу райондалул идарарттал каялувчитал; 2009 шинал ВицIхъиял ламуй къачагътурайн данди ув­ккун оьрмулуцIа хьусса Оьмаров АьлихIусманнул ппу АмирхIусман ва ларгсса шинал Буршай хьусса спецоперациялуву ивкIусса Исмяилов Апаннинал кулпат СалихIат.
Мармарчарийн бувксса мяйя язисса арс – райондалул оьрмулуву дагьсса дазин къашайсса хъякру, тарихрай багьсса вярчIу, аьрщарай хьусса хъинкъашай щаву. Вайннал аьпа абад бансса давуртту дуллан ва мукьахунмай мукунсса лухIи балаллуя буруччинсса чаранну ляхъланни тти гихунмай ватанлувтуран ливчIсса. Мунияту Юсуп МахIаммадовлул цалва ихтилатраву кIицI лавгуна турнир дуллалаву цалархIал пашманссагу, ххариссагу иш хъанахъишиву: пашмансса – агьалинал паракьатшиврул къаралданий жагьилсса арамтурал бакIру бат шаву, ххарисса – гайннал аьпа абад бансса сиптачитал райондалия буккаву. Цанчирча так виричунащар виричу лахъ ан бюхъайсса.
Гъумучиял мизитрал имам Шяъваннул дурккуна дуаь.
Хъирив АмирхIусман Оьмаровлул увкуна:
— Тти ттул арснаща ттух мармарчарил гьайкалдания акъа уруган къабюхъантIиссар. Нагу ливчIссара абадлий ва кьурчIишиву ккухIлай. Ванал арснал ттухьва полицанал пиша язи бугьан ччай ушиву бувсукун: «Му нигьачIисса даврия махъаллил хьу, гьар ттун арснацIа шаву», — увкуссия на. «Хъунмяммай, ттул ппу нигьаусу акъассияхха, циван ура ттун ххуллу кьукьлай?», — увкуна. Муния мукьах на арснал арснан башарчи къабав. Ца кьини увкIунни полицанал яннагу лар­ххун, бяливчIсса буттал ххуллу язи бугьав, тIий. Барчаллагь хъунмасса полицанал отделданул каялувчи Марат ЯхIияевичлун, ттул арснал арснан давриву кабакьу баврихлу.
Полицанал отделданул каялувчинал аякьа цанна муданна асар хъанай душиву кIицI лавгуна Исмяилов Апаннинал кулпат СалихIатлулгу. «Тти зулва-зулвами оьрмурду буруччияра, мугъаятшиву хьхьара мадару», — увкуна ванил.
Мичча цинявппа лавгуна Щарав.
Турнир тIитIлай, Щардал шяраваллил бакIчи Мирослав Ибрагьимовлул бувсуна райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кабакьаврийну ххюра шинал хьхьичI Щардал къурув бувшиву футболданий буккайсса майдан ва Лакрал райондалул бакIчинал завалунсса цалчинсса турниргу гикку хьушиву. Утти цала завалунсса турнир къачагътурал канища ливтIусса полицанал зузалтрал аьпалун хас дан рязигу хьуну, мунин кабакьу баврихлу райондалул бакIчинахь барчаллагь увкуна.
ХIакьину жущалва бакъа­сса полицанал зузалт шиннардил хьхьичI Щарав футболданул майдан тIитIлай бивкIсса шадлугърай низам дуручлай бивкIшиву кIицI лаглай, Юсуп МахIаммадовлул барчаллагь увкуна миннал аьпа абад бансса, буттал улчагу, районгу, жула мархригу хъамакъабитансса давурттал сиптачитал ва спонсортал хьусса жагьилтурахь.
Аьрасатнал МВД – лул «Лакский» МО – лул каялувчи Марат МахIмудовлул дакIнийн бивчуна экстремистурал канища ливтIусса полицанал зузалт: Булатов Идрис, Жяъпаров Ниъматуллагь, МахIаммадов ХIусайни, ХIамзатов Абакар, Исмяилов Апанни, МахIаммадов Рамазан, Къунжуев Амсаруллагь, Оьмаров АьлихIусман, Щамххалов Мурад. КIицI лавгуна укунсса турнирдал кабакьу буллалишиву ялун нанисса ник тарбия дан ва ми экстремизмалул къяцIухьхьун къабириян.
Турнирданий гьуртту хьунни 15 команда: Щардал — 3 команда; Хъурхърал – 2 команда; Гъумучиял, Ххюлуссуннал, Хъунайннал, ГьунчIукьатIрал, Кумиял, ХьурукIуллал, Хьурттал, КIундиннал, Ккурккуллал, Аьрасатнал МВД – лул «Лакский» МО – лул.
Командартту сакин хьуну дия шяраваллаву ялапар хъанахъи­сса жагьилтурая ва шагьрурдая бувкIсса студентътурая.
Турнир тIиртIуна Щардал ва Хъунайннал командарттал. Финалданийн дурккуна Щардал — 1 ва Ххюлуссуннал командартту. Ххув хьуна Щардал команда, кIилчинмур кIану бувгьунни Ххюлуссуннал командалул, шамилчинмур – ГьунчIукьатIрал командалул.
«Лучший игрок» цIанин лайкь хьунни ГьунчIукьатIрал командалувасса Штанчаев Мурад. «Лучший вратарь» — Ххюлуссуннал командалувасса ХIайдаров Макьсуд. «Лучший защитник» — Щардал командалувасса Мусаев Мирон.
Ххувхьуми барча бан увкIсса райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуевлул кIицI лавгуна турнир тIулдакъашиву къархьуну, низам къалирну, ларайсса даражалий хьушиву. Турнир райондалул жагьилтал наркоманиялийн ва экстремизмалийн къаршисса акция хIисаврай даврилгу му политикалул лагрулий хьушиву, жагьилтал цIуллусса оьрмулухлу бушиву бусласиссар, увкуна ванал. Цалла цIарду кIицI мадару куну тавакъю бувну дакIнихтуну даву дузрайн дуккан дурсса жагьилтурахьгу барчаллагь увкуна. Турнир ххаллилсса сакиншиннарай даврихлу барчаллагьран райондалул администрациялул шяраваллил администрациялун дулун ккаккан дунни 50 азарда къуруш.
Мяйжаннугу, турнир дусса шаннагу кьини (вай гьантрай цурдагу Лаккуй тачIав дакъачIинсса кIиришиву дия, ца кьини 43 градус дур тIийгума бия) мюрщи-хъуни къакуну, щалла щарнил агьлу цIан-чаннаву бизлай, ца хъуннасса байрандалул лагрулий хъамал кьамул буллай бия. Футболданул майданнив дияннин дурцуну дия щин. Шиккува кIицI бан, райондалул «Анаварсса кумаграл» хIакинтал ва полицанал зузалтгу даин кунма цала-цала кIанттай бия.