Барча буллай буру

Главная страница » Барча буллай буру

dsdr_5Ттул талихIрал биялай

Янил чаний, Раянай,
Ттул талихIрал биялай,
Барча ина ттун Заннал
Кьисматну буллу Кьини!

На вин ци чIа учиви,
Ттул мусил хъус, Раянай,
ЛачIланнав бургъил гъарал
Вил оьрмулул хияллайн!

ДацIаннав вий кьинирду
Цаннияр ца язисса,
Малаикнал хъаттирду
Аякьалий лирчусса.

Заназу, кацI буцIлацIу
ТалихIрал ардарату,
Инава бувсса ниттил
ЦIагу бюхттул дуллалу!
Нину Аида,
ш. Щар

—————————————————-

dsdr_4ДакIнийхтуну барча уллай буру ГьунчIукьатIрал шярава­сса, жунагу хъинну ххирасса, ца классрал уртакь, Къарагишиев Къарагиши ХIасаннул арс вай гьантрай хьусса 50 шинал юбилейращал. Вил хIарачатралгу, усттарсса карунналгу ка-кумаг бувсса чIявур, шяраву бикIу, шяраваллил кьатIув бикIу. ЧIа тIий буру вин цIуллу-сагъшиву, кулпатраву талихI, оьрмулуву тIайлабацIу . Итаннав ина оьрмулия щалихханнин, вилва кулпатгу, гъан-маччамигу, лагма-ялттумигу ххари буллай. Вил дакIнийсса хияллу бартлаганнав, къушлий барачат ххи хьуннав!
АрхIал дуклай бивкIми

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля