ЦIуссалаккуйгу Ххувшаврил байран

gkos_11Майрал 9-нний ЦIуссалакрал райондалийгу лахъа-хъунну ларгунни Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 69 шин шаврин хас дурсса шадлугъ. ЦIуссалакрал администрациялул къатраву Хъун дяъвилул ветерантуращал хьунабавкьунни ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул хъунаманал хъиривчу А. Исрапилов, ДР-лул Миллатрал политикалул иширттал министрнал хъиривчу Б. МахIаммадов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат З. Мирзоев, ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчи ХI. Айдиев, хъунама референт, Ухссавнил округрайсса республикалул бакIчинал вакил Э. Дунакаев.

А. Аьбдуллаева
П. Рамазанова
Шадлугърал мажлисрай мукунма гьуртту хьунни райондалул депутатътурал мажлисрал председатель У. Жамалдинов, ЦIуссалакрал райондалул ОМВД-лул хъунама С. Рашидов, райондалул Ветерантурал Советрал председатель М. Шахмилов, райондалул Жяматий­сса советрал председатель М. Оьмаров, мукунма шяраваллал бакIчитал, райондалул идарар­ттал хъуними.
Шадлугърал мажлис тIитIлай, ихтилат бунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХI. Айдиевлул. Цалва ихтилатраву ванал кIицI лавгунни Хъун дяъвилул цIараву къучагъну талай бивкIсса Да­гъусттаннал вирттавравух чансса бакъашиву ЦIуссалакрал райондалияссагу.
— ХIурмат бусса ветерантал, къинттуллух талай бивкIми! ДакIнийхтуну барча буллай буру зу Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву Ххувшаву ларсун 69 шин хъанахъисса кьини. 9-мур майрал кьини – му жулва щалвагу билаятрал халкьуннан пахрулунсса, билаятрал тарихраву ляличIисса кIану бугьлагьисса кьинир. Ва жунна цинявннан яла гъилимур, яла чаннамур, яла ххирамур кьинир. Ва жула халкьуннал цашиврул, Ватан ххирашиврул, къучагъшиврул барашиннар.
ХIакьину жува барчаллагьрай дакIнийн бичлай буру дяъвилул цIараву ва къинттуллух къучагъну талай бивкIми, партизантурал кьюкьраву душманнайн данди бацIлай бивкIми, дяъви къуртал хьуну махъсса шиннардий халкьуннал хозяйство ччаннай дацIан дуллай бивкIми.
КьурчIи бизлай бур ва Хъу­­ннасса Ххувшаву ласуннин къаличIаву чIявуми. Ми жунма тачIав дакIния буккан къабучIиссар, хаснува цIана, та дяъвилул бардулт, гьурттучитал шиная шинайн чан хъанахъи­сса чIумал. Жу барчаллагь тIий буру хIакьину жула дянивсса ветерантурахь жагьилсса ник тарбия давриву жунма ххуйсса кумаг буллай тIий.
ЧIа тIий буру вайннан цIу­ллушиву, талихI-тирхханну, дунияллий паракьатшиву, — увкунни ХIажи Айдиевлул.
ДР-лул БакIчинал ва Респуб­ликалул ХIукуматрал цIания ветерантал барча бунни Артур Исрапиловлул:
— ДакIнийхтуну барча буллай ура зу Хъуннасса Ххувшаврил байрандалущал. Ва байран душманнаща лахIан бан къавхьусса жула халкьуннал кьянкьашиврул лишанну хъанахъиссар. Хъунмур ник хъирив наниминнан Ватан ххирашиврул эбратну хьун аьркинссар. ТачIав хьхьара къахьуннав зуха гъан-маччанал, лагма-ялттунал аякьа. ЧIа тIий ура зун мудан бивтсса баргъгу, чаннасса ссавгу, — увкунни Артур Исрапиловлул цалва ихтилатраву.
Ветерантал барча буллалисса ихтилат бунни мукунма ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат З. Мирзоевлул.
Ихтилатру къуртал хьуну махъ Артур Исрапиловлул ва ХIажи Айдиевлул дуллунни ветерантуран цала чулухассагу, республикалул бакIчинал чулухассагу бахшишру ва арцуйнусса премиярду. Хъирив райондалул культуралул къатлул зузалтрал ккаккан дунни ххуйсса концерт.
Гихуннайсса шадлугърал мероприятияртту дайдирхьунни райондалул агьалинал КIулакъасса саллатIнансса гьайкалданучIа тIутIив дишаврийну. ТIутIив дирхьунни мукунна 1999 шинал къачагътурал кьюкьращал талай жанну дуллуминнал ва къуллугърал бурж бартбигьлай оьрмурдацIа хьусса милицалтрал гьайкаллачIа.
Шикку ливтIуминнал аьпалун минутIрайсса пахъ багьаву дунни.
Гихуннаймур шадлугъ хьунни шяраваллил кьатIувсса авлахърай. Шикку дуклаки оьрчIал ва райондалул культуралул идарарттал художествалул самодеятельностьрал коллективирттал ккаккан дунни концертрал программа. Цалвамур гьунар кка­ккан бунни пагьламантурал коллективралгу. Мукунма хьунни куклу атлетикалул бяст-ччал.