Ххувшаврил Кьинилул байран Ккуллал райондалий

Главная страница » Ххувшаврил Кьинилул байран Ккуллал райондалий

gkos_6Байран. Байранну дикIай личIи-личIисса иширттан хас дурсса. Ми байраннал «бавану» хъанан дикIай инсаниятрал цIусса тарихрал шиннардий, жанавартрал къадансса «жанаваршивуртту» дуллай диркIсса фашизмалул «бава» аьтIутIи дурсса байранну хъанахъисса 9-мур майрал кьинисса, Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву Ххувшаву ларсъсса байрандалул кьини.
ХIажимурад ХIусайнов
Га дяъвилул лишаннуну хъанахъисса Хъун дяъвилул цIарал лама чурххардийх кай-кай хъанай бивкIхьурчагу, га ламараща ххассал хьун бювхъусса чиваркI жула дянивату ца шинаяр гамур шинал чан хъанай бур. ХIакьинусса кьини Ккуллал райондалий яхъанай ур дяъвилул увагу шама гьурттучу ва шанна щащар. КIицI дуванну миннал цIарду: Сулайманов Оьмар (Вихьул), Самедов Садикь (ЧIяйми), Оьмаров Аьли (Ккул), Чаннаева Хамис (ЦIуйши), Оьмариева ПатIимат (Ккул), Мударисова Багул (Ккул).
Гьашину хъинну ххуйну, тяхъану хьунадаркьунни ва тIайла дурккунни Ххувшаврил кьинилул байран Ккуллал райондалий. Байрандалул хьхьичIсса кьинирдай школардай, клубирттаву, шяраваллал библиотекарттаву хьунни личIи-личIисса пурмалий хIасул дурсса, Хъун дяъвилул кьинирдан хас дурсса диспутру, конкурсру, стенгазетарду итабакьаву, дяъвилул шиннардин хас бувсса луттирдаятусса конференцияртту ва къинттуллух, захIматрал фронтрай гьуртту хьусса хъаннищалсса хьунабакьавуртту. Хьунни Ххувшаврил кьини такну гьарца райондалийсса шяраваллаву дурсса гьайкаллачIа «Вахта памяти» бацIаву, тIутIив дишаву, махъру лахъаву, гьай-гьай, маевкалий лагавугу чара бакъасса ишну хьунни.
Яла бюхттулмур даражалий хьумур байран майрал 8-нний Ккуллал райондалул центрданий Ваччав хьумур байран дия. Ва кьини Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал хIадур бувну бия, дяъвилул чIумал кунмасса, тIивтIусса машина. Машиналий бивхьуну бия буржуйка (пач), ганил ялувгу бунияласса самовар дия, цивугу тIаннуй цIу дирхьуну чяй дуллалисса. Чяй дуллайгу ия кIяласса яттил луттирал рахIулувусса солдат. Машиналул бортирдацIух щябивкIун бия аьрали янна лархсса душру ва гармуннащалсса солдат. Дяъвилул чIумалсса балайрду тIий, кIийва къавтIун бизлай, аьрали вальсру дуллай бия солдат душру ва рахIулувусса «чяйчи». Машиналул махъсса борт тIивтIуну бушиврийн бувну, муний буллалими номердугу тамашачитуран ххал хъанай, ххаришивурттал дакIру дуцIлай дия. Вана ва машина райондалул Досуговый центрданучIату бувкIуна Ваччиял шяраваллил школалул хIаятравусса КIул акъасса солдатнан дацIан дурсса гьайкалданучIан. Шичча дайдирхьуна га кьинисса хъиривми тяхъашивурттугу. Гьайкалданул хьхьичI балчаннул муххал чIаннал лагрулий бавцIуну бия плакатир­ттащалсса, тIутIащалсса, транспорантирттащалсса дуклаки оьрчIру. Ссят 11 шайхту, МахIачкъалалия Дагъусттаннал БакIчинал зунттал районнайсса вакил Ибрагьим Ибрагьимов учIайхту, тIиртIуна Ххувшаврил кьинилун хас дурсса митинг. Ва шадлугъ дачин дурну ия Ккуллал райондалул администрациялул Информациялул ва аналитикалул отделданул хъунама Мамаев Рамазан. Мунал махъ буллуна Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулаймановлу­хьхьун. Ванал бувсуна байрандалийн бувкIун бушиву Дагъусттаннал БакIчинал вакил Ибрагьим Ибрагьимов, Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутатътал Камил Давдиев, ХIасан Аьлиев, Лакрал ва Ккуллал районнал цачIусса полициялул хъунама МахIмудов Марат. Сяид ХIасниевичлул цалва ихтилатраву кIицI бувуна цукунсса захIматшивуртту дурхIуну ларсъссарив Ххувшаву, цуксса хъуннасса гьурттушиву дурссарив Ккуллал райондалул чиваркIуннал. Дяъвилул ккурккай талай бикIаву дакъагу, къинттуллухсса давурттаву къанаврттайн занай, дяъвилийминнан дукансса, хIачIансса гьан дуллай, лаххия дузал дуллай. Дяъвилул цIарава райондалийн махъунай зана къавхьушиву бувсуна 1380 адамина, чIявуссаннал ккаккан дуршиву чувшиву, чумартшиву, дакIурдил кьянкьашиву, миннан дуллушиву чIярусса орденну ва медаллу, Ккуллал райондалиясса АхIмад-хан Султан кIийла, ЦIаххай Маккаев цал хьушиву Совет Союзрал вирттал, тачIав дакIния гьан дитан къабучIишиву буттахъал ларсъсса Ххувшаву. Ганияр махъ баян бувна, аьрай жанну кьурван дурминнал хIурматран, ца минутIрайсса кьабагьаву, хъирив рурцуна Аьрасатнал хIукуматрал гимн. Хъирив махъ буллуна аьрали хIаписар, районданул бакIчинал маслихIатчи, пресс-секретарь Хизриев Шамххаллухьхьун. Ванал цалва ихтилатраву кIицI бувуна цанма гьуртту хьун багьшиву, аьра­ли хIаписарну, 1999-ку шинал ЦIумадиял райондалийсса дяъвилувух.
— ЖучIан бучIайва жагьилсса душру, «ополчениялувун жугу кьамул бувара» тIий. Га иширалгу бусласиссар, цуманал ци тIурчагу, жула ялун нанисса никиран ххирану душиву жулла аьрщи, — увкунни ванал.
Хъирив цинявнналлагу тIутIив дирхьуна гьайкалданучIа. Аьралий машина хьхьичI, гайми хъирив, бавчуна Ваччиял майданнив. Инсантурал нех дия ххуллул лахъишиврийх най. Гайннах ябитайхту, мукъурттий бусан захIматсса, дакIнил ххаришиву дия хъазамираву.
Ваччиял майдан бия хъинну чIюлу бувну. Мунил ялтту чулий­сса чIирал лахъишиврий лархъун дия циняв шяраваллан хас дурсса суратру дирхьусса уттизаманнул баннерду, Ххувшаврин хас дурсса кIира баннергу. Лултту чулийсса сахIналул ца зуманив гьайкалданул муляж дурну, ганил хьхьичI цIугу лархъун, чIарав авцIуну ия автоматирттащалсса кIия солдат. Вайннал махъгу дия 69 шин Ххувшаврин хъанахъишиврия бусласисса хъуннасса плакат.
СахIналийн гьаз хьуна хIурмат лавайсса хъамал. Махъру лавхъуна лавайгу кIицI лавгсса Сяид Сулаймановлул, Ибрагьим Ибрагьимовлул, Ккуллал ва Лакрал цачIусса военком Массуев ХIасаннул, Да­гъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Камил Давдиевлул, СССР-данул халкьуннал учитель, Ккуллал райондалул Хъунисриннал председатель АхIмадов ХIасаннул, Ккуллал райондалул Ветерантурал советрал председатель Загьидинов Аьбдуллул. Вайннал бувсуна Ккуллал райондалул халкьуннал гьур­ттушиву дуршиву Ххувшаву ласун, Ххувшаву ласаву дакъагу, Ккуллал райондалий яхъанахъисса, захIмат буллалисса инсантал хъинну цалла Ватан ххирасса, га ядуван ччисса бушиву. КIицI бувуна, 1999-ку шинал хьусса дяъвилуву чувшиву дурну тIий, Ккуллал шяравасса Халид Мурачуевлун Аьрасатнал виричунал цIа дуллушиву (жан кьурван дурну махъ), захIматрал хьхьичIуннайшивурттахлу Нур­махIаммад Аьдуевлун ва Ибрагьин МахIмудовлун дуллушиву ЗахIматрал вирттаврал цIарду, чIявусса бушиву райондалий пагьму-гьунар Аллагьнал буллусса пишакартал, Олимпий чемпион Ширвани Мурадов ва цаймигу вирттал. Махъру лахълахъиминнал барча бувуна райондалул жямат байрандалущал.
Хъирив райондалул культуралул зузалтрал ккаккан дунни хъинну ххуйсса концерт.
Ттун ва кьини бахтти хьуна райондалийсса шамагу ветеранначIан ва щахъанничIан гьан. Вайннаща тяхъашиврийн бучIан къахъанай бушиврийн бувну, ми барча бан шаппа-шаппайнма, арцуйнусса бахшишругу дулун, га кьини занай бия Ккуллал райондалул Ветерантурал советрал председатель Загьидиев Аьбдул, райондалул соцзащиталул хъунаманал хъиривма Гъазиев Жамбулат, вара идаралул зузала Давдиев Муса. Жу бувцуну занай ия администрациялул шофер Мутаев Аьлибаг.
Га кьини жу лавгссияв Хъун дяъвилул гьурттучитурачIан: Вихьлив Сулайманов ОьмардучIан, ЧIяв Самедов СадикьлучIан, Ккулув Оьма­ров АьлиллучIан. ЩахъанничIан – ЦIуйшав Чаннаева ХамислучIан, Ккулув Мударисова БагуллучIан, Оьмариева ПатIиматлучIан. Бювхъуна ттуща вайннал суратру рищун, анжагъ ца Самедов Садикьлулсса личIаннин, ва га кьини цIуцIи шаний ушиврийн бувну. ДикIанхьуви вай суратру жула чулухасса, хъамакъабитулунсса, бахшишну. ЯхI бувара жул Ватан дуруччулт! ЯлунчIин дучIантIисса ккурккисса Ххувшаврил байран хьунадакьинсса кьяйдалий ябуваннав зу Аллагьналгу. Амин.