Гьунардал ссурулккуртта

Главная страница » Гьунардал ссурулккуртта

gkos_9Ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву хьунни Ххувшаврил байрандалун хас дурсса ххаллилсса концерт. Му сакин хьуну дия кIива бутIуя: ца райондалул магьирлугърал зузалтрал хIадур дурсса, цагу — Мариян Дандамаевал цIанийсса Гъумучиял ОьрчIал магьирлугърал школалул дуклаки оьрчIал шинал хIасиллу дуллалисса.

Зулайхат Тахакьаева
Концертрал бусравсса хъамал бия га кьини, ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул цIания Лакрал райондалий ялапар хъанахъисса Хъун дяъвилул ветерантал барча бан бувкIсса, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Камил Давдиев ва культуралул министрнал кумагчи Супиян Оьмаров.
Концерт дайдишин хьхьичI залданувун бавтIми байрандалущал барча бувуна райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул. Ххувшаврин хас бувсса ихтилат бувуна, Афгъаннавусса дяъвилий гьуртту хьусса, Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали комитетрал отделданул хъунама ХIусман Маммаевлул.
Концерт дачин дурну бия Гъумучиял магьирлугърал къатлул директор Шамсият Какваева. Балайрду увкуна Минажат Ухмачевал, Арсен Хановлул, Мариян Жамалуттиновал.
Авадансса дия чIава гьунардучитуралмур концертрал программагу. Ванил исват буллай бия магьирлугърал школалийн заназисса оьрчIал чIун оьнна лаглай дакъашиву. Ххувшаврил байрандалул гьантрай дихьлайгу бухьувкун, концерт цурдагу, гьай-гьай, хас дурну дия дяъвилул темалун.
Шиккува кIицI бан, гара кьини Гъумук дуссия районнал дянивсса лачIун бу­ккаврил турнир. БачIи оьрчIру гикку гьуртту хъанай буну, концертрал программа кьукьин багьну бия.
«ОьрчIру жулва бучIантIи­мурди» тIисса лозунг дикIайва на чIивисса чIумал яла агьаммурну. Мура лозунг хIакьинугу дур яхьуну. Амма цирда лозунгирттаяргу жяматран аьркин­ссар Лида Мусаевна кунмасса, цалла давриву дакI дирхьусса энтузиастал. Райондалий царагу мероприятие къашайссар Гъумучиял магьирлугърал школалул оьрчIру гьуртту бакъасса. Дазу-зума дакъа барчаллагьрай бикIара на миннайн, цанчирча, хъун хъанахъисса ник канища дуклакисса заманнай, ттуршуннава ацIа ухьурчагу оьрчI ттизаманнул оьцIуцIавурттая урув­ччуну ушиврийнсса вихшала ттунна миннал дуну тIий дуллай. МахIатталгума хъанан бикIара, гьарма цалла ду-дакъашиврулсса буллалисса заманнай, укунсса халкь жула дянив яхьуну бушиврийгума. Лакрал райондалул щалва жяматрал барчаллагьран лайкьсса даву дуллалиссар Лида Мусаевна — щалва билаятрайва оьрчIал дуккаврихгу, гьунардахгу къулагъас чан хьусса чIумал, райондалул оьрчIру оьмуния байщун баву, миннаву личIи-личIисса гьунарду итххяххан баву мурадрай, я цийва, я зузалт­рай рахIму къабувну хъунмасса захIмат бихьлахьисса каялувчи. Ва, анжагъ, каялувчи бакъар. Та буххарчагу ттун ва ххал шай янна ягу махIсив бурухлай. Школалул модельергу, костюмергу, дарзигу цуппар.