Энергетиктал эбратран буцин лайкьри

je_2«РусГидро» ОАО-лул Дагъусттаннайсса филиалданул 2013 шинал ихIсандалул ва спонсоршиву дуваврил давурттал программалун харж дурну дур 10 млн ва 345 азардаксса къуруш арцул.

З. АьбдурахIманова
Ва ихIсандалул программалул агьаммур мурад бур хIал-ахIвалданул кIюласса кулпатирттавусса оьрчIан кумаг баву, ялун нанисса никираву гьунар бусса, итххявхсса оьрчIал цIарду машгьур даву, оьрчIал спорт тIутIайх дичин даву.
«Парус надежды» тIисса программалул хахливу Каспийскаллал №10 коррекциялул школалун, Бавтугъайскаллал школа-интернатран ва МахIачкъалаллал гуманитарсса гимназиялун материалсса техникалул база цIубуккан бувну, ххуйсса кьай ларсун дур. Мукунна Гимриллал ва Дубкиллал детсадир­ттаву оьрчIру тIуркIу тIунсса ххуйсса оборудование дучIан дурну, хIаятраву дирхьуну дур мюрщулт бялахълансса кьай. Каспийскаллал № 22 ДОУ-лул цаппара группарду бусса къатрай пластикрал чIавахьулттив бивхьуну бур. Вайннал чIарах бацIаврийну Казбековуллал райондалийсса Дубкилив ОьрчIру буруччай кьинилун хасну дурну дур тяхъасса шадлугъру, Каспийскалий тIурча – цIусса шинал елкалун хасъсса аьдатравун дагьсса тяхъашивуртту. Филиал чIарав бацIаврийну Каспийскаллал художествалул школалул оьрчIру гьуртту хьуну бур Владимирдай хьусса чIава художниктурал пленэрданий ва «Ватан» оьрчIал фольклорданул ансамбльданул тарбиячитал гьуртту хьуну бур Назраньнай диркIсса миллатирттал культурардал фестивальданий.
Гьар шинал «РусГидро»-лул Дагъусттаннал филиалданул тIайла дуккайссар Каспийскаллал коррекция дувайсса оьрчIансса школалун аьркинсса кьай, буза ласунсса, ми цIудуккан дансса арцу.
Масалдаран, 2012 шинал лавсун бивкIссар янна шюшай машинартту ва хъиривмур шинал янна шюшайсса къатта бакьин бувну, цIубувну бур.
Укун дакIнийхтуну оьрчIал цIаний дуллалисса давурттахлу, «Дорога к счастью» программалул хахливу, Дагъусттаннал филиал лайкь хьуссар «Дагестан без сирот» суккушиннарал чулухасса «Защитник I степени» Дипломран.
Гьарца шинал филиалданул мукунма кумаг бувайссар ВОВ-рал ветерантуран, афганцынан ва медициналул кумаграх мюхтажсса укунмасса халкьуннангу. Вай давурттан 2013 шинал жула энергетиктурал харж дурну дур 1,65 млн. арцул.
Ларгмур шинал, Гергебиллал ГЭС-ран 75 шин хъана­хъисса юбилейрацIун дархIуну, Курми тIисса хъуннасса шяраву бувния шинмай ка къарщусса азархана бакьин бансса давурттан гьан дурну дур 1,5 млн.арцул. Ва азарханалийн бучIайсса бур, поселокрай­сса энергетиктал бакъассагу, чIаххуврайсса шанна шярава­сса халкьгу.