Эбратранссар ина бивтсса ххуллу

esult_23Мартрал 10-нний Къичи­хъал Асадуллагьлул арснан ХIабиблун хъанай дур оьрмулул 80 шин. ХIабиб увну ур 1934 шинал ЧIяйннал шяраву. ЧIивину унува ппугу дяъвилий шагьид хьуну, хъунмасса захIмат бувну бур ниттил Разиятлул шанма оьрчI ччаннай бацIан бан.
ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, ХIабиб увцуну ур армиялийн. Армия ла­хъайхту зана хьуну ур шяравунай ниттичIан.
Колхозрал даврий ниттицIун кумаг буллай, ятту-гъаттарачIан занай ивкIун ур. 1955 шинал, райис­полкомрал председательну зий бивкIсса Кьадиева ПатIиматлул маслихIатрайну, ХIабиб лавгун ур Каспийскалий пиша лахьхьин. УвкIун кIилчинсса кьинива кьамул увну ур лавайсса пишалул завод­раву зунсса, специалистал хIадур бувайсса ца шинайсса 1-чинмур технический училищалувун. 1956 шинал га училищагу къуртал бувну, слесарь-инструментальщикнал пишагу лавхьхьуну, ХIабиб зун ивкIун ур «Дагдизель» заводрай. Мичча айивхьуну му цала пишалий зий, ванал бивтун бур 56 шинал мутталийсса захIматрал ххуллу. 1962 шинал ХIабиб увххун ур дуклан Кораблестроительный институтравун. Гагу къуртал бувну, цIунилгу цала заводрай зун ивкIун ур хъунама техник-технологну, хъунама инженер-технологну, лабораториялул хъунаману.
Заводрай зий ХIабиблул хъунмасса хIарачат бивхьуну бур тивусса личIи-личIисса давуртту сантирайн дутлай.
ХIабиблул каялувшиндарайн бувну, чIявусса жамирду байсса ца отраслилувун буххайсса заводир­ттаву ишла дайсса экономикалул тагьар ххуй дансса инструкциярттугу чивчуну, ми ишла бансса тагьар дачин дувайсса диркIун дур. Ва лагайсса ивкIун ур паччахIлугърайсса цайми-цайми заводирттайнгу, цIушиннарду ишла даншиврул.
ХIабиблун чIалан бивкIун бур цала дуллалисса давриву экономикалул суаллу кIулну бикIан аьркиншиву. Мунихлуну кIилчингу дуклан увххун ур Москавуллал инженерно-экономический институтравун ва лавайсса кьиматирттай му къурталгу бувну бур. ХIабиблул дуллалисса ккаккияртту хIисавравун ларсун, ванан дуллуну дур «Почетный ветеран труда завода «Дагдизель» тIисса цIа.
ЧIивину унува ХIабиблун ххира хьуну бия спортгу. Ванал дур «Почетный ветеран спорта» тIисса цIагу.
1989 шинал, Каспийск шагьрулул горком КПСС-рал хIукмулийн бувну, экономикалул даву гьаз даншиврул, ХIабиб ивтун ур чIаххурайсса «Точный механикалул» заводрал генеральный директорнал заместительну. Муния махъ ванал хIалал дурну дур «Заслуженный экономист Республики Дагестан» тIисса цIагу.
Цува зузиссаксса хIаллай ХIабиб лайкь хьуну ур чIярусса грамотар­ттан ва бахшиширттан. ЦIана пенсиялий унагу, ванайн оьвтIун бикIай заводрайн, жагьилсса специалистуран кумаг бан, консультацияртту дуван.
Вила жяматран ва дустуран ххирасса ХIабиб! Барча хьуннав вил юбилей. Вила оьрмулул шинну цIуллу-сагъну дутансса кьудрат дулуннав Аллагьнал вихьхьун!
Жяматрал ва дустурал цIания АьвдурахIманов ТIалхIат