Чаннащал мугъаятну зун аьркинссар

je_7Дунияллий аьлимтурал ляхъан дурсса аьламатирттаву яла хьхьичIмур ххуттаймунин хIисав дуван бучIир токрайсса чани буван шайсса механизмарду ляхъан дуваву. Буниялагу, ва иш хъанай бур инсаният «чаннайн» буккан бавуну. Му лампочка жула Ккуллал райондалий гьарца шяраву лахълан диркIссар 60-ку шиннардил дязаннаву. Уттигъанну на, жунма къакIулмургу кIул буван, цукунсса тагьарданий бурив Ккуллал райондалийсса «чаннал» масъала, хьунаавкьуссияв Ккуллал сетевой участокрал хъунама мастер Кьурбанов Аьвдуллагь Рамазановичлущал.

ХIажимурад ХIусайнов
Ва участок цурдагу духлай дур Гъумучиял районнал электросетирдавун. Ккуллал райондалийсса участок дирхьуну дур Ваччавсса подстанция бусса хIаятраву. Аьвдуллагь Рамазановичлул бувсуна ттухь укунсса затру:
— ЖучIанма нанисса чани Гергебиллал электростанциялияту най буссар. Амма Дагъусттаннал циняв электросетьру цачIуссар. Гергебиллай буссар 16 зунттал район чаннал чулуха дузал буллалисса диспетчершиву дуллалисса пункт. ЖучIава шиккугу уссар хьхьу-кьини аххана хъанай зузисса шама диспетчер. ЖучIанна мукунна (ванийн «резервная сеть» учай) най дуссар Агъуллал чулуха тиккусса подстанциялиятугу чани бувцусса ххаллу. Шиха чани дузал къахъанахъисса чIумал тихагу чани ххи бувайссар. Жул канилу дуссар жулла райондалийсса 14-гу шяравалу. Чаннал ялув бацIаву, учиннуча, аьркинссаксса мощность дузал дуваву, ххаллу дурцсса иш хьурча, ми дакьин дуваву жуйн багьайссар. Залуннал къатрачIа дирхьусса счетчикрачIан дияннинсса ххаллал диялдакъашивуртталгу жаваб жу дулайссар. Вава иш буссар идарар­ттал чулинмайгу. Къатрал вивсса ххаллал жаваб залуннал дулайссар. Шиккува укунсса затгу кIицI буван ччива. Шяраваллал бакIчитурал жаваб дулайссар гьарца шяраву хъанахъимунил. Мукунма таксса инсаннал шаппасса чани зия шаврилгу. Мунийн бувну, шяраваллал бакIчитал буржлувссар, чаннал давуртту дувайсса электромонтер штатрайн кьамул увну, жяматрал аьркинлугъру биттур дуллан. Ми бушиву, бакъашивугу багьлагьи­ссар шяраваллил бакIчитурайн.
Жула, Ккуллал, райондалийсса подстанциялийн най буссар 35 киловат. Вай жу 10 бувтун биян бувайссар шяраваллавусса подстанциярдайн. Гайнналгу, инсантураща ишла буван бюхъайсса 220 ва 380 ватрайн бувтун, шяраваллавусса подстанциялияту итабакьайссар. Ккуллал райондалий чаннал ялув авцIусса 14 зузала ур. Вайннайн учай: «Бригады по эксплуатации распределительных электросетей» куну. Шяраваллаву таксса инсантурачIа, идарарттай дирхьу­сса счетчикру ххалдавугу, гай цIусса дишаву, зия хьумур даххана даву жуйн багьайссар. Буссар жучIа мукунма шяраваллаву ччувччусса чаннал сияхI ххалдувайсса операторталгу. Ччувччусса чаннахсса арцу ласайссар Дагъусттаннал «Энергосбытовая компания» идаралул. Жула ший мукунсса идара бур Гъумук. Мунийн «Кумухская ДЭС» учай.
— Бувсун ччива, Аьвдуллагь Рамазанович, чан-кьансса виятува ва вила канилу зузисса пашакартурая.
— На Ккуллал шяравассара. 1972-ку шинал на къуртал бувссар Ленинградуллал хьхьирил жамирду бувай институтрал Дагъусттаннайсса филиал. На ура инженер-механик. 1975-ку шинал зун увхра Гергебиллал электросетирдал Гъумуксса участокрал мастерну. Гания махъ, 1977-ку шинал, Ккуллал райондалий такну участок дувайхту, шикку хъунаману зий ивкIра 2007-ку шинайннин. Ганияр махъ жу бухлай буру Гъумучиялмур участокравун. Ттул къуллугърайн цIана учай хъунама мастер куну. 1995-ку шинал ттун дуллунни «Зас­луженный энергетик Дагестана» тIисса хIурматрал цIа. Ганиннин 1987-ку шинал дуллуна ДАССР-данул Верховный Советрал Президиумрал ХIурматрал грамота. Дур ялагу 20-ннийн дирсса личIи-личIисса грамотарду.
Ттул канилу зий бур цалла даву хъинну ххуйну кIулсса пишакартал. Жунма кIулсса куццуй, чаннащалсса даву дур хъинну мугъаятну дуван багьлагьисса даву. Мукун, чIярусса шиннардил хьхьичI, баччибакъулшиву дуршиврийн бувну, Вихьуллал шяраву кIия адамина ттукI бивщуну, ахиратравун лавгссар. Циняв шикку зузисса пишакартал цIарду кIицI дувансса бур. Амма, цинявнналсса кIицI къадуварчагу, чIярусса шиннардий зузиминнал цIарду кIицI дуван ччива: Исяев Абакар зий ур 1977-ку шиная шихунай электромонтерну; Шамхалов Рамазан зий ур 27 шинал мутталий, ва ур ДР-лул лайкь хьусса энергетик; ХIасанов Руслан ур 1990-ку шиная шинай зий, шоферну, электромонтерну; Маммаев Аздар – аварияртту хьунийн лагайсса электромонтер, вагу зий ур 1990-ку шиная шинай. Вай цинявппагу бур хIарачат буллалисса, цалла даву хъинну ххуйну кIулсса. Жул участок цимилгу гьуртту хьуссар жулла даврийн багьайсса бяст-ччаллавух. КIилва Гергебиллай ва аьмну Дагъусттаннай ххув хьуссару. Дагъусттаннай ххув хьуну тIий, жу гьан бувунав Волгоградрал чIаравсса Вольский тIисса шагьрулий дуллалисса Аьрасатналми соревнованияр­ттайнгу.Тиккугу жу хьхьичIунсса кIантту бувгьуссар. ХIасил, жулла пишакаршиву ларай дуллай буру бюхълахъисса куццуй.
— Барчаллагь, Аьвдуллагь Рамазанович. Дулла­лимуницIун Аллагьналгу кабакьиннав.