Цукунни арсру буруччин?

Ххирасса редакцияй! Лях-карах «Илчилий» дуккай исламран хас дурсса макьалар­тту, мукунсса рубрика душиврия хайр бакъа щинчIав зарал бакъар. Амма жагьилтал экстремизмалия, терроризмалия цукун махъаллил банссарив бувсун къабикIай.
Ттул 16 шинавусса оьрчI чак бангу лагай мизитравун, аьраб маз лахьхьингу занай ур. Мизитравун мазанарда чак буллан, букъавну къаикIанна тIий ухьурча, шаппа буллалу чак тIий, гьар кьини дяъвай бура арснахун. Сайки гьар кьини жул рагьай. Ттуву оьккисса нигь дур мунал ня дахханагу дайривав тIий. Шава щяикIарча, къадикIанссия ттуву мукунсса нигь. Шяравун лихъавияв тIун бикIайссияв яхъанан, оьрчI му балаллуя уруччиншиврул. Шяраву яхъанахъисса гъансса оьрчI «вацIлул» иширттавух хIалану ивкIссар тIий, спецоперациялуву бивтун увтунни дачIи шинал хьхьичI. Шяраваллавугу бусса бур «аькьлукартал». Цукун махъаллил увави арс на диндалия? Щийн леххаву учиви? Гьар кьини дакI хъякунура бусса. Дин дакъанма яхьура нагу, ттунгу цичIар чан къархьунни. ВацIлул иширттавух хIала хьусса гъансса оьрчI ивчIайхту, мунал дустал, гьалмахтал бур, му шагьидну жан кьурван дурмари, Алжаннавун агьантIиссар, шагьидталну ливтIуми Аллагьнан ххирамири тIий. КъакIулли, валлагь, чун лихъанссарав, кьункьуллуву аьнт увну якъаулланссарахха арс. Бан-бит бакъашиврул чичлай бура зучIан, маслихIат бара.