Фронтрай дурсса чичрурдава

pg_16Март зурул 13-нний 1909 шинал увссар Дагъусттаннал литературалул классик, чичу, таржумачи Апанни Къапиев.

***
Цуппа ца къабивтун циняв айгъурт ахтта бай, цанчирча айгъуртрал эр-эрданул поход баявур дайну тIий.

***
Агь, ттул бидав! Хъару вий дакъари, гусеницарду вий бакъари, амма, ци бухьурчагу, жува Берлиннайн биянну. Бияннукьай!

***
ВацIлуйн бомбарду бичлай бур. ВацIа гьаваллаву ччучлай бур. Ттуршрахъул шинну хьусса ттарлил мурхьру ссурулу къавтIий бур, цанчирча, кIай ялавай багьаннин, цIунилгу бомбарду пIякь тIий, хъиннува лавай личлачи бай. Дуржагь!

***
Щаву дирсса буттачIан арснал чивчуну бия: «Мяммай, уттичIинсса талатавурттаву вила инава урувччуну икIу, винна Дякъил ттаттахасса назмурдугу гьан дуллай ура».

***
Жу чун буххарчагу, гьарца кIанттай цавай хъами ва оьрчIру бур. Чара бакъа пачлийсса ттаттагу ур, ва бунагьсса аьрщарай хъанахъимур къабувчIлачIисса.

***
Щин дакъая. Щин дурцусса турбарду пIякь учин бувну бия. Амма чяхир ччиссаксса дия. Накьгу чяхирдания дия, пирогругу чяхир дуртIуну байва.

***
Полковникнах хъунмасса хIаллай луглай бия, ахиргу гармондалий ганан ххирасса марш рурцуна – цаппара минутIирттава хьамаравун бахьлавгсса чай полковник увккуна.

***
Щаву дирсса боецнал сагъмур каних граната лирчуну гьан дуруна, цувагу, кIулши дурккун, агьуна. КIулшилийн увкIукун, ганан лагмара ряха немецнал кьаркьала ххал хьуна.

***
Ххаришиврул хъаттирдай лерххун, ца чIяруну дучIайхха жучIанна пашманшиву.

***
Оьрмумур нанисса-найнма бур. Навама уттигу оьрму бутлай айишин увасса ххай уссара, амма мунил ахир гъан хъанай дур. Цир байсса?

***
Къатрайсса кьункьуллул кIула жипливу ядуллай ур, къатрими тIурча, ччянира немецнал хъямала дурссар.

***
Ттун ттулла оьрчIшиву, пашманшивурттах ва балардах, чапалшиврух, цимурцаннухгу къаурувгун, марцIсса ссупрагу бувтсса, баргъ бивтсса столданийсса ятIулва-ятIулсса цIусса гьивчну чIалай дур.

***
Чу ясирну къабирияншиврул, цува ивкIлакIийни, бивтун бувтуна.

***
ХIакьину дакIнийхтуну чивчусса ца ххагума, чIун ларгукун, чIявусса лу­ттирдаяр кьимат буну ва гьайбат дуну бикIантIиссар. (Блокнотрансса эпиг­раф).

***
ДакIний бити, Къапиев! Заназу, уруглагу ва дакIний бити, цанчирча хIакьину хъанахъимур цимурца – тик­рал къахьунтIиссар: аьрщарай ххишала тачIав, тачIав цичIав ваниха лавхьхьусса къабикIантIиссар.

***
Ххуллул чIаравсса хъунтIуллуву угьарасса боец щяивкIун ур – га ивкIуну ур. КIяларххусса, хъамул куннасса лажин кьус диртун дур. БакIрайх бинт бавхIуну бур.
Аьрал най бур, ганахгу ургъил къабуллай, вай кIанттурду абадлий кьабитлай. Га тIурча, ва авлахърай, ва хъунтIуллуву щяивкIун личIлай ур, щинчIав аьркин акъа, хъамаивтману.
Цури га?

***
АцIния кIира шинавусса, щала мачIурдил увцIусса оьрчI. Эвакуациялий лавгсса пишакартал шайсса школалувасса. Аьйкьуну, шикку шяраву ливчIун ур. Шяравалу немецнал дургьуну дур. Ганал нину, ссурвал ва уссу ливчIсса ганал буттал шяравун шичча ряхцIалла километр дур (Червленойлийн). Шикку, Ищерскаялий, мукьва зуруй талатавуртту най диркIун дур, оьрчIан дукан-хIачIан дуллайгу диркIун дур цилагу цаннияр ца чIивисса ххюва оьрчI бусса мискин­сса щарсса. Мукьва зуруй оьрчI оьрму бутлай ивкIун ур, талатавуртту къуртал шайхту ва гихунай ачин бюхъайхту, шавайн зана хьунна тIисса умудрай. Талатавуртту къуртал хьувкун, оьрчI лавгун ур. Цаппара гьантрай га къаивкIун ур. Мукьилчинмурдив, ххюлчинмурдив кьини, аьгу аьтIий, махъунай увкIун ур. (Га, бахчалувугу авцIуну, дарщусса, гъарал лачIлачIисса кьини аьтIий лявкъуну ур. Га хозяйкал увцуну дуркIуна). Бургарча, оьрчI шавайн лавгун, гикку цучIав къалявкъуну ур. Цала эяллаву гьантта ивкIун ур. Махъунай зана хьуну ур утти гъансса кIантту бакъа тIий. Дунияллий га щарсса дакъа ганал цучIав акъари. Щарссанил ганан шагьналхъюрув дуллунни. Га, аьгу аьтIий, канай ур.

***
ХIаммамравусса плакат: «Фашизм кунма, нацIру бухлаган ба, нацIру кунма, фашизм духлаган да!».

***
Щаву дирма медсестранахь миннат буллай ур, ивчIаннин цайнма ппай уча тIий, ивкIлай ур пишлищал.

***
Гьужумрай нанийни, душнил мур­ччив ятIул дуруна. Ганин ччай бия бивкIлакIийнигума аьнтIикIану бикIан.

***
Ламу буллай бия, лялун бияннин микIларчIсса щинавун бувххун. Гайннайн автоматчиктал битлан бивкIуна. Гайннал, ламу буллалавугу кьадиртун, автоматру кIунттил бувгьуна, талатавривун хIала бувххуна. Душманталгу лихъан бувну, ялагу цIунил ламу буллан бивкIуна. Анавар буккан багьлай бия…

***
Щаву дирсса ятIул армецтурал дянив госпитальданий ур лечлачисса, канин кIанай ца къуркъути лирчIсса оьрчI.
— Ина щилла?
— Цинявнналла.

***
ЦIалцIив щуну бакIрайнгу, лажиндаравунгу, щаву дирсса ссирссилттучи зунтталчу. Бинтирдал лувату так ганал ссирссилтту дур чIалай.

***
Цала оьрмулиягу ка ларсун, сапернал ламу пIякь учин бувна. (Ганал цимилагу дурсса кьастру тIайлабацIулийн къадурккуна, ахиргу ганал пIякь учин бувна, цайннагу захIматсса щаву дируна). Шанма барз лавгун махъ немец махъунмай хьувкун, га сапер ивкIсса роталийн амру бувна мугьлат бакъа ламу ччаннай бацIан бан.

***
Къурдарав хъуннасса хъунтIа. Га марцIсса интнил щинал дурцIуну дур. Щинава ивкIусса саллатIнал ччанну чIалай бур, гиву котелокгу гьузуй бур. Гиву тяхъасса кIяла ттуруллал сурат чIалай дур. Чансса тиннай, кьанив, иминсса дараччи тIутIал цаппара къатIри тIутIайх бичлай бур. Инт.

***
Дяъвилий кIира ранг ялттуну дур – цайми дакъари. ЯтIулссагу, лухIиссагу. ЯтIулсса ламарай шагьрурду ччучлай бур, ятIулсса оьттул авлахъру бувцIуну бур, лухIисса пуркIу аьрщарайх ппив хьуну бур, ливтIуминнал сиппатру лухIи ларгун дур. Ва ца-ца чIумал вай рангирдавух хIала духхай я ссавнил някIсса ранг, я урттул щюллишиву, агана му гъи духьурча, я кIяласса марххала, агана кIи духьурча…

***
Баргъ пперха тIий бивтун бур. Ссурулу лахъну кьурукьирттал кьюкьа, хъиннура лахъну, кIайннул хьунийн, дурус кIай кунна шанмурцIу бувну, самолетру лерххун най дур. КIирагу кьюкьа, цаннихун цагу къадахчуну, личIи-личIисса чулухуннай личIи хьунни.

***
Бурттигьалт марххалттаний шанай бур, дучрайн хъямалагу багьну. Мукун гъилир.
ХIадур бувссар
Р. Башаевлул