Урандалул азарунния (ракрая) буруччиншиврул

imbirХъинну дарувссар кIяла жавжрал (имбирданул) настойка – хьхьичIарасса китайнал (тибетнал) рецептрай дурсса. Укунсса настой даншиврул, 250 гр. кIяла жавжрал мархрал лавсун, ххуйну шювшуну, марцI бувну (ккири ливккун), кIюла-кIюлану бурувсуну, лисри дайссар. Хъундакъасса пюрундалул банка дуцIайссар гайннул, ялун ми дахьлаганцIа аьракьигу дутIайссар. Кьалакьигу ларкьуну, банка 2 нюжмардийсса дитайссар цIансса, кьавкьсса кIанай, чIумуя чIумуйн хъюлчугу дуллай, 2 нюжмардува диргьуну, 2 чяйлул къуса ницIалгу дишайссар. КIяла жавжрал настойкалул тонус гьаз дайссар, инсан таза уккан айссар, хъинну хъинссар ангиналул чIумал, аьвкъу-гъили хьусса чIумал, хъинссар яруннил чаннангу. ХIачIайссар ца-ца чяйлул къуса, дукра дукан хьхьичI гьантлун кIийлла. Ва настойкалул оь марцI байссар, цумур-цагу цIуцIавурттая буруччинсса гуж ххи шайссар.
Р.S. КIяла жавж (имбирданул мархха) цIана хъуни ттучаннай бахлай бур.

КIиз кьатIа тIутIиминнансса рецепт
2 хъун къуса горчицалул, 2 хъунна къуса качар-писукрал, кIяла ккунук (белок), 2 хъунна къуса щинал, 2 хъунна къуса касторовый ягу репейный аьгъу­шиврул, бучIиссар кIирагу аьгъушивугу. Барт кунна дукьрасса маска дайссар. Дуккайссар так бакIрал бурчуйх, кIизул мицIайх дуккан бучIиссар касторовое масло. 30 минутIрайсса бакI кIучI байссар, цал поли­этиленовый кьяпа бивхьуну, яла ялтту ппалул лачак дархIуну.

Анаварну
ва бигьану
— БакIрайсса кIиз парх бивкIун, кIукIлуну бикIаншиврул минерал щинай бакI вилаглан аьркинссар.
— Лажиндарал бурчу кIукIлуну, бювчIуну, пIяй-пIяй тIун бикIайссар, агарда лажин накIлий шюширча ягу тунтну дуккан дурсса щюлли чяйлуй атил бувну памма, лажиндарайх букларча.
— Каруннил бурчу кIукIлу хьуншиврул дяргъияра иникIма.
— Мурччив ххуйну, кIукIлуну дикIаншиврул, Е витаминдалул ягу А витаминдалул кIунтI мур­ччайх уттубишин хьхьичI букларча хъинссар.
Вагу кIулну хъинссар
Мудана кьавс хъанахъисса инсаннан хIачIларча туртул настой (къагьавусса) хъинну кумаг шай­ссар.
Ца чяйлул къуса туртул ялун ца стакан щаращисса щинал бутIайссар. КIучI байссар 4-5 ссят­рай. Хьхьувай уттубишин хьхьичI хIалагу дурну хIачIайссар.
ЦIуллуну битаннав Т. ХIажиева