Укунни кIицI лагайсса Ниттил мазрал байран

ntitle_17Ларгсса нюжмардий, Ниттил мазурдил кьини кIицI лаглагисса февральданул 21-нний, Яруссаннал театрдануву хьунни яруссаннал литературалул ярмарка-выставка.

Ванил сакиншинна дурну дия Яруссаннал миллатрал ва культуралул регионал автономиялул ва ХI. ЦIадассал цIанийсса Яруссаннал театрданул. Сакиншиннарал вакилнал бусаврийн бувну, миллат­рал литературалул выставка кIира кьини лахъи лагантIий дия. Тамашачитуран ккаккиялун выставкалий бивхьуну бия хIакьинусса кьини Дагъусттаннай ялапар хъанахъисса яруссаннал автортурал луттирду бакъасса, мунил дазул кьатIув, хаснува Азирбижаннаву ва Турциянаву, ччянияцIа яхъанахъисса автортурал луттирдугу. Вайннул дя-дяних мукунна дирхьуну дия хIакьинунин яхьусса аьвзалзаманнул канихчичрурдугу.
Выставка-ярмаркалий яру­ссаннал литературалул, кказит-журналлал, художествалул произведенияртту бакъасса, бия яруссаннал цIанихсса балайчитал ва музыкантътал халкьуннал инструментирттай макьанну руцлай ва миннухунсса балайрду щаллу буллай. Шиккува бия халкьуннал дукра-къюссул чIюлу бувсса ссупрардугу тIивтIуну. Тамашачитуравух гьарзану бия шагьрулул школардал дуклаки оьрчIру. Вайннал ва вайннал учительтурал тамашалун выставкалийн дуккан дурсса ниттил мазрайсса литература ва чIалачIи пособияртту чIявуя. Яруссаннал гьарцагу районная бувкIсса хъамаллурал цанма-цанма ккаккан бувсса кIанттурдай мюрщи майданну тIивтIуну ва районнай итабакьайсса печатьрал изданиярттал стендру бивхьуну бия.
Выставкалия махъ миллатрал мазрай луттирду бищаврил ва ми итабакьаврил хIакъиравусса масъала ххалбигьлагьисса «ккуркки стол» бувуна.
Вания махъ яруссаннал литературалуву, художествалул, музыкалул ва театрданул арардаву хьхьичIун ливчуминнан бахшишру дуллалисса шадлугъ дуруна. Бахшиширттан лайкь хьуминнал сияхIравух мукьа автор Азирбижаннава, кIия Гуржиянава, шама Турциянава ва Аьрасатнал цайми регионнай ялапар хъанахъисса яруссаннал автортал бия. Наградарттан ва барчаллагьирттан лайкь хьуминнавух бия ниттил мазрал олимпиадарттай ххув хьусса вайннал учительталгу. Мукуна бахшишран лайкь хьушиву баян бувуна яруссаннал ва лакрал мазурдил сопоставительный анализ дурсса жула цIанихсса аьлимчу, филологиялул элмурдал доктор Эса Аьбдуллаев. Жувагу жула чулуха Эса Халидович барча уллай жула уссушиврийсса миллатрал дуллусса наградалущал, чIа тIий буру хъунасса аьлимчунан цIуллушиву ва каши-кьудрат.
Выставка-ярмаркалул ахирданий Яруссаннал театрданул артисътурал Расул ХIамзатовлул чивчусса «Зунттал душ» тIисса спектакль ккаккан бувуна.
Ва мероприятиялия мяйжаннугу ниттил мазран хас дурсса, цалва миллатрал культуралулгу, литературалулгу сий гьаз дуллалисса, гикку гьуртту хьусса гьарнангу мюнпатсса даву хьуна. Укун саргъунну, багьайкун мазрал ялув дакI цIий дурсса даврий дакI мяш къархьунни учирчагу щялмахъ хьунссар. Хьурчагу яла чаннами ва хъинми асардащал. Умуд бишинна навагу тава-тагу жула миллатрал сакин дурсса вара журалул выс­тавкалия чичиншиврийн, зугу , ххирасса лак, микку гьуртту хьуншиврийн.
Лажин хIадур дурссар
З. АьбдурахIмановал