Ссурвал кунма

Махъзуманив чан къашай почталул зузалтрал давриясса рязи- бакъашивуртту, кIира-шанна нюжмардий кказит къабувкIунни тIисса редакциялийнсса оьвчавуртту. Амма нава Лакрал райондалущал зузисса ххюрахъул шинал лажиндарай цалвагу къабавунни Гъумучиял поч­тальонтурал кказитру бачIин чIал бай тIисса аьрзарду. МахIатталнугума бикIайссияв, аьрзри буллан лухIи михьуксса багьана гьашайхха жулва халкьуннан, шикку цалвагу къабавунни тIий.

Зулайхат Тахакьаева
Гьашину ЦIусса шинал каникуллал чIумал Гъумукух най бунува почтальон МахIаммадова ПатIимат «Илчилул» чIаннугу дурцIуну най хьунабавкьукун дакIнил тирх увкуна. Къакуну дикIайссияв?! Гъинттул — жул давуртту дуссар, кIинттуллив — микI-чIикIру дур, харжру мюрщисса бур тIий, цаява цивппа аьйрдугу лиххан дуллай, цаппара шяраваллал поч­тальонтурал кказитру чIун-чIумуй биян къабуллалаву сававну, махъсса шиннардий жува тамансса буккулт­раягу махIрум бувсса чIумал.
«Ина байрандалул гьантрайгу зий бурахха», — увкукун: «Къазий шайххурав, кьинилун 50-60 чагъар бучIай, чIявуми — Лаващату судрал приставтурая заказнойсса, вай бачIин аьркиннихха. «Илчигу», туну, нюжмардий бувагу цал бучIайсса кказит чIумуй биян бан ччан бикIай, яла хъинма хъамаличунах кунма яру личавай ялугьлан бикIайхха бу­ккулт му бучIаннин. Ттун ва ца шяравух буклайгума бигьану къабикIай. КIани-кIанттурдайх буклакисса кказитрал зузалтрал захIматрал кьадру бикIан аьркинни», — тIива. ПатIиматлул увкумур бюххаврил ттул иттав макьгума гьурххи хьуна.
Ваксса жулла даврил кьадру бусса зузалтрахь барчаллагь учиннача тIий, бувхссияв ца кьини поч­талийн. АрхIал зузимигу буслай бия ПатIимат почталул машина чIал хъанарчагу, га бучIаннин ша­ппай къалагайшиву. Иминшиврул, нахIу-хIалимшиврул хIахI бивщуна почталул къатравун буххайхтува. Бавкьусса коллектив бушиву цалчин увхмананма асар хъанай бия. Чан бакъая бучIа-лагаймигу. Райондалий почталул отделенияртту чан дурну, даву ххи хьурчагу, мюрщисса харжирдай зий бухьурчагу, кIукъабивзун, муштаринал мурадру щаллу бай тIий бия гайгу.
Лакрал райондалий диркIсса 9 почталул отделениялува 5 чан дурну, цIанакул зий дур 4: Гъумук, ГьунчIукьатIув, Ккурклив ва Щарав. Вайннувагу яла даву чIярумур дур Гъумучиялмур отделение, цивунгу багьлай бур: Гъумучиял, шивун духлай дур Увурдал шяравалугу (почтальонтал МахIаммадова ПатIимат ва Шамххалова ПатIима); ШавкIуллал, ТIулизуннал ва ГьукIурдал (поч­тальон Жалаева Диана), Ури-Мукьардал ва КIамахъаллал (поч­тальон МахIаммадов Ярагъи); Хьурттал, ХьурукIуннал ва Кьукуннал (почтальон Ибрагьимова Жарият); Ххюлуссуннал ва Буршиял (почтальон Амирова Эльвира); Гьущи — КIувурдал (почтальон Имранов Камил); КIулушацIрал, Читтурдал ва ЧIурттащиял (поч­тальон Нажмуттинова Анжела); Хъунайннал (почтальон Аьшаев Аьбдуллагь), шивун духлай дур Лахъирдал, Ттурцрал, Къуруллал, Шуниннал, Аьхъардал, Инишиял ва Вираттиял шяраваллу.
Гъумучиял отделениялул хъунмурну зий бур хьхьичIва шиккува хъунмур бухгалтерну зий бивкIсса ЦIаххаева Фаиза. Ванил бусласимунийн бувну, 0, 5 харжирал ласласисса почтальонтал, жунма ялув бувсмунива чIалачIисса куццуй, шярава шяравун биялсса ххуллугу бивтун занай, (масалдаран Ххюлусмату — Буршайн, Хъунату -Къурлав, Инишав, Вираттав) цалла даву агьалиная аьй къадучIанну дуллай бусса бур. Фаизал каялувшиннаралу ца кулпатраву хъуни хьусса ссурвал кунма зий бур: Рамазанова Зулайхат (подпискалулсса буллалисса); 47 шинай почталий зузисса Жалаева Гузел (маркетинграл отдел – кказитру ва кьай-кьуй даххаву). Отделданий ккаккан дурсса план дур ххюазарда къурушрансса кказитру ва 25 азарда къурушрансса кьай-кьуй даххан. Му план биттур даншиврул ванин багьайсса бур пенсия бачIлачIисса кьинирдай шяраваллавун гьан); 25 шинай ва даврий зузисса Щурпаева Мариян (почта цила-цила кIанттай бихьлахьисса); Гъазаева Арцилай (арцу дичаврилсса, посылкарду кьамул даврилсса ва тIайла дуккаврилсса буллалисса оператор); Халилова Марина (оператор).
Коллективраву цIакьсса низамгу, нахIу-хIалимшивугу хьхьичIавасса каялувчи ХIажиев Адамлуяту наниссар, тIий бур цинявппагу зузалт, ца зумату кунма. Му бакъассагу, почталул зузалтрал бусласимунийн бувну, райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Рамазанов Юсуплул почталул даврил ялув ацIавугу, къулагъасгу хъуннасса дусса дур, хаснува миллатрал кказит чичин бан буржлув байсса бур идарарттал каялувчитал.
Жугу, «Илчилул» зузалт, дакIнийхтуну барчаллагьгу тIий, барча тIий буру Гъумучиял почталул зузалтрахь ялун нанисса Хъаннил байран. Зу мукьахунмайгу кувннал кув бувгьуну зий, занай личIаннав, зул ужагъирттай ххаришивуртту чан къахьуннав!