Интнил хьхьу

pg_622-мур мартрая байбивхьуну, шанна кьини интнил хьхьу дайссар лакрал. Ниттихъал цала оьрчIан га кьининин бартри дайссар. Бартри – гьивхь, ккунук, кишми тIутIи кьувтIуну бувсса ччатIри. ЧчатIру шашайссар гъаттарал, дучрал бакIурдил журалийсса куц бувну. ОьрчIал тIурщив дайссар, интнил хьхьу дучIаннин кьяртив, бюру, щирпив батIлай, хIадур хъанан бикIайссар. Интнил хьхьуну лахъсса кIанттурдай, бакIурдай, ккурчIав къавтIив бичайссар. Яла оьрчIру, жагьилтал ва бугьарами гайннул ялтту, укунгу тIий, тIанкIа тIун бикIайссар:

Ттул цIуцIаву цIарахьхьун,
ЦIуллушиву чурххахьхьун!
Ттул ццахханну – вивун,
Вил тирхханну – ттувун!

КкурчIав занбарагру битлай, тяхъашивуртту дуллай бикIайссар. Лахъсса кIанттайнгу лавхъун, тIурщив ритлан бикIайссар. Шарда личIи-личIисса дукрарду дайссар. Гайннуйн «къатта тату» чай­ссар.
Цахьхьунна бартри дуллувкун, оьрчIру, гайгу ларсун, кьатIув бувккун, укун тIун бикIайссар:

Ва барта мяш, мяш,
ЦIу барта мяш, мяш,
Барта урцIи мяш, мяш!
Ссав кIучIин, мусил кIурчIлу
мяш,
Щялу диххан, арцул кказа
мяш,
УрчIва цIуку – ЦIахъарав,
ЦIиннарал гьи – Бархъарав!
Халил Халилов
Барта мяш
Бялахълай бур
щархъал оьрчIру
Интнил хьхьу барча дуллай.
НахIусса бур гайннал хъярчру,
Бартраяту цIа дуллай.
— Ва ттул бартлул бакIрах
бурги.
ПархтIутIи къахханссарив?
Залмул дур так,
ччатIул цулхъри,
ВаничIан дучIайссарив?
Барта мяш!
Барта мяш!
— Мугу цири? Му бартарив?
Барта дур ттул ххаллилсса:
Ххяппурттай
гьивхьхьул оьрватIив,
Ца-цанний, ца-ца ххявхсса!
Барта мяш!
Барта мяш!
— Бартраву дур барта ттулмур!
Ка ххюва кIисса бусса!
Къурнил нувщул ва хурмалул
Щаллара чIюлу дурсса!
Барта мяш!
Барта мяш!
— Бартрал оьрчIру
зул бухьурчан,
Ттулмур дур бартрал нину!
Бурги шиккун, урша-куша,
Бувну бур бачIи ккунук!
Барта мяш!
Барта мяш!
Бартригу дур, бартригу дур,
Ттулмур дур исвагьиймур!
ЛирцIу лялу, хьувух – кIичIру,
Кишми тIутIул бур яру!
Барта мяш!
Барта мяш!
Парх увкунни къатрал къавтIи,
Карду дургьунни оьрчIал.
Гиргич буллай, ккурандалий
Балай кунни душварал:
«Зурул лажин, зурул лажин!
Бургъил лажин,
бургъил лажин,
Лавхъ къавтIилул
цIарал лажин!
ЦIарал лажин, цIарал лажин,
Ххуй душварал
оь-накI лажинт!
КIяла лажин, кIяла лажин
Кьуру кIинтнил кIяла лажин!
Жиг рартI лажин,
жиг рартI лажин,
Ккашил шинал жиг рартI лажин,
Щюлли лажин, щюлли лажин,
Яну интнил щюлли лажин!
ТIутIал лажин, тIутIал лажин,
Даркьу гъинтнил
тIутIал лажин.
Мусил лажин, мусил лажин,
Буллугъ ссутнил мусил лажин!
Ккуркки лажин,
ккуркки лажин,
Дурччу шинал дурцIу лажин!
Юсуп Хаппалаев