Жу къулагъасран лайкьссару

pg_7Лакрал агьали ЦIуссалаккуйн бизан бувну 70 шинан хас дурсса макьаларду рирщунни зу, ттунгу ттуламур дардирая, буруккинттая бусан дакIнийн багьунни, навагу чIиви оьрчIну унийва мина даххана дуван багьсса инсан ухьувкун.

Увну ура на 1941 шинал июль зуруй Цалчинмур ЦIувкIрав. Ттул ппу Рамазанов Садикь аьрайн лавгун ур ватан дуруччин. Ниттил буслай дакIнийри, на увну 40 гьантта хьусса кьини, буттал аьрай жан дуллунни тIисса извещение дуркIун диркIсса. Буттал лажин къаккарксса ттул оьрмулул дайдихьура къабигьасса хьуссия: цIанасса ЦIуссаккуллал шяравун бизан бувну буру ттул нину Мариянгу, нагу. Ласру армиялий буми, аьрай ливчIми бизан буллай бивкIун бур, миннавух къадирзун личIи ци чарая ниттин. Ганил бу­сайва ЦIуссалакрал аьрщарайнсса аьрххи хъинну захIматсса бивкIшиву, ккашил къиялул ва ххуллийх бувххун багьтIатI шаврил багьансса кIанттух луглай бивкIшиву.
Буххансса кIанттуми цукунсса хьуссарив тикрал къабулланна. Лак­рал миллат тачIавгу бигьа нахIу лавчIсса миллат къабивкIссар, къумасса къатравугу цукун-бунугу яхI булланссия, буллайгу бивкIссар. Ялапаршиндарал къулайсса шартIру дакъанугу, бакIру гьаз дурну зий-занай бивкIссар. Амма гьава баххана шаврин ци банна ина, малярия чавай, мичIакру чавай, лякьлул азарду чавай цайми балардугу ялун бивнавхьур. Хъинну дакIнийри: уччиннин дукра дукансса тирхханну дакъая, ккаши бия оьккисса. Даврийн лавгнан шанма ххункI булайссия, ттул нинугу вацIри кьукьлан, хъуру дугьлан давурттайн занай диркIун дур, нагу муна-таначIа кьаитлай. На ккашил хъанай язугъ хъанай духьунссия, яла нагу цищала даврийн уцлай диркIун дур, цанмасса шанма ххунчIая кIива ттун булайсса бивкIун бур. Къаккавк къаливчIун бур ттул ниттин цIуминалий: ца кьини даврия дучIаннин къатлуву дуцири али-цIихъа, зат къариртун дарцуну дур.
Къумашиврул ниттил Ла­ккуйнмай гьан пикри бувну бур, яхъанан дуллусса къатригу шяраваллил советрал председательнайн тапшур дурну. ЦIуницIа ттущал Лаккуйннай дахьтта нанисса нину инжит хьуну дур. ЦIувкIравгу мунин сси-къащи хьуну дур: зун­сса бутIа гилунмай лавгссар, зу цIуминалийн лавгссару, насияра гихунмай тIий, буттал къатравун буххан къабивтун буру жу. Аьрая зана къавхьусса ниттиуссил къат­райн, хъуннабавачIан лавгссияв нину ва на. Мунил кьамул байхту, багьтIатI хьусса нину хIал бивну дагьну дур. Азурда хьусса жу цал хъуннабаван бувагу къабувчIуну буру, жущал архIал бувкIсса Муртал Залмул, «Аьйшат, ва «вила душри, вагу мунил арсри» тIий буслай дакIнийри, яла хъуннабава жуйнна аьтIий, хъямала дагьлай.
КIулши хьуния шихунай на колхозрал давурттай зий ивкIссара: дяркъу-кIири къакуну, колхозрал мукьра ччаннайсса гьарца ризкьилул хIухчушиву дав. Ттун ялагу ЦIуссалаккуйнай изан нясивну бухьунссия, машан ларсун къатригу, яхъанан багьуна. Гиккугу дукъаргьу­сса касму къаритав, оьна щяивкIун ца гьантта гьан къабував. Инсаннан зарал був­сса адамина акъара, 1995 шинал рахIму-цIими ба­къасса инсантурал оьрмулуцIа увавай ливчIунна. Аллагьнан цIими хьухьунссия, кIакIаштурал муркIа уварчагу, сагъну ливчIунна.
1998 шинал, даврийн най унува, оьрмулуцIа унни ттул арс, милицанал лейтенант Ися Рамазанов. Кьуния ххюра шинъя ттул арснан, физико-математикалул институтгу къуртал бувну, цалва пишалий къулайсса даву къахъанай, милицанайн зун увххуна.
На кунма чIявусса захIмат бувсса, чIявусса бакIран ккавксса цIуссалакрал агьлу утти Новостройрайн бизан бунни. Жул шяраву Ккулув таманссаннал къатри щиналу личIай гъараллу лачIурча. Дакъар канализация, бакъар щябивкIун маслихIат бан батIинсса клуб, ба­къар почта, медпункт, шярава азарханалийн гьан ягу трестрайн гьан транспорт дакъар. Гьаксса шиккугу захIмат буллай бур зий аьдатсса Ккуллал жямат, зун хIадурнугу бур.
Бувгьусса мурхьру, щинаву ливчIун, мархри аьвну ххяхлай бакъар, лагмара аьрщи щин дуну гьузи лархъун дур. ИвкIума уччин­сса хIатталурагу дакъар. Ялув ттуккун, къумукьналгу, «вай жул аьрщиври» тIий, авара буллай хIалалну яхьун шайсса тагьар дакъар.
Оьрмулуву циксса ккаккарчагу, захIматсса чIуннава ливчурахха, хIарачат банна тIий яхI буллан икIара, амма лакрах къулагъас дакъашиву кьутIлай бур. Мичухъах дагьайкунсса къулагъасгу, аякьагу дур, миннал цIа-кьини дюрхъуну дур, аьрай чувшивуртту дурсса, элмулуву итххявхсса, гьар иширттаву хьхьичIун ливчусса лакрах ургъил бакъар. Буттал лажин къакIулсса, ппу аьрай ливчIсса арсурвавращал ца кьюкьлуй авцIуну яхI буллай ура на цалсса. Чулий цIагу Паракьат духьувкун, паракьатну ура. ДакIмур паракьат дакъа дур: ци бучIанавав жул оьрчIал бакIрачIан?
МахIаммад-Рамазан
Рамазанов,
захIматрал ветеран

Лажин хIадур дурссар
Андриана Аьбдуллаевал
ва ПатIимат Рамазановал