Жун байран Забиуллагьлул дантIиссар

Къизлардайн бувххун нанисса ххуллий урчIачулух буссар кафе «Инагу, нагу» тIисса цIа дусса. Ва бур Оьмаров Забиуллагь Ттаттаевичлул кафе. Кафелул чIарав вацIлул кIанттай бур майдан. Шиккун батIай бигьалаган, куннащал кув хьунабакьин, къакIулма кIул хьун Къяннал шяраватусса, шагьрулий ва шяраваллаву яхъанахъисса, инсантал. Ва 5-6 шинни Интдайдихьулул байран дан ва 2-мур майрал байран дан циняв бучIан гъира бусса инсантал, мюрщи, хъуни къакуну, шиккун укун батIлай. Вай кьинирду дучIаннин ялугьлай бикIай чIявуми.

Интдайдихьу дан батIин­тIиссар циняв, бичинтIиссар хъунмасса къавтIи, ххуй-ххуйсса зукьлурду бантIиссар, хъинмур чIа учинтIиссар, дантIиссар тяхъашивуртту, балай-къавтIавуртту, жура-журасса бяст-ччаллай буккантIиссар. Вай ххуйсса давуртту дуван дакIнийн бувтуна Къизлардай цинявннан бусрав­сса, гьарцаннал хIурматрайсса, инсаншиврул бутIа хъинну лавайсса Оьма­ров Забиуллагь Аьлиттаттал арснал.
Забиуллагь увну ур март зурул 16-нний 1946 шинал Къяннал шяраву. Арулва классгу къуртал бувну, ва увххун ур Кас­пийскалий профтехучилищалувун. Мугу къуртал бувну зун ивкIун ур тIаннул усттарну, яла ва Къизлардал ПМК-283 тIисса организациялий 3-мур разряд­рал плотникну зун ивкIун ур. Август зуруй 1966 шинал увцуну ур армиялийн. Армия лавхъун бур Ростоврай, Омскалий, Челябинскалий, Житомирдай. Яла махъ зун ивкIун ур Къизлардай вава ПМК-лий шоферну. Цаппара хIаллава ва ивтун ур автоколонналул хъунаману. Ванал колонналий бивкIун бур 26 машина жура-журасса давуртту дуллалисса. Шикку зий ванал хьуну дур 5-6 шин.
1989 шинал Забиуллагь ивтун ур Транспортрал предприятиялул начальникну. Перестройкалул чIумал ва организация ларкьуну дур, Забиуллагь ивтун ур «Путь Ленина» совхозрал председательну. Шикку зий хьуну дур 2 шин, яла, 2002 шиная шихунай, Забиуллагь къашавай хьуну увккуна пенсиялийн. Амма зий аьдат хьусса ванаща хъунмасса хIаллай шава ацIан къавхьуна, зун ивкIуна асфальт­рал заводрай. ЦIанагу ва зийри усса чув кумаг аьркинну бурив – микку. Забиуллагьлул кулпат Надежда Николаевна бур мед­работник – цIанакул пенсиялий бур. Чув ци даврий зурчангу Забиуллагь ур давриву хIарачат бусса инсан, цайминнан эбратрансса захIматчи. Забиуллагьлул ппугу, нинугу бия захIматрал ва дяъвилул ветерантал.
Ванал ппу Оьмаров Аьлитта­тта 1941 шинал увцуну ур армиялийн, къуллугъ буллай ивкIун ур Моздокрай. Цаппара зурдардива ва агьну ур госпиталлайн. Моздокрая ва тIайла увккун ур Венгриянавун. 1945 шинал Аьлиттатта гьан увну ур дахьва буллалисса Комсомольск-на-Амурелийн строительну. Ва ивкIун ур ххуйсса строитель, тикку зий ванал бувну бур 7-8 барз. Шавайн итаавкьуну нанисса чIумал Каммаюртлив къанавртту дуклай бивкIсса Хъунна (ва дур ниттин цIа) балчаннуй щябивтун шаппайн Къянив бувцуну бур. Укун хьуну бур вайннал кулпат. Забиуллагь ур яла хъунама, ванал хъирив бувну бур ялагу 4 оьрчI ва 3 душ.
Зий ивкIун ур Аьлиттатта Ва­ччав заготконторалий Ставрополлай, с/советрал председательну, колхозрал председательну, махъсса шиннардий – колхозрал яттил удаманну. 2000 шинал оьрмулул 88 шинаву Аьлиттатта жуятува лавгуна. Махъсса шиннардий вайннал кулпат буссия Шаумян тIисса шяраву Къизлардай яхъанай. 3-4 шинал хьхьичI жуятува лавгуна Хъунна (ванал нину).
Ва зуруй дур Забиуллагь ув­сса кьини. Ттун ччай бур ва барча ан му кьинилущал ва чIа учин мунал щалва кулпатран, оьрчIал оьрчIан, хьхьичIва-хьхьичI мунан цанна цIуллушиву. Оьрмулул уччи­ннин итаннав ина, Забиуллагь! Вай гьантрай дувансса Интдайдишаврил байран дувангу вихьхьун Хъунасса Аллагьнал кьудрат дулуннав! Амин.
А. Сулайманова