Жижара

pg_23Сулайманнул арс Исмяилов Аьвдул-ХIалим
Уттигъанну хар-хавар ба­къасса бивкIулул жула дянивату личIи унни ххаллилсса ла­ккучу, уздансса дакIнил заллу, яхI-къирият дусса зунтталчу, Сулайманнул арс Исмяилов Аьвдул-ХIалим.
Аьвдул-ХIалим увну ур 1940 шинал Лакрал райондалий НицIавкIуллал шяраву. Ва ия дакI хъинсса, цащава шайсса ка-кумаг чин бан хIадурсса яхIлув, хIакьсса зунтталчу. Ва дакIнил лавсъсса ия шяравунан, чIаххувран, маччанан, цащала даврий зузинан. ЦукунчIавсса захIматрал хьхьичI ник рищай­сса акъая ва. ЦIуссалак цIусса миналийн бизан буллалисса аьрщарай давурттив дайдишайхтура, зун айивхьуна. Зий ия къатри дуллалисса организациярттай. Махъсса шиннардий зий уссия ЖКХ-лий, щинал контроль буллалисса къуллугърай.
Аьвдул-ХIалимлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру уссурваврахь Исмяиллухь, ХIусайннухь, ссихь Аьишатлухь, кулпатрахь Ххадижатлухь. Алжаннул ххари аннав, гьав ттиркьюкьал дуцIиннав.

* * *
Укуннагу уздансса
Аьвдул-ХIалим тIисса цIа,
ЯхIлувну оьрму бувтун,
Хъиннура бюхттул дунни.

Вил чIаххувран, маччанан,
Вищала зий бивкIминнан
ДакIний личIанссар вил цIа,
Инава акъанугу.

Алжаннул ххари аннав
РухI рахIатний дишиннав,
Вилла дакIнин лархьхьуну,
Гьав нурданул дуцIиннав.

НицIавкIуллал
ва ЦIуссаккуллал жямат

————————————————

pg_22Жула дянив яхI-къириятрал ттарцIну ивкIсса, ссил ялув­сса мусил магъину ивкIсса, оьрчI-душваврал насихIатчину ивкIсса, ГьунчIукьатIатусса Кьадиров Аьбдуллагь ХIажинал арс дакIнийн утлай, чичлай бура вай дакIнил куртIнива нанисса ххару, ттуна куявну акъа, уссуну авцIусса инсаннаха. Цув алжаннул агьлу аннав Хъунасса Заннал. Амин.

Буттал лажин къаккарксса
Ниттил ца акъа-акъуй,
Оьрмулул сасан увсса
ЯхI-къириятрал заллуй.

Вана интгу дуркIунни,
Аьрщи гьаннарах хьунни,
Жул зий укъаххай куяв
ХIатталлил агьлу хьунни.

Арс, душру хъуни бунни,
Багъ, бахчарду бувгьунни,
Уссу акъа щарнил ссин
Уссушиву дурунни.

ОьрчIал оьрчIру ххари бан
Заннал кьисмат бакъаяв,
Чурххаяр ххисса бивну,
Алжан кьамул бан багьрив.

Мудан ина дакIнийна,
АлхIам, кьулгьу вих ккалай,
Вана шингу ларгунни,
КIилчинмургу дарчунни.

Гьав нурданул дуцIиннав,
Вия тIийна личIаннав,
Вин къабуллумур оьрму
Арс-душвавран булуннав.
Умму Маммаева
ш. ГьунчIукьатIи

———————————

Хъусращатусса ХIажиев МахIаммадлул аьпалун

Кьуллалий хьхьиру бури,
Вил къукъухьхьи бакъари,
ДакIнил дуснал дягъулий
МурцIув лявкIуну бури.

Илхъилий дучри бури,
Вил кIяла чу бакъари,
Заллу акъа къабикIан
Вайлул хьуну лавгун бур.

КкурчIавай жагьилтал бур,
Вил чIава жагьил акъар,
Вил бивкIулул кIу увну
ЦIаннай щяивкIун ури.

ЧIун архIал душваравух
Вил вирищар бакъари,
Ххира буттал дягъулий
МурцIув щябивкIун бури.

МахIлалий хъатIи бури,
ЧIаххул мажлисрай бури,
Вил хъунна бава тIурча
ЛувчIинний аьтIий дури.

Инт дукIлай, уртту личлай
Агьлу ххарину бури,
Амма вил ххира ссурвал
Оьттул макь рутIлай бури.

Уссу, ссу бивчIа чивив,
Арс, бава дирчIа чивив,
Ина дуллу дардисан
Цукун лялиян дави?

Тти жуяту лавгнавхьур,
Булуннав пирдавс – алжан,
Винма къабуллу оьрму
Булуннав вил оьрчIаран.
Жяматрал цIания

———————————————-

Рустамлул аьпалун

Духшинал ахирданий,
ЦIушинал дайдихьулий,
СсивцIулул ссапарданий,
БувкIссарив бивкIу хьулийн.

Къадирирну канихьхьун
БивкIу байгьинну кайму,
Зевххунни, бакъа рахIму,
КIия ссурахъил оьрму.

Хъусиарсру кIива ссил,
КIия ссурахъу мусил,
Ясир бувунни дякъил,
Симаннайх риртунни сил.

Бявхъ мурчавух пуркIурал,
Дурссарив дакIру кIуврал,
КIия жагьилнайн хъусрал
ЛарчIссарив лухIи гъарал.

ТIюъпандарал хъярхъала,
ХъачIру-мачIайн марххала,
КьюлтIхьу бивкIулул ккулла –
Мурчавух хIала-ккала.

Духсса шин дайлитIулий,
ЦIусса шин дайдихьулий,
ДиркIссарив луркIандалий
КIия ссурахъил хьулий,

Ниттил арснахсса ччаврил
Бярду бур кьурчIи мукьал,
Дулуннав ниттин Заннал
ЦIуллу-цIимилул мискьал.

Мирханум, хъусрал ханум,
Шарип, макьаннал ханум,
ДакI ххарилул хаварду
Бухланнав зул къатлувун.
Жамалуттин Загиров