Жижара

jes_1ГРИГОРИЙЛ ДУШ МАХIАММАДОВА ЕВГЕНИЯ
Уттигъанну, оьрмулул 77 шинаву, жуятува личIи хьунни яхI-къириятрал бувччусса, уздансса хъамитайпа, хIакьсса зунттал душ хьусса украинка МахIаммадова Евгения Григорьевна.
Евгения Григорьевна бувну бур 1936 шинал март зурул 16-нний Украиннал шагьрулий Краснодоннай. 1957 шинал Медициналул училищагу къуртал бувну, направлениялий Таджикисттаннайн зун бувкIсса Евгения хьунабавкьуну бур институт къуртал бувну махъ мукуна тихун тIайла увккун ивкIсса Ккуллал шяравасса МахIаммадов МахIаммад Тариевичлущал. Му хьунабакьаврил цачIун бувну бур вайннал гихунмаймур кьадаргу. Цаннах ца эшкьи хьусса МахIаммад ва Евгения талихIрал ташугу бувну, мура шинал бувкIун бур МахIаммадлул буттал шяравун Ккулув. МарцIсса ччаврил хьхьичI цичIар къадацIайссар учай. Къанигьабувсун бур Евгения кIулбакъасса инсантурачIан архсса зунттал шяравун бучIан. Бавкьуну бур аьмал-хасият ххуйсса украин душ Ккуллал жяматрацIун, ччяни вардиш хьуну бур кьянкьа­сса зунттал тIабиаьтрайнгу. Щий дунугу дакI къадакьайсса Ккуллал жяматрангу ххира хьуну бур дакI хъинсса, мяърипат дусса Евгения. Ччясса чIумул мутталий лакку мазгу, лакрал аьдатру ва багьу-бизугу лавхьхьуну, хIакьсса лакку душ, ккули душ хьуну бур Евгения. Шяравун бувкIния шихунмай ва зий бивкIун бур Ккуллал больницалий патронажная медсестрану. Ванил инсаншиврия ва узданшиврия ца зумату кунма буслай бур Ккуллал жямат. МахIаммадовхъал кулпат­раву чан къашайсса бивкIун бур хъамал. Евгениял авурну столгу чIюлу бувну, ненттабакI тIивтIуну кьамул айсса ивкIун ур цумацагу хъамаличу.
– Ва бия чирахърая кунма, чани ва гъилишиву нанисса хъамитайпа, — тIий бур шяраваллил жямат. МахIаммадовхъал кулпат эбратрансса кулпатран ккаллину бивкIун бур шяраву. Цаннан ца бувчIлай, цаннал хIурмат цаннал буллай лавгун бур вайннал цачIусса оьрму. МахIаммадлулгу, Евгениялгу, ххуйсса тарбиягу дуллуну, ларайсса кIулшивурттугу ласун бувну, цала-цала ххуллийн бивчуну бур 8 оьрчI. Вайннаягу ниттин ва буттан лайкьсса, яхI-къирият дусса оьрчIру хьуну бур. ЦIакьсса кюру щавщуну, гъурбатрай мина дарчагу, циламур ватандалиягу арх къабувцсса Евгения Заннал цинма итабавкьусса махъва-махъсса гьантрайгу буттал аьрщарай – Украиннаву хъанахъимунил къювулий бивкIун бур.
Ва ххаллилсса хъамитайпа аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь МахIаммадлухь, арсурваврахь, душваврахь, махъсса гъан-маччанахь. РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав.
Ккуллал жямат

——————————————-

jes_3КЬУРБАН­МАХIАММАДЛУЛ АРС КЬУРБАН­МАХIАММАДОВ МАХIАММАД
Март зурул дайдихьулий, ххуллий машина щуну, апатI хьуну, дунияллия лавгунни ххаллил­сса зунтталчу, захIматрал ветеран КьурбанмахIаммадлул арс КьурбанмахIаммадов МахIаммад.
Увссар му 1935 шинал 1-мур ЦIувкIрав. ЗахIматсса дяъвилул шиннардийн оьрчIшиву дагьсса МахIаммад чIавасса оьрмулий

———————————————-

jes_2Сулайманнул арс МахIаммадов Жабраил
Февральданул 18-нний, 4-5 гьантлий къашавайгу ивкIун, оьрмулул 76 шинаву дунияллия лавгунни Сулайманнул арс МахIаммадов Жабраил.
Жабраил увну ур ноябрьданул 9-нний 1937-кусса шинал Ростовуллал областьрай Аксай тIисса шяраву. Ванал бутта къалайчину зий ивкIун ур Аксайлив, тихун кулпатращал ивзун.
Немец Ростоврайн биявай­сса чIумал вай ливхъун бур бу­ттал шяравун Къянив. Микку 8 класс къуртал бувну, Жабраил увцуну ур армиялийн. Армиялия увкIун махъ, цаппара хIаллай колхозраву зийгу бивкIун, вайннал кулпат бивзун бур Южно-Сухокумскалийн. Бутта Сулайман зий ивкIун ур нефтяникну жура-журасса давурттай. Жабраилгу буттащал машиналий зий ивкIун ур. Махъ ва зун ивкIун ур МахIачкъалалив приборостроительный заводрай. Шичча лавгун ур пенсиялийнгу. Жабраиллул ва ванал кулпатрал Супиятлул дянив хьуну бур 3 арс ва 1 душ.
Жабраил ия иминсса, дакI ххуйсса, чIявусса гъалгъа буван къаччисса инсан.
Жабраил дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру душнихь Галяхь ва арсурваврахь Азимлухь, Сергейхь, Къамахь, гъан-маччанахь, агьлу-авладрахь цинявннахьвагу.
Жабраиллул рухI бигьаний дишиннав, бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари аннав. Амин.
Къяннал жямат

—————————————————————

jes_4ШАПИЪЛУЛ АРС СУЛАЙМАНОВ МАХIАММАД
Уттигъанну, цIуцIи шаний лахъи къалавгун, жуятува лавгунни Кьукуннал шяравасса Сулайманов МахIаммад Шапиълул арс.
МахIаммад ия кару мусилсса, мяйжаннугусса усттар. Ванал даву ккаркминнал, кьукуннал, лакрал, «Кулибин» учайва. МахIаммадлул зузи къатта, цува заллусса мастерская буссар «Кавказ» патирданул лултту чулий. МахIаммадлул дайва инсантал махIаттал хьунсса личIи-личIисса арцу-мусил давуртту ва цамургу манкьулат. Шагьрулий щищачIав дакьин дан къашаймур, ваначIан ларсун бувкIун, дакьин дурну, гъаргъмур дарзуну, увкIма барчаллагьрай лагайва. Ванал даврил пагьму-гьунар кIулну, макьнатIисрайн мярду кунма, мастерскойлувун бучIайва.
МахIаммад цайнува цува хьу­сса заргал ия. Аьрасатнал ва чил хIукуматирттайсса выставкардайн гьан дайва цалла давурттив. Ванал каруннал мюршсса (филигранные) давурттив ккарксса Аьрасатнал художниктурал, экспертътурал оьр­мулул ва 47 шинаву Художниктурал союзравун кьамул увссия.
Вай махъсса зурдардий гужсса цIуцIаву дахчуну, авссуну лавгунни.
МахIаммад ахиратравун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру Асиятлухь, оьрчIахь, ссил душварахь, махъсса агьлу-авладрахь, гъан-маччанахь, цинявннахьвагу
МахIаммадлул бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав, алжаннул ххари аннав.
Кьукуннал, Ваччиял,
ГьунчIукьатIрал жяматрал, дус-гьалмахтурал цIания МахIаммад Хавчаев

———————————————————————-

Жу, МахIаммадов МахIаммад, ванал арсру, душру, дакI­нийх­туну барчаллагь тIий буру аьзизсса кулпат, нину Евгения аьпалул хьусса хъуннасса кьурчIишиву жущал кIидарчIусса цинявппагу инсантурахь – шяравун бувкIминнахьгу, бучIан къавхьуминнахьгу. Зул кулпатирттаву ххаришивуртту чIяру даннав, хъатIайн-хъиншивурттайн бакъа аьрххи къабагьаннав, дакIнил ццихь къаучиннав.
МахIаммадовхъал кулпат