Жижара

esult_25НЕЪМАТУЛЛАГЬЛУЛ АРС КЬАДИРОВ БАДАВИ
Февральданул 11-нний, оьр­мулул 82 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни щалва оьрму оьрчIан кIулшиву дуллай, ми тарбия буллай гьан бувсса ххаллилсса учитель, цала пишалул бюхттулсса усттар Кьадиров Бадави Неъматуллагьлул арс.
Бадави увну ур 1932 шинал Ккуллал шяраву хъудугьул кулпатраву. ЧIавасса оьрмулий Бадавинан чIярусса захIматшивуртту духIан багьуна. ЧIун дия хъинну захIматсса. Ппугу фронтрай къуртал хьуна, нинугу мура шинал аьпалухьхьун ларгуна. Бадавинан багьуна цаярва мюрщисса мукьа уссу-ссурваралсса буллан. 1950-ку шинал Бадави, Гъумучиял педучилищагу къуртал бувну, буттал шяраву байбихьулул школалул учительну зун ивкIуна. 1951-1953 шиннардий армиягу лавхъун, офицернал чиндалущал зана хьуну, учительну зун ивкIссар. 1970 шинал къуртал бувссар Дагъусттаннал пединститутрал филологиялул факультет, зун ивкIссар оьрус мазрал ва литературалул дарсру дихьлай.
Бадави ия лахъсса даражалул педагог, тарбиячи. Ванал дарс дишаврил методика дия дуклаки оьрчIан гъира багьан буллалисса, мяърипатрал бувччусса инсантал хIадур буллалисса. Бадавинал опыт ишла буллан бивкIссар цайми школардайгу. 55 шинай оьрчIахь дарс дихьлай, дакI марцIну бивхьусса захIматрахлу Бадавинан дуллуссар «Заслуженный учитель Респуб­лики Дагестан» тIисса цIа, лайкь хьуссар чIярусса бахшиширттан, грамотарттан, «Ветеран труда» медальданун.
Бадави ия гьунар бусса художник, сурат дишаврил искусствалул ларайсса кIулшиву дусса, гьайкаллу, чарил давурттив дувайсса, кару мусилсса усттар.
Бадавинан ххирая цалва миллат. Ва ия аьмал-хIал бавкьусса, хъинсса инсан. Хъунмасса хIурматрай ва кьадрулий икIайва школалул учительтурал, Ккуллал жяматрал дянив. Бадавинайн учайва: «Гьарзад кIулсса жул ххира учитель».
Бадави дунияллия лагаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру мунал кулпатрахь, арснахь, душварахь, уссурссуннахь, гъан-маччацириннахь.
Бадавинал бунагьирттал аьпа баннав. Алжаннул ххари аннав, гьав нурданул дуцIиннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав! Амин!
Ккуллал жямат

——————————————————————

esult_17ИБРАГЬИННУЛ АРС КЪАЛЛАЕВ ЖАХIПАР
Хар-хавар бакъасса цIуцIаву рирщуну, оьрмулул 62 шинаву жуятува батIул хьунни цала хъунмасса тухумралгу, жяматралгу дянив мудангу бусравну ивкIсса, авкьусса инсан, аьчухсса дакIнил заллу, Ибрагьиннул арс Къаллаев ЖахIпар.
ЖахIпар увну ур 1951 шинал Карашрал шяраву Лаккуй. Карашрал къутандалийсса дянивмур даражалул учкъулагу бувккуну, увххун ур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетравун, физикалул факультетрайн. Университет къуртал бувну махъ цаппара хIаллай зий ивкIун ур учительну гава цалва къуртал бувсса Карашрал къутандалийсса учкъулалий. Муния махъ, маэшатрал ххуллу-ххуттай, Дянивмур Азиянавун лавгун, сайки 11 шинал мутталий зий ивкIун ур тих ссяткарну. Тиха зана хьуну мукьах зий уссия Завкасрыбпромрал сис­темалий. Миччава увкссия пенсиялийнгу. Ванал хIалал дурссар ДР-лул «Дагъусттаннал балугърал хозяйствалул лайкь хьусса зузала» тIисса цIагу.
Ибрагьиннул арс ЖахIпар аьпа­лухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакI­нийхтунусса жижара буллай бур ванал кулпат Заирахь, арснахь Жангирдухь, душваврахь, ссурвал Бидаятлухь ва Зумрутлухь, махъсса циняв­ппагу гъан-маччаминнахь.
ЖахIпардул бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.
Карашрал жямат, дустал, гьалмахтал

————————————————————-

esult_22СУЛАЙМАННУЛ АРС СУЛАЙМАНОВ ШАМСУТТИН
90 шинал оьрмулуву жуятува лавгунни Хъун дяъвилул ветеран, ххаллилсса зунтталчу, хIакин Сулайманов Шамсуттин Сулайманнул арс. Шамсуттин увну ур Ккуллал шяраву 1924-ку шинал хъудугьул кулпатраву. Школа къуртал бувну махъ, 1943-кусса шинал, гьан увну ур армиялийн. Ванал къуртал бувну бур военно-пехотное училище. Тичча лавгун ур ва Бессарабиянавун взводрал командирну.
Ти­кку фронтрайн тIайла буклакисса солдат хIадур буллай ивкIун ур. Бессарабиянава ва гьан увну ур Восточный Пруссиянавун роталул командирну, старший лейтенантнал званиягу дуллуну. 1944-кусса шинал ванал рота хIала дурну диркIун дур НКВД-лул аьралуннавух Роккосовский бакIчисса. Вай биллай бивкIун бур Польшанаву Белоруссиянаву, Украиннаву националистътуращал. 1946-кусса шинал май зуруй ва демобилизовать увну ур. Фронтрай ванан дуллуну дур орденну «Отечественной войны I-II степени» ва чIярусса медаллу. Дяъвилия махъ, къуртал бувну Гъумуксса педучилищагу, ваная хьуну ур лакку мазрал учитель. Дарсру дихьлай унува, ванал къуртал бувну бур медициналул институт. Институт бувккуну махъ ва зий ивкIун ур духтурну Вихьлив яла Ккуллал шяраву. ХъунмурчIин ванал оьрму лавгун бур Ккуллал ва Хъусращиял шяраваллал духтурну.
Шамсуттиннул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчIахь, махъсса гъан-маччанахь. Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул къапурду тIивтIуну лякъиннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Ккуллал жямат

——————————————

Кьадиров Бадави оьрус мазрал ва литературалул учительну зий 50 шин ххишалагу дурну дур Ккуллал 1-мур ва 2-мур школардай. Ванал захIматран лайкьсса кьимат бивщуссар хIукуматрал. Ванан дуллуну дур чIярусса грамотартту, лайкь хьуну ур «Заслуженный учитель Дагестана» цIанин, «К столетию В. И. Ленина» медальданун.
НЕЪМАТУЛЛАГЬЛУЛ АРС КЬАДИРОВ БАДАВИ
жуятува личIи шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, арснахь, душваврахь, гъан-маччанахь. Бадавинан бакъасса оьрму ванал арснан, душвавран, махъминнан булуннав, гьав нурданул дуцIиннав. Бунагьирттал аьпа буваннав, алжаннул ххари уваннав.
Ккуллал 1-мур, 2-мур дянивмур даражалул школардал
учительтурал коллектив