Дагъусттаннал Украиннал халкьуннан кумаграл ка кIидархIунни

esult_15Республикалул БакIчинал, ДР-лул ХIукуматрал ва жяматийсса суккушиннардал сипталийн бувну, Дагъусттаннай баян бувссар уссурвалсса Къиримнал халкьуннан арцуйну бакъа гуманитар кумаггу бувантIишиву жула чулуха. Ваниннин СМИ-рдайхчIин баян бувну бур арцуйну кумаг бан ччиминнансса банкрал реквизитру.
Мартрал 6-нний МахIачкъалаллал Хъун майданния сукку хьуну дур дуки-хIачIиялул ва цаймигу кьай-кьуйлул дурцIусса кьюкьа машинарттал.
З.АьбдурахIманова