Гьурала, оьрчIрув!

Лакрал райондалул агьали ватан ххирану тарбия баву мурадрайсса райондалул программалул лагрулуву Ватан дуручлачиминнал кьинилун ва Афганнава Совет аьрал буккан бувну 25 шин там шаврил кьинилун хасну Лакрал райондалий хьунни аьрали ва спорт­рал тIуркIу «Гьурала, оьрчIрув!»

Мунил сакиншинначитал бия ДР – лул аьрали комиссариатрал Лакрал ва Ккуллал районнал отдел; райондалул кIулшиву дулаврил управление ва жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отдел.
Муний гьуртту хьунни райондалул школарттаясса дуклаки оьрчIал 10 команда — сайки ттуршунничIан бивсса оьрчIру.
ОьрчIал дянив хьунни спортрал ва ярагъ батIаврил бяс-ччаллу.ТIуркIулий цалчинмур кIану бувгьунни Щардал школалул командалул, кIилчинмур кIану – Гъумучиял лицейрал командалул ва шамилчинмур кIану — Гъумучиял школалул командалул.
ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал