Буттахъал мина – Лакку билаят

je_8Ккуллал ва Лакрал районнал агьали ЦIуссалаккуйн бизан бувну 70 шин хъанахъаврицIун бавхIуну, жу тIитIарду кказитрай «Вилану къархьусса ватан» тIисса цIусса рубрика. Пикри хьунни 70 шинал хьхьичIсса тай ишру дакIний ливчIминнал бусласимур бищун. Кказит дахьва буклан бивкIсса 1991 шинал редакциялийн чIявусса чагъарду бучIайва бизан баврил бардулт хьуминнал бю­хханну, асар хьунну чивчусса. Жун ччан бивкIунни ми чагъардугу цIунил ва рубрикалуву буккан бан, жула тарихраву хьумур, жула халкьунная бакIрачIан бувкIмур ттизаманнул оьрчIангу, ялун нанисса никирангу кIулну бикIувча тIий.

…Лакрал ва Ккуллал районнаяту 1944 шинал мичиххичнавун бизан бувминнавух бияв жугу – Аьхъардал 200 къатта бусса щаргу. Ттун дия кIа чIумал 14 шин. Хъинну дакIний бур жямат леххаву-ххяп тIий, аьтIий буна НКВД-лул зузалтрал «мютIи бакъулт» Гъумуксса къалалийн бакьинну тIий издиватIсса хъанай бивкIсса куц. ХIайпъя кьаритан кIира зивулийсса цIувцIу чарил къатри, къатраву лирчIсса кьай. Бахьтта Щурагьун, гичча товарняк­рай Хасаврайн. Хасавраятугу бювхъу-бювхъукун ккаккан бувсса щархъавун. Шиккугу лекьа-пIякьу хьусса къатри. Бивзун най Арчуттиял ялун бивсса чIумал , зумалул макьанналий увкуна хъаннил ва оьрчIал вай махъру:
Бавуссарув, уссурвал,
Бавуссарув, ссурвал,
Буттал кIану кьабивтун
Чил чуллардай мина дан.
Укунсса бия зулму. Жул шяравату дяъвилийн лавгун бия 120-нная ливчусса жагьил, гайннавагу бизан баннин жанну дуллусса бур 30-нная ливчусса. Му бакъассагу, мичиххичнавун бивзун мукьах, 1944-1945 шиннардий ливтIуну бур ттуршунная ливчусса инсантал, чIявуми оьрчIру ва оьрмулул бугьарами Шяраваллил хозяйство зузи дуллай мукьцIаллий ряхра шинай ккавкмур чичлай бухкъалаган­­­­­ссар. Мукун бухьурчагу цибави, ттигу паракьатшиву дакъар.
Аллахвердиев Сяид
ш. Аьхъар

Дардирдал чагъар

Ватандалийн кьини дурксса гьантрайва ттул лас хушрай лавгссия дяъвилийн. Лагавугу муксса анаварсса хьуну дияхха, ТтурчIиял шяравусса жущал хьунавагу къаавкьуна. Военкоматраятува кани-кIунттихь дакъа лавгун ия. Му лавгшивугу бувсуна ЧаннацIукуй зузисса жула шяраватусса АхIмадихъал МахIаммадал. Лавгунни ласгу. Мюрщисса шанма оьрчIащал ливчIунна навагу. Цибанссия, яхI бан багьлай бия. Инсантурал махъ къаучинну къатта-къушлил заллушиву дансса, ялув бурхьничу акъашиву кIул хьун къабитансса хIарачат бан багьлай бия.
ЗахIматшивумур хъиривра най диркIун дур. Дяъвилийн лавгсса лас хъамаитануксса бала ялун бивуна.
1944 шинал инт дайдихьулий, Гъумучату увкIсса вакилнал (цIа дакIний дакъар) баян бувна арнил кIанттайн бизан буллалишиву. ЧIивисса буллуна муттагу — кIива гьантлува шяравалу кьаритан. Мукун хьугу хьуна. Барчаллагь лагма-ялттусса Ккур­ккуллал, ЧукIуннал, Кьубиял, Кумиял шяраваллал агьалинан, кьини дурксса инсантурахьхьун миннал уссурвалшиврийсса ка дуллуна, чIарав бавцIуна. Га ишираву ттун хъунмасса кумаг бувна Кумиял шяраваллил жяматрал. Миннал жул оькки-ххуй Щурагьун диян даншиврул ницай аьрава дуллуна. Цибан­ссия, алши бакъахьувкун, аьравалттулусса ца ниц къашавай хьуну, жунгу цайминнахь чара бакъа аьркинсса чан-кьансса затрурагу Щурагьун диян дан­сса кумаг бара тIун багьуна. ДакIния къадуккай цIусса миналийн бивзун махъ ккарксса захIматшивурттугу. Гьарцаннан кIулли цIанакул райисполкомрал хIаят дусса кIану. Ккашил­сса оьрчIал аьтIутIисса чIурдахгу вичIилий, микку жун цикссагу кьинирду гьан дан багьссия. Кулпатирттан къатри личIи буллай бивкIмигу, ттул пикрилий, цала гъан-маччаналгу, цалассагу буллай, махъминнайн яржа биллай бакъахьунссия.
Ахирданийгу ккаккан бувна шанма къатта бусса ца пукьа. Цибанссия, щукру Аллагьнайн, ппу ялув акъасса оьрчIалгу, ттулагу ялув магъи хьуна. Ккаши-мякь, арнил кIанттурдайн аьдат къавхьуминнайн диллалисса цIуцIавуртту, гьантлун 100-хъул инсантал литIлатIавуртту, буччинсса акъа гьантрай къатравура личIлачIисса нурчIив, ца банка шагьнал лачIал дуцIиншиврул кьинибархан няй-няй тIисса бургъилух зузаву ва цаймигу захIматшивуртту, ца ттун дакъа, ЦIуссалакрал райондалий ялапар хъанахъисса чIявусса инсантуран кIулхьуссар, асар хьуссар. Дия захIматсса чIунну. Колхозрал цинярдагу давуртту каних дуллан багьайва. Дакъая цукунчIавсса техника, биял хъанай бакъая хъу дугьавриву, вирдай лакьавриву ва цаймигу иширттаву ишла бувансса улахъ. Амма зун багьлай бия. Агарда кьинилул норма биттур къабарчан, ягу даврийн къабувккун, кьини лях гьан дитарча, ккалли бува га кьини кулпат дуканмуния махIрун хьушиврий. Аьдлу-низамрив хъинну цIакьсса дикIайва. Агарда колхоз заллусса хъуслийн тамахIкаршиву дуварча, бувай­сса танмихI хъунмасса бикIайва. ТакIуйгу дакIния къабукканссар, жул шяраватусса МахIаммад тIисса адаминал вацIлувату 2-3 килоксса гьивхь дартIун дия. Му зат сававну 7 шин дуснакьраву дан багьссар пакьирнан. Мукунсса ишру цаймигу чIявусса хьуна. Утти пикри бувара ххишала цучIав колхоз заллумуних хилипну урганссияв?!
Вана укун, ххюцIалку шиннардийнин инсантурал ахIвал лап кьянатну бикIайва. ЧIявуми агьалинал, хаснува ялув лас акъа мюрщисса оьрчIаха зузиминнал къатраву базу бахьлагансса яннагу, лякьа дуччинсса инигу къабикIайва. Гай захIматсса шиннардий на звеневодкану зий бикIайссияв. 21 шин хьуна му даврий. На ттуятува пахру буллай бакъара, гьантлун 5-6 норма биттур дайссия. Мукун зузисса чIявусса цаймигу бикIайва. Къазийгу пайда бакъая. ОьрчIру ччаннай бацIан бан, дуккин бан багьлай бия. На ттула мурадрайнгу бивунна. Шанмагу оьрчI дуккингу бувну, цала-цала оьрмулул хха-ххуттавун бичин бювхъунни.
Ахирданий учинна, бу­ссар жул райондалий цаймигу цикссагу кулпатру захIматсса чIунну дурхIусса, ккашил ва цIуцIавурттал азурда бувсса. Шиккува кIицI банна, цIусса райондалий мина дирхьуну Лакрал халкьуннал 47 шин хьунни. ЧIявуминнал ппухъру, нинухъру, уссурвал, ссурвал ливтIунни. Амма вай ларгсса цинярдагу шиннардиву царагу шин къархьунни вас-ццах бакъа оьрму бувтсса. Ссаллу жу тахсиркартал? Дакъассарив жул паракьатсса мина, ватан?
Оьккину дуланмагъ хъанай къабикIайва инсантал зунттавугу. ЦIанакул, масала, жул ТтурчIиял шяравалу бурцIурдин цIими хьунну эяллайн кIурадарну дур. Шай­ссарив утти жуща му хьхьичIра диркIсса журалийн дуцин? На тIий бакъара чачаннахьхьун цала аьрщи мадулару.
Амма ччай бакъар дахьва ччаннай бавцIусса, къатта-къушлил хьусса агьалинал ялун цал ттигу кIул бакъа бала бивну.
Б. Шахмилова,
ЦIуссалакрал шяраву ялапар хъанахъисса захIматрал
ветеран
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
ва П. Рамазановал