Бусурманнал умматрал хъунмур мурад – цашиву дуруччавур

esult_13Мартрал 5-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Щаллагу Дунияллул Бусурманнал аьлимтурал союзрал Генеральный секретарь Аьли МухIуттин аль Къарадагъищал. Га республикалийн увкIун ур Дунияллул халкьуннал диндалул аьлимтурал конференциялийн.

Делегациялувух ур мукуна Бусурманнал аьлимтурал щаллагу союзрал исполнительный директор, щайх, доктор Муалай Рашид Умри Алави ва цаймигу.
Дагъусттаннал БакIчинал хъамаллурахь аьла-ссаламгу бувну, бувсунни аьлимтурал конференциялул агьамшиврия: «Дагъусттаннан аьрабнал билаятру Идавсил ватан хъанахъиссар. Дагъус­ттанлувтал муданма бивкIссар яла дин ххирами бусурманталну. ХIакьину жува хьунабакьлай буру чIявуну сайки циняв диннал мазгьабирттал вакилтуращал. Ттул пикрилий, гьарманал цанна гъанмур дин дуллан аьркинссар, ихтияргу дикIан аьркинссар. Жущара къашайссар инсаннахь ва дин дуллалу, та мадара учин, амма миккугу паччахIлугъ буржлувссар цалва инсантал ва паччахIлугърал суверенитет дуручлан. Так ярагъгу кIунттихьну паччахIлугърайн къарши буклакиминнащалли талан аьркинсса», — увкунни Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Республикалул БакIчинал мукъур­ттийн бувну, Дагъусттаннан хъуннасса агьамшиву дуссар исламравусса цашиврияр ххишала, цайми диннал вакилтуращалгу ххуйсса арарду хьун даврил, хаснува ххачпараснал диндалущал. Яла ихтилатру бунни республикалул хъамаллуралгу.
Конференциялия жу чичинну хъиривмур номерданий.