Барча уллай буру

je_5Карашрал шяравату­сса Абакардул арс Шуаьйхъал СилахIуттиннун вай гьантрай бартларгунни ниттил увну 80 шин.
СилахIуттин сайки бусса оьр­мулий цила буттал шяраву зий, захIмат буллай ивкIсса инсанни, колхозрал зузалаяту айивхьуну, партсекретарьнайн ва Карашрал шяраваллил советрал председательнал къуллугърайн ияннин.
Му бакъассагу, ва ия жямат­райн багьайсса гьарца иширттавух чялишну гьуртту шайсса инсан, гьунар бусса сакиншинначи.
СилахIуттиннун 2004 кусса шинал дуллуссар «Дагъусттан Республикалул шяраваллил хозяйствалул лайкь хьусса зузала» тIисса бусравсса цIагу. Ванал му хъинну хIалалгу дурссар.
ДакIнийхтуну юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру СилахIуттиннун цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту, цала багьу-бизулуцIун бавкьусса нахIусса гьантри!
Дустал, гьалмахтал, гъан-маччами