Барча буллай буру

esult_19Жунма хъинну ххира­сса, хIурмат лавайсса, Гьун­чIукьатIрал шяравасса Къардашова Нина Робинзоннул душ барча буллай буру вай гьантрай хьунадакьлакьисса ххаллилсса юбилейращал. ЧIа тIий буру цIуллусса, ххарисса, буллугъсса чIярусса шинну, оьрчIал дард къаккаккаву, оьрчIал талихIрал вийрагу, ласнайгу хъару ххяххан даву, инавагу ласнал къутай бивтун ябаву.
Вин микссара шинну уттигу ххи дурну лякъиннав хъунасса Заннал. Вилва дакIнивусса цинявппагу мурадру щаллу хьуннав. Амин.
Цинявппагу ина ххирами

БакIрал, чурххал бювхъусса
Аькьлу-пикрилул куртIсса,
БувкIний кIану ххуй байсса
Нинай, барча вил байран!

Жул классрал оьрчIаву
Ина къабивкIссания,
Мискинну чIаланссияв
Вих мякьна личIанссияв.

Вин дуниял тIитIиннав,
ОьрчIал дард къаккакканнав,
Ласнал къутай битаннав
Буллугъшиву ххи даннав.

Барча тIий, лагма лавгун,
Махъру чансса къачинссар,
Жугу амин тIиссару
Заннал кьамул баннав тIий.

Жугу, жула чулуха
Вин цIуллушиву чIа тIий,
Барча тIий буру, Нинай!
Вил ххаллилсса юбилей.

АрхIал дуклай бивкIми

————————————

esult_16Мартрал 5-нний там хъанай дур 60 шин ххаллилсса лаккучунан, ЦIуйшиял шяраватусса Мусалавлул арс Рашидов Шагьамуттиннун. Шагьаму­ттин дусшиву дан кIулсса, дакI тIайласса, уздансса, инсаннал чIарав ацIан анаварсса ушаврищал, ххуйсса организаторгу, цала даврил кьюлтIшивуртту кIулсса специалистгу ур.
ДакIнийхтуну барча тIий буру вил юбилей. ЧIа тIий буру вания тихуннайгу цIакьсса цIуллушивугу, тIайлабацIугу, талихIгу.
Виха дуаьлийсса вил
дустал, гьалмахтал

———————————

esult_6Жу, Ккуллал ветбаклабораториялий зузисса дустал, гьалмахтал, барча буллай буру Цалчинмур ЦIувкIратусса Ванатиева Кисаран ниттил був­сса кьинилущал. ЧIа тIий буру вин, Кисаран, цIуллушиву, давриву тIайлабацIу, кулпатраву тирхханну, мурадру бартлагаву. Ина барча буллай, вин хас буллай буру вай ххаругу:
Зунзул чаннащал бивзун,
Зий, занай аьдат хьусса,
Гьалмахтурал дяниву
Бусравсса, хIурмат бусса.
Учайсса махъ цIу бусса,
Вила даврий усттарсса,
Жул Ванатил Кисаран,
Барча ниттил був кьини.
Цилами буруккинтту,
ЩинкIуй кIул хьун къабивтун,
Кьини дуркманал чIарав,
Буссар жул дус Кисаран.
ХъатIай ва хъиншивурттай
Бакъа чара бакъасса!

НахIу дукрарду шахьлан
Кару мусил Кисаран.
Щархъай дустал чIявусса,
Гъанми вия рязисса.
Барча ниттил був кьини,
Жул Ванатил Кисаран!
Бивтунма баргъ личIаннав
Вил уздансса ужагърай,
Хъинсса кьинив дацIаннав
Ххирасса кулпатиннай.
Вил даврийсса дустал,
гьалмахтал
ш. Ваччи.