Чув – унугу узданну

sdo_12Москавлив чIявур стоматологиялул клиникарду. Ттулла ккар­ччалсса бувансса клиникалух луглай, на ми ацIваксса махъ кьабивтхьун­ссар, Аьшуев Жаруллагь Аьбдуллагьлул арсналмур клиникалий ацIаннин. Ттун хьхьичIвагу бавссия Новослободская кIичIиравусса 54-ми къатраву бушиву пулансса клиника. Мунийн клиника «Доктора Джоржа» учай.Кьинирдал ца кьини оьвчав мунил залунначIан, бусав нава лаккучу ушиву. Жаруллагь Аьбдуллаевичлул ттущал марцIсса лакку мазрай ихтилатгу бувну, бувчIин бунни цачIана цукун иянтIиссарив. УчIайхту нагу хъинну ххуйну кьамул унна, пишлищал, лавайсса хIурматращал.

Жаруллагьлул клиникалия циявагу ттуща анжагъ ххуймур, хъинмур бакъа учин къахьунссар. Шиву бур техникалул яла лараймур кьай-кьуйлул щаллу бувсса 5 кабинет, чIирттай лархъун дур 160-ннийн дирсса сертификатру, Жаруллагьлул ххаллилсса даврихлусса барчаллагьру. Ва клиникалийн букIлакIиминнавухгу бия цIа дурксса артистал, театрдал каялувчитал, политиктал. Къашайшалтран рахIатшиврун, бигьашиврунгу щаллу дурну дур цинярдагу шартIру, щябикIансса кIукIлусса мебель, буруглансса уттизаманнул хъунма телевизор, кондиционер ва м.ц.. Клиникалувусса ремонтгу, мунил дизайнгу щаллу дурну дур хъинну цIу буну.
Хъинну усттарну, лап кутIасса чIумул мутталий ттул ккарччалсса бунни Жаруллагьлул. Даврихсса багьа цIувххукунгу, ттухь цIувххунни ттунна цими шин дуссарив. Бусав 75 шин душиву. Жаруллагьлул увкунни: «На вияту цурда ца къуруш къаласунтIиссар. Ина ура оьрмулулгу угьарасса, хIурмат лавайсса инсан. Ттун бавссар ина дурсса чIярусса хъин-хъинсса давурттая. Га чIумал, коммунист заманнай, строительствалул лавайсса къуллугъирттай зий, ина дагъусттанлувтуран цимилгу кумаг бувссар институтирттавун бухлахиний, квартирарду булайни, пропискарду дайни. ЧIярусса хъин-хъинсса давурттив дурсса вин хъиншиву дуван ттунгу ччай бур», — куну. Оьрмулул угьарасса инсанначIан укун хIурмат бусса, личIлулсса ур Жаруллагь. Ва куццуйсса, инсаннайнусса, адаминайнусса даву дунни жула лаккучунал, медициналул элмурдал доктор, ЦНИИС ва ЧЛХ-лул (Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевая хирургия) хъунама элмийсса зузала Жаруллагь Аьшуевлул. Вава институтраву дурурччуну дия Жаруллагьлул цалла кандидатнал ва докторнал диссертациярду.
Ва усттарсса хIакин акъасса, ивкIун ия гьунар бусса музыкант ва балайчигу. Ттул ккарччалсса бувну махъ ванал аккордеондалий дурцуну дагъусттаннал макьанну, пишакарсса балайчинал даражалий щаллу дуруна лакрал гимн ва мукунма увкунни МухIуттин Чариновлул мукъурттийсса 3 балай ялагу.
Аьшуев Жаруллагь увну ур 1970-ку шинал, Лакрал райондалий лахъсса зунттавусса Хъуннащиял шяраву тIаннул ус­ттар Аьбдуллагьлул ва Сиясатлул кулпатраву. Хъурхъиял шяраву 1987-ку шинал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, махъ увххун ур Дагъусттаннал медициналул институтравун, 1995 шинал мугу къуртал бувну, 1999 шинал ЦНИИС ва ЧЛХ-лий аспирантура бувккуну бур. Миккура 2003-ку шинал кандидатналмур, 2008-ку шинал докторналмур диссертациярду дурурччуну дур. Ванал бур кIива ссу ва кIия уссу. Минналгу цалва оьрмурду бавхIуну бур медициналущал. Жаруллагьлул кулпат Ххадижат бур Ппалассуннал шяравасса. Ванил язи бувгьуну бур технологналмур пиша. Вайннал бур кIива душ. Хъунмур душ Амина дуклай бур Москавуллал медико-стоматологиялул университетраву, Мадина дуклай бур 8-мур класс­раву.
Жаруллагь, цанма кIулмуний гьашиву къадурну, хIакьсса хIакиннан лайкьну, муданагу най ур хьхьичIунай, лавай, гьуртту хъанай ур личIи-личIийсса конгрессирттавух, симпозиумирттавух, занай ур чил хIукуматирттайн командировкарттай. Шиккува кIицI лаган, вай махъсса 5 шинал дянив Жаруллагь, цала даврил уртакь Аьбдуссаламов МахIаммад Расуловичлущал, занай ур США-навусса Мэриленд штатравусса Балтиморский университетравунгу.
ЦIанасса чIумал хIакин Аьшуев, Аьрасатнал Хъунама челюстно-лицевой хирург Неробеев Александр Ивановичлул каялувшиннаралу, хьхьичIунну агьну ур пластикалул микрохирургиялухун ва челюстно-лицевой хирургиялухун.
Жаруллагь дакIнийхтуну дуллай ур цанна ххирасса даву. Инсантурал цахьва тIисса барчаллагьгу бур мунан яла лараймур бахшишну, яла хъуннамур наградану. Хъиншиву, инсаншиву ва ларайсса пишакаршиву – вана Жаруллагьлул агьамми лишанну, ванал визитная карточка.
Жаруллагь Аьбдуллаевич мудангу ихIсаниятрал кумаг буллай ур Москавливсса инсантурангу, хаснува кумаграх мюхтажсса, Москавлив ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтурангу. Ва хьхьичIунну гьуртту шайссар «Дагъусттан» культуралул центрданул, Москавливсса Дагъусттаннал вакилханалул дуллалисса мероприятиярттавух, иширттавух.
Къачанну хьунабакьару жува оьрмулул бугьараминнал чулухунмайсса хIурмат бакъашиврущал, хIатта жунма гъанминнал, кIулминнал чулухагума. Ва кIанайгу хъинну ччива махъа нанисса никирал Жаруллагь Аьбдуллаевич кунмасса чиваркIунная эбрат ларсун.
Жаруллагь кунмасса арамтал лайкьссар яла лахъмур паччахI­лугърал наградалун – «За заслуги перед Отечеством» ордендалун. Мукунна, МахIачкъалалив цIанихсса инсантурал Аллея буллалиний, ттул пикрилий, мивун­сса цIардаву чара бакъа укунсса инсантуралми цIардугу дикIан аьркинссар.
«Идеал – это путеводная звезда. Без нее нет твердого направления», — увкуну бур Л.Н. Толстойл. Ттул пикрилий, мукун чаннасса идеалну Жаруллагьлун бухьунссия цува хъуна хьусса кулпат, цивугу ваная хIакьсса адамина тарбия хьусса. ХIакьинугу хIурмат бусса, бусрав­сса хIакин хьуну махъгу аьзизсса Да­гъусттаннал цавура дирхьусса дакIнил хъиншиву, рувхIанийшиву, оьрмулул бугьараминначIансса хIурмат, къулагъас хIура дуккан къадиртсса. Ми цимурцаннухлу ттулагу, махъсса дагъусттанлувтурал цIаниягу хъунмасса барчаллагь учин ччай ура Жаруллагьлул нитти-буттахь, укун ххаллилсса хасиятрал гьану ванаву бивзсса.
На чIа тIий ура инсантурал цIуллу-сагъшиврул, ххуйшиврул цIаний захIмат буллалисса Жаруллагьлун чIярусса шиннардийсса цIакьсса цIуллушиву, гьарца дуллалисса давриву, гьарцагу лавсъсса шаттираву тIайлабацIу, кулпатраву мудангу ххаришиву, нахIушиву. ТIиртIунийн ка диллай личIаннав ина, Жаруллагь!
МахIаммад Якьубов, инженер-строитель
ш. Москав
Таржума Бадрижамал Аьлиевал