Запись

Вай гьантрай щалагу билаятрай кIицI лагантIиссар Аьрасатнал Аьралитурал кьини

1918 шиная байбивхьуну 1946 шинайн бияннин февральданул 23-мур кьини кIицI дуллай бивкIссар ЯтIул аьралуннал ва Хьхьирил флотрал кьинину. Яла мунийн Совет Аьралуннал кьини тIун бивкIссар. 1992 шинал май зурул 7-нния байбивхьуну, АьФ-лул Президентнал Указрайн бувну, ванийн Ватан дуруччултрал байран тIун бивкIссар.

Запись

ХьхьичIххуттай Дагъусттанналмур экспозициягу

Февральданул 7-нния тиннай – Олимпиада тIиртIусса кьинилия – Аьра­сатнал цинявппагу регионнал Сочилий ккаккиялун цалла-цалла экспозициярдугу дирхьуну дур. Мукун, щалвавагу Аьрасатнал халкьуннал выставка дикIантIиссар Олимпиада лакьлакьисса февральданул 23-мур кьинилийннин.

Запись

Та кьини вайннал къучагъшиврий лархъссар

Ва кьини 1989 шинал дуккан дурну диркIссар Авгъаннал аьрщарая Совет аьралуннал махъра-махъсса колонна. Ахир хьуссар 10 шинал лажиндарай, 2238 кьини най бивкIсса, тарихраву ца яла лахъи лавгмунин ккаллисса дяъвилун. Авгъаннал аьрщарай интернационалнал бурж лахълай бивкIун

Запись

Пишалул сий гьаз дуллай

Лакрал райондалий аьдатравун багьну бур «Самый классный классный» тIисса классирттай каялувшиву дуллалисса учительтурал дянивсса республикалул конкурс. Конкурсрал сакиншинначи бур Райондалул КIулшиву дулаврил управление. Конкурсрай ххув хьусса учительтал барчагу бувну, КIулшиву дулаврил управлениялул чулухасса

Запись

Культуралул ххуйсса кюру хьунтIиссар

На тачIав балайчи хьунна тIий къабикIайссияв. ЦIанагу, чIярусса шиннардий сахIналийн буклай, балай тIий бунугу, балай уча увкукун, хъунмасса буруккин багьай. Чичру духьунссия, ттунма дакIний-мазрай къабивкIсса пиша нясив хьунни. Февраль зурул 23-нний бувну бур Дагъусттаннал тамашачитуран ччянива ххира хьусса балайчи,

Запись

Жулмур кулпатрал тарихрал дагьанттувух

Жунма кIулли Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул шиннардий, 1944 шинал яни, чачан Къазахъисттаннайн бизан бувкун, гайннал ватандалийн Дагъусттаннал личIи-личIисса районнаяту халкь бизан буллалини, миннавух лакгу бизан бувшиву. КIулли чIивисса мутталий бизан бувминнал хъус-хъиншиву зунттавура лирчIшиву, арнил кIанттай кьянатсса чIумал чIявусса агьали ливтIушивугу.

Запись

Аьрасатнал аьрщарай Олимпий тIуркIурду

Утигьанну Сочилий хьунни 2014 шинал дунияллий яла агьаммур иш – ХХII кIинтнил Олимпий тIуркIурду тIитIаврил шадлугъ. Арулла шинал хьхьичIгу аьрасатлувтуран жулва билаятрай та-бунугу кIинтнил Олимпий тIуркIурду хьунссар тIисса хиял тачIаввагу барткъалагансса кунма чIалайя бусса. Та шинал Гватемалилий Сочи 2014 шинал

Запись

Олимпиадалий – «Лезгинка» ва «Гуниб»

Щалла дуниял махIаттал, хIайран дансса дия Сочилий Олимпий тIуркIурду тIитIлатIисса шадлугъ. Муниярдагу къалувсса дикIанссар ХХII кIинтнил Олимпий тIуркIурду лакьлакьимур шадлугъгу. Жулва билаятрал коллективирдавух мунивух гьуртту хьунтIиссар жулла

Запись

Барча уллай буру

ХIурмат лавайсса Сапарбаг Аьлиевич! ДакIнийхтуну барча уллай буру ина 70-лла шин шаврил юбилейращал! ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, талихI, уттиния тинмайсса оьрмулувугу чIярусса шиннардий. Вина ччийкун итаннав ина, ххари уллай цинявппагу вила гъанминнал. Барча тIий буру вин хIукуматрал дуллусса ларайсса наградагу.