ОьрчIру наркотикирттайн къаршину

Январь зурул 12-19-нний Ккуллал райондалийсса школардал оьрчIал дянив хьунни «Ккуллал райондалул оьрчIру камилсса оьрмулухлу» тIисса конкурс. Ва конкурс буван школарду буржлув бувну бия Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал. Итабавкьусса хIукмулийн бувну, наркоманиялия оьрчIру буруччинсса ниятрай буллай бушиву конкурс бувсун бия.

Конкурс буллалаврил агьамшиврул хIисавравун лавсун бия социал чулуха камилсса оьрмулий яхъанан хъиншиву, школардай дуклакисса оьрчIал дянив вяйлиявуртту чан дуван ччишиву, школалул оьрчIал дяниву кьануннайн къаршисса тIуллу къахьун дитаву, школардай дувайсса, нитти-буттахъулгу гьурттусса, «тIиртIусса» ссятирдал агьамшиву лахъ даву. Школалул ва кулпатирттал цачIуну, оьрчIал наркотикру ишла къабулланшиврул чаран лякъаву. Жямат кIункIу буван школалул учительтуращал, оьрчIал дянив пIапIрус учаву, хIан хIачIаву, наркотикру ишла буллалаву ппив хъанай душиврийн бувну, вай духлаган дувансса хIуччардах архIал луглан багьлагьишиву. Мукунма оьрчIал дянив наркотикру ишла буллалаву, пIапIрус учаву, хIан хIачIаву инсаннал чурххангу, хасиятрангу заралсса затру душиву бусан бюхълахъисса волонтертурал сакиншиннардан кумаг буван багьлагьишиву.
Конкурсравух гьуртту хьуну бур 8-11-ми классирттаву дуклакисса оьрчIру. Школардал дурну дур ва кIицI бувсса масъалалун хасъсса классрал ссятру. Ва конкурсранма тIий хIасул бувсса, КIулшиву дулаврил управлениялул, райондалул администрациялул, райондалул азарханалул, полициялул зузалтрая хIасул бувсса жюрилул буллуну бур: 1-мур кIану Ккуллал — 1-мур школалун; 2-мур кIану – Хъусращиял школалун; 3-мур кIану – ЦIуйшиял школалун.
Конкурс райондалул администрациялул баян бувну бушиврийн бувну, дипломру буллуну бур вайннал чулуха.
ХIадур бувссар ХIажимурад ХIусайновлул