Олимпиадалул лишан нагу ларсъссар Белгородрай

sdo_4Январьданул 17-нний ттунгу багьуна Олимпиадалул цIурукIай ласун, амма МахIачкъалалив ласун аьркинсса цIурукIай ттун багьуна Белгород шагьрулул хъуними кучардавух ласун.

Белгородрай 35 километралул манзилданий Олимпиадалул цIурукIай ларсун най бия 180 Аьра­сатнал цIа дурксса инсантал. Миннавух бияв жугу – «Кока-кола» компаниялул конкурсраву ххув хьусса лакрал жагьилтал Аьдилов Нурислан ва Аюбова Индира.
БакIрайра жу аьркинссияв МахIачкъалалив ларсун бачин Олимпиадалул цIурукIай, яла мюхчаншиву дуруччаву сававну, МахIачкъалалив дан аьркинну диркIсса Олимпиадалул цIулрукIай ласаврил манзилгу, тикку гьуртту хьун аьркинну бивкIсса инсанталгу чан бувссар, миннавату чIявуми бивчуну бия Аьрасатнал цайми шагьрурдайн. Жун Белгородрайн гьансса бувккуна. Жу Белгород­райнсса билетругу лавсун, тайннал сакиншинначитурайн баянгу бувссия жува тихун нанишиву.
Цал самолетрай левххун лавгру Москавлив, яла тичча Белгород­райн лавгру поездрай. Белгородрай, Москавлив кунма, мюхчаншиву дуручлай бия гужну. Шагьрулул дязаннивми кучардай дия янналул лисри дархIуну, тивун инсантал къабукканшиврул, гьарца 30 метралул манзилданий бавцIуну бия полицатал, ГИБДД-лул ва цаймигу мюхчаншиву дуруччаврил къуллугъирттал зузалт. Га кьини Белгородрай къазузи кьинину баян бувну бия.
Белгородрал муххал ххуллул вокзалданийн хасъсса поездрай ларсун бувкIуна Олимпиадалул цIу дусса лампа. Га лампалия цалчин цIу лахъан ккаккан увну ия дунияллийх цIа дурксса ММА-рал дандиукку Федор Емельяненко.
Ахттакьун 5 ссят хьусса чIумал жу бивру цIурукIайрду ласайми батIайсса кIанайн, тикку жул цIардугу чирчуну, дуллунни ла­ххансса яннагу, бувсунни цIурукIай ларсун бачаврил низамраятугу, мюхчаншиву дуруччаврил кьяйдардаятугу. Яла жу автобусирттай бувцуну, ликкан бунну жува левчуну бачинсса, кIанттурдай. На авцIуну уссияв Славалул проспектрайсса волонтерначIа ялугьлай, ттуйнма яржа бияннин (ттучIан цама учIан аьркинссия цIурукIай ларсун). Кучарду бия чIюлу бувну гирляндарттал, дия шадлугърал тагьар. ЧIюлу-кьюлу бувсса автобусирттал кьюкьа гъан хъанан диркIукун, ттул чIарав гьарза хъанан бивкIуна инсантал. Кьюкьлувасса автобусирттава дюдурдавух лахъсса чIуний баян буллай бия эстафеталий олимпиадалул цIурукIайрду ларсун лечинсса инсантурал цIарду. Вана ттул цIа-бакIгу баян бунни. Левчура нагу 200 метралул манзилданий. Га бия оьрмулухун дакIний личIансса иш. Инсантал оьвтIий бия: «Нурислан, лечу барххуй, лечу ххирама!». Сурат­ру ришлашисса фотокамерардал яру бия ласлай. Ттунма ккаккан бувсса манзилданий Олимпиадалул цIурукIай ларсун махъ цама левчуна гихунмаймур манзилданий. Аьжаивсса иш хьуна микку ттул цIурукIайран – ттучIан ттулмур цIурукIайрал цIу лещан дан увкIсса волонтернаща къабюхълай бия цIу лещан дан (волонтернахь дикIайссар цIу лещан дайсса хасъсса кIула, ганих лещан дан къабювхъуна). Яла туну ттул чIарав гъан хъанай ттущал суратру ришлан бивкIуна тиккусса инсантал. Циняв махIаттал хьуну, «ва ци аьламатри!» тIий бия.
МаркIачIан чIумал эстафета къуртал хьувкун жу бувцунав цIурукIайрду ласайминнал миналийн. Тикку дуллуна жу­хьхьун жу цIурукIайрду ласаврил эстафеталий гьуртту хьушиврул хIакъиравусса сертификатру. Ти­ккура жун дуллуна жура сакиншинналул комитетраща багьлух ларсъсса цIурукIайрдугу (цIурукIай ласарду 13 азарда къурушран).
Олимпиадалул цIурукIай ласайминнан, яни тикку гьуртту хьуминнан, лаххайсса янна (форма) укра дуллуна. Белгородрайн­сса ва ма­хъунмайсса ххуллух­сса багьа (20 азарда къуруш) жун МахIачкъалалив зана хьувкун буллуссар «Кока-кола» компаниялул.
Жухь бакIрайра дюъ дирхьуна, зущалва цачIу суратру рищун ччиминнащал рищара суратру куну. «Утти зу Олимпиадалул виртталлу!» — увкуна волонтертурал хъунаманал. «Утти жу циняв Гагаринталлу!» — учарду жугу лахъсса чIуний. Жу бувкру кьатIув, щалва шагьрулун жущала цачIусса суратру рищун гъира бусса ххива жун, — мукунсса тагьар дия кучардаву. Дайдирхьуна шадлугърал концертгу.
Нагу, Индирагу цачIу дуклайгу бивкIссару МахIачкъалаллал 27-мур школалий байбихьулул классир­ттаву. Гания махъ цаннал бакIрайн ца багьунну гьаман Белгородрай. Белгород шагьрулий Олимпиадалул эстафета дайдирхьуна дунияллийх цIа дурксса чарххичи, ММА-рал дунияллул чемпион, самбочи Федор Емельяненкол, гьуртту хьуна мукунма чIявусса машгьурсса инсантал. Миннаву бия Аьрасатнал Виричу Вячеслав Воробьев, Бельгиянал принц Адриан де Круа-Ре, Олимпий чемпион Сергей Тетюхин. Циняв Олимпиадалул цIурукIайрду ларсминнал цIарду чичинтIиссар Гинесслул рекордирттал луттираву, дунияллий яла лахъимур манзилданул эстафеталул гьурттучитал хIисаврай. Белгородрая эстафета ларгуна Воронежрайн.
Нурислан Аьдилов