Нюжмар дакIний лирчIунни…

kwestСсайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булару жу сайки гьарцагу номерданий

Сидрат Жалаева, учительница:
— Ларгсса нюжмардий Аьрасатнал билаятрайсса яла агьаммур иш бия Сочиллал Олимпиада.
Шамилчин олимпий чемпионнал цIа ларсъсса биатлонистка Дарья Домрачеван Белору­ссиянал президент Лукашенкол Белоруссиянал Виричу тIисса цIа дуллунни, мунийн утти «Мусил Дарья» тIун бивкIунни. Аьрасатнавугу бур шамийла олимпий чемпионнал цIарду ларсъсса спортсментал: хоккеист Третьяк, фигуристка Роднина. Бухьунссар мукьийлла ларсъссагу. Миннал цIарду Аьрасатнавугу, кьатIувгу къакIулсса, къабавсса акъар, мукунма Исинбаевал цIа къакIулсса акъар. Мигу Аьрасатнал Вир­ттал хъанай бур, мукунминнангу мусил цIуртти буллан аьркинни. КьувтIуну бивкIра фигурист Евгений Плющенкоща, бянивссаннул инжит увну, цIуницIа микIирайн уккан къабюхъаву. Муххал бурмарду бурхIал ттурчIаву бусса адаминай аьй даймигу чан бакъар, хьхьарашиву дунни, къахьуншиву къакIулну бивкIссарив цанма тIий.
Американал CNN каналданий, ингилис мазрай Плющенкол цува къашавай унува Аьрасатнал фигурное катаниялул федерациялул микIирайн уккан унна увкунни тIий, мунайн пяп лачIун дуллалими чIяву хьунни. Укунсса хасият дур жулла: ххув хьурча – виричу, къахьурча – ссанчIав акъу. Плющенко – ххаллилсса фигуристри, мунал цIанийн тачIав ххит къабагьантIиссар. Му оькки-ккаккул уллай бур, Ковтун ва Воронов микIирайн буккан битан аьркинссия, ми ххув хьунтIиссия тIий. Солт-Лейк-Ситилийсса Олимпиадалий (2002 шинал) ххув хьусса экс-фигурист Алексей Ягудингу сукку хьуну ур Плющенкол щарсса, Яна Рудковская, цайнма гьужумрай бивкIунни телефондалувух, тIий.
Гьаннайсса, Олимпий атлетътурал тIуллацIун дурагу къалайкьсса тIуллу ва ишру бур. Балетрал артистурал дянивгу бия таний мува аваза, ва таная, кIама таманая рязий акъа.
Гьунар буманан лайкьсса кьимат бищунсса узданшиву дикIан аьркинни гьарманаву. Хавардахун, тIардахун къабагьлай. Иш къабавчума кьяркьаравух къауклай. ХIурмат бакъа гъалгъа тIий бур цивппа фигуристалгу, гъалгъа тIунмур бириярча бигьалагайсса агьалигу. Балаллувун агьманай аьй дуллай ххари хъанан цу икIайссар? Мукун ххари хъанахъаву ххуйшивурив?

Миясат ЛухIуева, экономикалул элмурдал кандидат:
— Ларгсса нюжмардий Аьра­сатнал хIукуматрал хъуними гьаз хьунни, Аьрасатнаву ца миллион ва бачIи оьрчIал ясли-садирттавун кIантту бакъа бур, ччясса мутталий му масъала щаллу буван аьркинссар тIий. Бюхъай миннал душру, оьрчIру наслу буллай бикIан, ягу бувхьунссар. Цуппа хъуниминнаву бакъассарча кIантту бакъашиврул буруккин. Цавагу буруккин бакъассар миннаву. Властьрангу оьрчIру садикирттайн бакьин къахъана­хъисса нитти-буттахъал леххаву бавхьунссар тIисса тамахI бур. Дакъар укуннагу Дагъусттаннай цайми-цайми регионнай кунна оьрчIру гьарзасса кулпатирттансса хIаллихшиннарду. Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал Постановлениялийн бувну, оьрчIру гьарзасса кулпатирттан, оьрчIан ряхра шин хьуннин, хIакиннал рецептрай ласайсса даруртту уква булун ккаккан бувну буссар, цIуххара нитти-буттахъахь, уква даруртту ласайсса акъассар, хIакьину-гьунттий бухьхьияра тIий ласун шайсса тагьар да­къассар. Къатлух ва коммунал услугарттах тарифрай ккаккан бувсса 30 процент гьарца зуруй миннан арцуйну буллан ккаккан бувну буссар, ми тIалав баймигу чIявусса бакъар. ЧIявуссаннан кIулнувагу къабикIай цанна цукунсса льготарду дуссарив ва хъириввагу къабуккай.
ЦIувххуссар ПатIимат Рамазановал