Жижара

IMАХIМАДЛУЛ ДУШ Касаева КРИСТИНА
Январь зурул 12-нний, авария хьуну, оьрмулул 31 шинаву дунияллия лавгунни Кристина.
Кристина бия итххявхсса, аьчухсса, хъуниминнал хIурмат бусса, хъинну ххуйсса лакку душ, цинявннанмагу ххирасса. ХIасратрай ливчIунни ванил ппу АхIмад, нину Наида, ссу Эльвира, ниттилссурвал, ниттиуссу, бутталссурвал, ятин хьунни ванил чIивисса душ Амина.
Ва нязаннивсса бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил нитти-буттахь, ссихь, махъсса циняв­ппагу гъан-маччанахь. Кристинан къабуллусса оьрму ванил душнин, махъсса гъан-маччанан булуннав. Ва дазу-зума дакъа хъуннасса кьурчIишиву духIансса, лялиян дансса ссавур Заннал дулуннав тIий буру. Кристина алжаннул ххари баннав, гьав нурданул дуцIиннав.

Жул ттуруллул бувгьу баргъ,
Нязаннив гъаргъсса тIутIий,
Оьрмулул аргъираву
Зия лавг зиризавал.

КIулушацIрал жямат

——————————————————

IMG_2313АБУМУСЛИННУЛ АРС КЪАЛЛАЕВ ХIАБИБУЛЛАГЬ
Уттигъанну хархавар бакъасса бивкIулул жуятува личIи унни щалвагу лакрал миллатран бусравсса чув, Дагъусттаннал лайкь хьусса магьирлугърал зузала, Абумуслиннул арс Къаллаев ХIабибуллагь.
ЧIярусса шиннардий ХIабибуллагь ЦIуссалакрал магьирлугърал цIа бюхттул дуллай зий ивкIссар. ХIабибуллагь яла лавгун, ванал пагьму ххирасса миллатрал дакIурдиву хъунмасса карт багьссар.
Ххаллилсса лаккучу, хъинсса дакIнил заллу ХIабибуллагьлул дия дазу дан къашайсса ччаву оьрчIах ва кулпатрах. Ва ия иминсса хасиятрал заллу, хъамал, гъанчу ххирасса, дакI марцIсса адамина.
ХIабибуллагьлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал аьзизсса кулпат Таибатлухь, мукьвагу оьрчIахь, гъан-маччанахь, ва ххирану ивкIминнахь, даврил уртакьтурахь.
ХIабибуллагьлул бунагьирттал аьпа баннав, Алжаннул ххари аннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав! Амин!
ЦIуссалакрал
райондалул жямат

——————————————————

IMG_231АБУСУПИЯННУЛ АРС КАМАЛОВ ХIАСАН
Вай гьантрай дунияллия лавгунни Читтурдал шяравасса, щалва оьрму ЦIуссалакрал райондалул оьрчIан кIулшивуртту дуллай гьан бувсса ххаллилсса учитель ва тарбиячи, уздансса зунтталчу Абусупияннул арс ХIасан Камалов.
ХхюцIаллий мукьра шинай оьрчIахь дарс дирхьусса ХIасан Абусупияновичлул захIматран хIукуматрал лайкьсса кьимат бивщуну бур: му ур Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель, РСФСР-данул просвещениялул отличник, СССР-данул просвещениялул отличник. Зий ивкIун ур личIи-личIисса школардай учительну, директорну, ОНО-рал инспекторну. Художникнал пагьмугу бусса уну, цала цIа личIансса давурттив художник хIисаврайссагу тамансса дурну дур.
Ларгсса шинал жу «Илчилий» рирщуссия ХIасан Абусупияновичлул «Шан-парчари хьусса мина ва жува» тIисса ххаллилсса дакIнийн бичавурттал чичрурду – миллатрал тарихрая, хъунмур никирал оьрмулия, багьу-бизулия бусласисса. Ми чичрурдал бюххансса асарду биян бунни тIий чIявусса инсантурал оьвкуна тай гьантрай редакциялийн.
Цува Учительма лавгунни дунияллия, «Шан-парчари хьусса минагу» кьариртун, миллатрал ялун бучIантIимунил буруккинттарай унува. Лавгунни цIуницIа мина даххана дуллан багьсса лакрал агьалинайн «цIуру-кIуру къабувну, оьрмулул манзил бакI гьаз дурну битира» тIисса аманатгу бувну.
ХIасан Абусупияновичлул цIа хъинну кIулссар мунал даврил опыт лахьхьин ЦIуссалаккуйн занай бивкIсса цайми миллатирттал учительтурангу. Мунал цIа хIурматрай кIицI лагавантIиссар учениктурал, райондалул жяматрал, мунал аькьлулул, интеллектрал ва хъиншиврул бутIа бивминнал. Цал бунугу мунайн бувкминнал.
ХIасан Абусупиянович дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал ичIувацириннахь, уссур-ссуннахь, гъан-маччацириннахь. Цув алжаннул ххари уваннав, гьа­ттай нур дизаннав!
Читтурдал ва ЦIуссалакрал райондалул жямат

——————————————————

IMGАЬЛИЛЛУЛ АРС МАГЬДИЕВ ЖАМАЛУТТИН
Хар-хавар бакъа, къашай-шай хьуну ур тIисса тIар баяннинма, жяматрал ялун бивунни кьурчIисса хавар – лавгунни дунияллия ЧIурттащиял шяравасса Аьлиллул арс Магьдиев Жамалуттин, медициналул элмурдал доктор, профессор, Аьрасатнал ва Европанал бартканил хирургтурал ассоциациялул хъунаманал хъиривчу, миллатрал пахрулунсса хIакин. Жамалуттин зий уссия Н.И. Пироговлул цIанийсса Аьра­сатнал национальный исследовательский медуниверситетраву (РНИМУ), травматологиялул, ортопедиялул ва военно-полевой хирургиялул кафедралий.
Жамалуттин увну ур ЧIур­ттащиял шяраву сентябрьданул 10-нний 1957 шинал, сий дусса, уздансса Магьдихъал Аьлиллул ва Халуннул кулпатраву. Жамалуттиннул 1980 шинал Дагъусттаннал мединститутгу къуртал бувну, мяйра шинава Москавлив дурурччуссия медициналул элмурдал кандидат хьунсса диссертация. Гания мукьах Жамалуттин машхул хьуна буниялану бартка хъин даврил элмулухун.
Жамалуттин Аьлилович Аьрасатнал бартканил хирургтураву ца яла машгьурма ва хьхьичIунмая, захIматсса операциярду бан мунайн кьатIаллил билаятирттайн оьвчайссия. Ларгсса шинал Индиянаву Нью-Делилий хьусса бартканил хирургтурал щалагу дунияллул конгрессрай кьамул увссия Бартканил хирургтурал щаллагу дунияллул ассоциациялувун.
Цал архIал хирургнал давугу дуллай, студентътурахь лекциярдугу ккалай, элмийсса давурттахагу зий уссия кьунияхъайсса шиннардий. Москавлив зузисса мунал элмийсса давурттив кьатIаллил билаятирттай итабакьайсса медициналул журналлайгу рирщуссар. Докладру, лекциярду ккалай, хьхьичIунсса гьурттушинна дур­ссар щалагу дунияллул ва Европанал бартканил хирургтурал съездирттай: Турциянаву, Венгриянаву, Австралиянаву, Норвегиянаву, Чехиянаву, Польшанаву ва м.ц. билаятирттай.
Жамалуттиннул каялувшиндаралу хIадургу дурну, лахъсса даражалий, 8 аспирантнал дурурччуссар кандидатнал диссертациярду. Шама докторнал диссертациялул консультантнугу уссия Жамалуттин. Мукьра монографиялул автор, изобретатель хIисаврайгу патент дусса, элмурдал кандидатътал ва доктортал хьунсса диссертациярду дуруччайсса Ученый советрал членнугу зузисса Жамалуттин Аьлилович ия Аллагьнала хIакинну ляхъан увсса инсан. Му игьалаган Дагъусттаннайн увкIсса чIумал, нех дирхьуну, муначIан агьали бачайссия.
Сентябрь зуруй МахIач­къалалив увкIсса сант ишла дурну, хьунабавкьуссия «Илчилул» зузалт Жамалуттин Аьлиловичлущал. Му хъин-хъинсса давурттаха зун дакIний ия.
Жамалуттин, профессорда куну, ххаллил акъасса, хъиншиврул бутIа ххишалану буллусса, цачIанма кумаг аьркинну бувкIминнащал дакI аьчухсса, цащава шаймур буллалисса, къашайшалтран чара бакъа аьркинсса каругу, дакIгу мусилсса хирург ия.
Медициналул элмулуву Жамалуттиннул дакIнийхтуну бивхьусса захIматран кьимат бишлай, хIукуматрал ванан чIярусса наградартту дуллуссар. Амма ванал оьрмулуву махъра-махъмур наградану хьунни, ларгсса шинал ахирданий, Аьрасатнал здравоохранениялул министрнал цала дуллусса ХIурматрал грамота.
КьурукIинтнил дякъил ццихь ва кьурчIишивугу жул дакIурдивун дирчуну, хIайп, оьрмулул аргъираву (ванан дурагу 56 шинъя) дунияллия лавгунни ххаллилсса хирург, цIа машгьурсса профессор, уздансса зунтталчу, пагьму-гьунар лавайсса аьлимчу – изобретатель, жяматрангу, миллатрангу, респуб­ликалунгу акъа чара бакъасса, Дагъусттаннал ва лакрал цIа гьаз дуллалисса инсан.
Жамалуттин дунияллия лагаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру мунал ссурваврахь, арсурваврахь, гъан-маччацириннахь ва щалагу агьлу-авладрахь.
Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав!
ЧIурттащиял жяма

—————————————————

IMG_2САЛИХIЛУЛ ДУШ ХIАЖИЕВА МАРСИЯТ
Оьрмулул 83 шинаву аьпалу­хьхьун лавгунни, ЦIуссалакрал шяраву ялапар хъанахъисса, хъунаманангу, чIивиманангу бусравсса СалихIлул душ ХIажиева Марсият. Бувну бур Марсият 1930-ку шинал. Ванил цила оьрмулул 14 шинаву байбивхьуну бур захIматрал ххуллу Каспийскаллал шагьрулийсса бандарный заводраву снарядру дуллай.
ЦIуссалакрал шяравун бивзун махъ тIурча, 1947-ку шинал тIивтIусса «ЦIуссалакрал колхозник» кказитрал типографиялий цал ученицану, яла хъунмур наборщицану ца даврий зий хьуну дур 50 шин. Зузиссаксса хIаллай бусравну бия, щала редакциялул ва типографиялул коллективрал дянив бакъассагу, шяраваллил жяматравугу. Ва бия гьарца чулуха итххявхсса хъамитайпа, хъатIай ва кьурчIишивурттай хьхьичIунсса гьурттушиву дайсса инсан, уздансса, дакI хъинсса лакку хъамитайпа.
ХхюцIалла шинал мутталий ва лайкь хьуну бур чIярусса хIурматрал грамотарттан ва бахшиширттан. Мукунма ва хъанай бур дяъвилул ва захIматрал ветеран.
Марсият аьпалухьхьун лагаврил пашманшиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванил ичIуваминнахь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, имандалий лавгун лякъиннав. Алжаннул ххари баннав!
ЦIуссалакрал жямат

————————————————

IMG_23Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру КIямашрал ва ГьунчIукьатIрал шяравасса Аьмаев Абсаруттиннухь, ванал шанмагу душнихь, буттахь ЯхIъянахь, ниттихь Зухьрахь, ссурваврахь, Маринал ниттихь, уссур­ссуннахь ва щалвагу агьлу-авладрахь Абсаруттиннул кулпат
Аьмаева Марина Валентиновна
хархавар бакъасса бивкIулул жуятува личIи баврийн бувну.
Марина бия хъинну шавхьсса, захIмат ххирасса, ласкъатта буру­ччин кIулсса хъамитайпа, цуппа оьрус душ бухьурчагу, щарнил жяматран хъинну ххирая, хIурмат хъунмая цалва гъанчуначIаннияр, кьамул дурссия, лас ххирану тIий, бусурман дингу. ЦичIав къацIуцIисса жагьилсса хъамитайпа, хьхьувай уттубивхьуну, кIюрххил шания къабизаву кIилийну кьурчIи бизансса кьадар бур.
ХIайп, цилва жагьилсса оьрму, душру ххирасса ниттицIа шаву, лас кулпатрацIа шаву. Зухьхьун ссавур Заннал дулуннав Маринал бивкIу лялиян бансса. Мариналгу гьав нурданул дуцIиннав, пирдавс-алжан нясив баннав. Ванин бакъамур оьрмулул бутIа душваран, махънан булуннав.
КIямашрал
ва ГьунчIукьатIрал жямат