Барачатсса мавлуд

P6_4Январь зурул 31-нний Сепараторный поселокрайсса «Щунудагъ» тIисса залданувусса лакрал мавлудрайн чIявусса агьали бавтIуна, марххалттанил замгьарданува буккан къахъанахъисса кьини дунугу. Банкетру бай залданул заллухъруннал – 1-мур ЦIувкIратусса Жамалуттиннул ва Аьишатлул мавлуд дан уква буллуну бия зал, мавлудрал барачат бияннав миннайнгу.

ПатIимат Рамазанова
Най дунура кIицI дуванна ттулла ххаришиву: мавлудрай ихтилатру буллай бия пасихIсса, марцIсса лакку мазрай: бугьарамигу, жагьилталгу, хIатта мюрщисса оьрчIругума.
Мавлид дачин дурну ия Лакрал райондалул имам МахIаммад-хIажи Ссаламов.
Ва цIанакулсса захIматсса чIумал жулва миллат цачIун бан­сса, барачат зана битансса, миллатрал дянивсса захIматшивуртту яла гьан дансса ххуллу диндалул ххуллу бушиврия, жува ппухъруннал рувхIанийсса ирс-ххазина буруччин аьркиншиврия бия мавлудрайсса чIявуми ихтилатру.
Бюххансса, бавтIцириннан асар хьунсса ихтилатру бувна Дагъусттаннал муфтийнал хъиривчу Давуд-хIажи Тумалаевлул, Ккуллал райондалул имам Сиражуттин Кьурбановлул, Новостройрал имам ХIасан МахIаммадовлул, Дагъусттаннал бусурманнал РувхIаний идаралул вакил Аьбдурашид Мутаевлул, муфтийнал кумагчи МахIадов МахIаммад-Расуллул, Сайпуллагь-кьадинал цIанийсса мизитрал имамнал хъиривчу МахIаммад Мурщиевлул ва цайминнал. Рес­публикалул муфтийнал цIанияту лакрал жямат барча буллалисса ихтилат бувна мунал цалчинма хъиривчу Рамазанов Шяъбан-хIажинал.
Ихтилатирттал лях-карах Къизилюртуллал райондалиясса Хъанардал шяравасса «Кази-Кумух» группа хъинну асар биянсса куццуй мавлудру ккалай бия. ДакIру хIайран дансса чIуний ккалай бия «Хайрат» тIисса группалувасса мюрщисса оьрчIругу. Му гру­ппалий каялувшиву дуллалисса АьвдурахIманова Надиятлул (ва лазгиял миллатрал инсан бур) бувсунни «Хайрат» группалул кIира шин хьушиву МухIаммад Идавс (с.аь.с.) хъун уллалисса, мунал оьрмулия бусласисса мавлудру ккалай. Бувсунни лакку оьрчIругу бушиву группалуву.
Лакрал мавлуд тIурчагу, ИдавсичIансса (с.аь.с.) ччаву загьир дан бавтIсса мажлисрай чан бакъая чил миллатрал инсанталгу. Му иширалгу исват буллай бия диндалул миллатру, мискинми, аваданми, лагьми, лахъми личIи къабуллай, циняв лагма лаган байшиву, цачIун бувайшиву.
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) оьрмулул хIакъиравусса суаллахьхьун тIайлану жавабру дуллалиминнайх дачIлай бия бахшишругу.
Ва мавлудрал барачат залданувун бавтIсса цинявннал къатравун бухханнав, жува циняв МухIаммад-Идавсил (с.аь.с.) ххуллу бувгьуну бачиннав, тIисса дуаьрду баллай бия гьарцагу мурцIния.
Шамил-хIажи Оьмариев:
— Жунма цинявннан кIулну бикIан аьркинссар гьарзат хъинмур, хъиншиву, рахIму-цIими так ца Аллагьу Тааьланаяту бушиву. Аммарив МухIаммад Идавсия (с.аь.с.), Мунал оьрмулия къакIулну, Мунах ччаву дакъа жущава къахьунтIиссар АллагьначIан биян, Аллагьнал цIимигу жуйнма къаликкантIиссар. Идавсих (с.аь.с.) ччаву дусса чIумалли дикIантIисса Аллагьнахсса ччавугу.
Жува ца Идавсил (с.аь.с.) умматру, ца ниттил ва буттал бувсса оьрчIру кунмасса. Миллат цачIун батIлатIисса, цачIунмай буллалисса ххазинардур миллатрал маз, аьдатру, дин. Жулва миллатрал гьарца дайсса даврий барачат бишиннав! Ва барачатсса мавлуд Аллагьнал кьамул даннав!
Уммукусум ПIаркьуева:
— Гьарца шинал рабиоьл-аввал зуруй цинявппагу бусурманнал жула Идавсин (с.аь.с.) хас бувсса мажлисру, мавлудру дай. КьатIув дякъил замгьар бухьурчагу ччарча имамтал, аьлимтал, ччарчагу районнал вакилтал, ччарча мюрщисса оьрчIру бур ва кIанай. Мажлис лакку мазрай бачин бувну бур. Цуксса ххаришиву дур жунна хIакьину.
Аллагь жулва бунагьирттал ялтту учIаннав, куну дуаьрду дуллай буру, агьалинал дянивсса дусшиву цIакь хьуннав тIий, дуаьрдай буру. Аллагьнал жунма кумаг баннав. Кьамулсса мавлуд хьуннав, ванил барачат щалвагу Дагъусттаннайн бияннав! Амин.
Нурбика Тумалаева:
— Ялу-ялун чIяву хъанай бур укунсса мероприятиярдайн букIлакIими. ХьхьичIава хъами чанну бикIайва, утти ва залдануву кIилчинмур зивулий чIявусса хъами бур, исламрал диндалул ялу-ялун ккуркки лаган буллай буру жува. Ххуй-ххуйсса, мюнпатсса ихтилатру баллай бур, жагьилминнангу агьамсса затру кIул хъанай бур.
На ттула арснайн барчаллагьрай бура, цувагу ва ххуллийн увккун, жувагу кIункIу бувну тIий. Идавсия (с.аь.с.) бусаву, дуаь даву, Кьуръан буккаву – му мудангу хъунмасса чирир, хъуннасса ххаришивугу дур ва мавлудрайн чIявусса агьали бавтIун. Аллагьнал кабакьиннав жуцIунма, жура дуллалимуницIун!