Циванни чаннахсса багьри лахъсса?

Уттигъанну, декабрьданул 27-нний, 52-мур номерданий, хIурмат лавайсса «Илчи» кказитрай чирчусса «Электроэнергия – маэшатрал гьанур» тIисса макьалалия нава хъинну рязи хьура. Цанчирча га конференциялий гьуртту хьуну бур электроэнергиялулсса буллалисса лавайсса даражалул Дагъус­ттаннал ва Аьрасатнал жаваблувсса къуллугъчитал.

Ттул щак бакъар га конференциялий ци сававри чирахърах жулла республикалий вакссава лавайсса (1 кв.86 коп. квч.) багьа бикIан тIисса суал буллуну бивкIшиврий.
Кказитрай чивчумунийн бувну, Дагъусттаннай бусса бур личIи-личIисса гужру бусса 15 гидростанция, миннувагу яла хъунмур – ЧIиркIайннал ГЭС (100 мгВт). Хъуннасса махIатталшиву дуван багьлай бур миксса гидроэлектростанциярду бусса жулла республикалий, циванни электричество мукссара ххирасса. Совет Союзрал заманнай тIурча квч. мукьра кIапIикIран диркIссар.
Ттул пикрилий, Дагъус­ттаннай чансса бакъахьунссар ххюазаруннинсса пенсиялий ялапар хъанахъисса инсантал. Ми ххюазарда дуканмунихгу дуллуну, ца ккиловат ссятрай кIира къурушрайн диявайсса хIисавну чирахърахгу дуллан бивкIукун, мукунна газрахгу, цамунихгу, ссахри инсантурал лахху-ликку данмур ласайсса?
Чаннахсса багьа жучIава лавайсса бушавринсса савав хьухьунссар, ттула пикрилий, хьхьичIрасса «Дагэлектросетьрал» каялувшиннарал цачIава хьусса хъунмасса бурж цащава дузал буван къахъанан бивкIукун, му лази-лакьи дуваншиврул Пятигорскалла­хьхьун дулаву.
Чичлай ура ттунма кIул­муниятугу. Ттунмагу гъансса, навагу даиман уххай­сса, школданийн заназисса оьрчIгу, институтраву дуклакисса душгу бусса, ппугу аьпа­лул хьуну ливчIсса къатлуву цумур чIумал уххарчагу телевизор хьхьичIава лавхъунма бикIайва. Махъми гьантрай тIурча, телевизоргу лещан бувну, щябивкIун лявкъукун, хъуннасса махIатталшивугу ттувура диртун, оьрчIал ни­ттихь цIуххав телевизор зий бакъархха куну. Ниттил дуллуна укунсса жаваб:
— Ци бави, ххира хьусса чаннах чIярусса арцу дулун багьлай бушаврийн бувну, телевизор утти нажагь бакъа зузи къабару, — куну.
Вана укун аьркин дакъасса экономиярду чаннал ва газрал дуллалисса даражалийн чара бухлагаврил бувтун бур жула чIявусса инсантал.
Чирахърая тIайла хьуну, газрал коммунал оплатарду лахъсса душаврия хъинну рязину бакъасса буслай бур чIявусса ттунма хьунабакьлакьисса инсанталгу. Цинявннал ца зумату кунма тIий бур: циванни ца Таканаву чирахърахсса багьа уквасса бусса, циванни тайннаяту эбрат къаласайсса жуламиннал тIий. Жулла республика щияр яларайссар? ЖучIара гужсса, аьратталну нанисса нехрурив дакъасса? Гуж бусса электростанциярдурив бакъасса? Ссаллу жува ялавайсса, цири жунна диял къахъанахъисса?
Цукунсса духьурчагу инсантурал чулухуннайсса куклушиннаран Дагъусттаннал халкь ччянива лайкь хьуссар. Ттула пикрилий, жулла хIукуматрал бакI дургьуминнал аьркинни агьалинал хIакьинусса кьини яла цIуцIимур масъала ххалбивгьуну, «азар» хъин дуван­сса дарув- дарман лякъинсса хIарачат буван. Амин.
P.S. ДакIнийхтуну рязира хъунмасса опытгу бусса, бюх­ттулсса квалификациялул инсан Аь. Халикьов «Дагэлектросеть» ОАО-рал управляющий директорну итаврий. ЧIа тIий ура мунан цIуллушиврущал хъуннасса кьудратгу, цалла давриву чIярусса давуртту жула инсантал рязи бувансса.
Гьарун Гьарунов,
элмурдал кандидат, захIматрал
ва дяъвилул ветеран