Республикалул хъунама Хъун мизитравусса мавлудрай

stopp_8Январь зурул 13-нний МахIачкъалаллал Жумяъ-мизитраву хьунни МухIаммад Идавс (с.аь.с.) ниттил аврин хас дурсса мавлуд. Микку гьуртту хьунни респуб­ликалул хъунама Рамазан АьбдуллатIиповгу.

П.Рамазанова
Дагъусттаннал муфтий АхIмад-хIажи Аьбдуллаевлул, бусурман барча буллай, кIицI лавгунни махъсса шиннардий ххуй хъанай душиву республикалул властьрал ва диндалул вакилтурал арарду, чиновниктал диндалул ххуллу-ххуттай цIакьну бавцIуминнал масъаларттал къулагъас ххи дуллалаву республикалул хъунаманал иш бушиву.
Р. АьбдуллатIиповлулгу бунни агьали барча буллалисса ихтилат: «Ххирасса уссурвал ва ссурвал! Дагъусттаннай хIакьину захIматсса тагьар дур, амма чан-чанну тIий жулла республикалийнгу баргъ биявай бур. МухIаммад Идавс (с.аь.с.) тачIав акъасса куццуй уссар жущала гьашину. Дагъусттаннай куна ххуйну чувчIав лахъа-хъун къаувай МухIаммад Идавс (с.аь.с.). Инсан ххираманан ххирассар идавс­гу (с.аь.с.), идавс (с.аь.с.) ххираманан ххирассар Аллагьгу.
МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) тIутIинийх бачирча, жунма чара бакъа тIайлабацIу хьунтIиссар, жува Дагъусттан марцI буккан бувну, хьхьичIава бивкIсса ку­ццуйсса Дагъусттан хьун бантIиссар. Жува жулва ппухълуннал ххуллийх бачин аьркинссару, гьарзат ххуйну хьунтIиссар, жува жулва ппухълуннал диндалийн ва культуралийн кIурабаллай буну тIий. Жуйвасса бунагьру чан хьурча, ххуймур ххи хьунтIиссар оьрмулуву».
Республикалул хъунаманал бувсуна Дагъусттаннай махъппурттуву хьусса ххуйчулиннайсса да­хханашивурттая, дан бювхъусса давурттая.
«Хъунмасса барчаллагь тIий ура на дуллалимуницIун кабакьу буллалисса динчитурайн, Аллагьнал кабакьу бакъа ттуща цичIар дан къашайссар, Идавсил (с.аь.с.) ва агьалинал кабакьаву дакъа дуллалимур бакIуйн къадуккайссар», — увкуна Рамазан АьбдуллатIиповлул.