Индиянал эмаратру ЦIушинал ссайгъатран

Ларгсса шиная шихунмай Дагъусттаннайн чIумуя-чIумуйн букIлай бур Индиянавасса машачитал. Гьашину вай бувкIунни ЦIусса шинал бухкIуллий. Ярмарка лахъи ларгунни декабрь зурул 29-ннийн дияннин. Мунияту гьашинусса ЦIусса шин вайннал хьунадакьин тIий бур Дагъусттаннай.

ХьхьичIавами базарду бу­ссия «Апельсин» комплексраву. Уттимур базар бия «Детский мирдануву». Гьай-гьай, уттимур базар цалчинма-цалчин бувкIний кунма авадансса бакъая, амма чан дакъая муштаритуран цивппа ххари банмургу, цалва ххираминнан, гъаннан ЦIусса шинаву пишкаш данмургу — нажагьсса тIабиаьтрал чарттал чIюлушиннардая, марцIсса сунттул, ппалул, кашемирданул лачакирттая ва шарфирдая тIайла хьуну, ичIаллил матахIрайн бияннин — цимурца дур канил дурсса. Амма ичIаллил матахI дайсса усттар Момед ия: «Дагъусттаннай канил давурттал кьимат личIину бакъар, Кабардин-Балкарнаву, Ухссавнил АьсатIиннаву, Чачаннаву маша ххуйсса шай»,- тIий.
Яла чIявуми муштаритал бацIлай бия индиянал михьлишали (хна), ппиринжрал гьанулий бувсса ссахIвант, шампунну ва косметика дахлахисса кIанттай. Чансса бакъар индиянал михьлишалттуй карунний накьичру дихьлахьиссагу. Лях-карах цала къавтIавурттай муштаритал хIайран буллай бия индиянал ссурухIихъулгу.
Амма, чIалачIиссаксса, къа­хъунмасса маэшат шайсса бур, дунияллул зумания бучIавугу хIисав дарча, вайннан. Хъус дахлахисса кIанттах ацIва гьантлий дуллай бур 2500 доллар. Муштариталгу ласласимур кьюкьин дан шай-къашай хIарачат буллай бухьувкун, дурагу къадарххуну махъуннай ласаяр машачинан, ччайнугу-къаччайнугу, кьюкьин дан багьлай бур.
Индиянал базар Дагъусттаннайн букIлан бивкIун мукьах жулва хъуншагьрулийгу тIивтIунни Индиянал ттучанну. Жулвами машачитуралгу индиянал базаллуя биялну хайр ласлай бур, гичча кьюркьуну ларсун, цала ттучаннаву дахлай.

З. Тахакьаева