Бусалардавун агьсса аьлимчу

stopp_2Ца жула миллатрал бакъа, жула вирттаврая, хьхьичIунсса инсантурая цайми миллатиртталгу цIарду дуллай, цивгу пахрулий буссару Да­гъусттанная жула цIа лахъа-хъун дансса инсан уккаврия, тIисса макьаларттал ххишала бакъа тIааьнсса асарду чантI учин бувай. ЧIявусса къабикIайхха чилманая цIа дан дакIнил ххуллу буллалиссагу.
Москавлив Сеченовлул цIанийсса мединститутгу къуртал бувну, тиккува чIярусса шиннардий ялапар хъанахъисса, цIана хIакин-хирургну зузисса жула дагъусттанчу, Агъвалиллал шяравасса Аьбдурашид Саэдов ялув кIицI лавгсса журалул халкьунная лап архсса инсан ур. Ва жул «Фейсбукравусса» чялишсса гьурттучири, цалагу Дагъусттаннай дакI цIий, шикку хъанахъисса иширттал паракьатну къаитайсса ва цавагу масъала чIарах итакъабакьайсса.
Уттигъанну, ниттил увсса кьинилущал барчагу уллай, Аьбдурашид чичлай ур Москавлий ялапар хъанахъисса жула машгьурсса дагъусттанчу, «живая легенда» хьусса Амир Аьмаевлун оьрмулул 92 шин хъанахъиссар тIий. Укун чичлай ур ва цалла страницалийгу:
«Жухьва укунсса инсантурая къабуслай, жунма укунминная къакIулну бухьурчагу, бусалдаравун багьсса, жула чIирисса Ватандалия бувксса ххаллилсса инсантал бакъасса ххай мабикIари. Цуксса хIайпнугу, хIакьину мукунминная къачичай, къабусайча, политиктурая, ишбажаранчитурая чичай.stopp_3
Барча, бюхттулсса аьлимчу, ина увсса кьини! Барча вил элмулун хас бувсса оьрму!
Жагьилсса шиннардия шинай Амир Аьмаев зий ивкIун ур Курчатовлущал, ва ивкIун ур ванал аьлимчу, хьуну ур бюхттулсса даражалул атомщик. Ва ур чIярусса премиярттал лауреат.
ЦIуллушиву ва тавпикь чIа тIий ура вин, Амир Жабраилович!
ХIазран акъахьунссиявхха ина махъниннингу аьрасатнал аьлимтурал кьюкьлуву ца яла кьянкьану, дугърину вила пишараха зий ивкIсса. Цал ялагу вин цIуллушиву!».
Жугу жула редакциялулгу, «Фейсбукравусса» циняв лакрал чулухагу ххаллилсса пишалул заллу, аьлимчу-атомщик Амир Амаев барча уллай, чIа тIий буру цIуллу-цIакьшиву, хъиншивуртту ва тIайлабацIуртту! Ина жул акъа щалва Дагъусттанналгу пахрура!
ХIадур бувссар
Залму АьбдурахIмановал