ЦIуссалакрал райондалий

Гьар шинах сентябрь зурул дайдихьулий ЦIуссалакрал райондалий 1999 шиналсса дяъвилул ишру дакIнийн бутлатисса мероприятиярду дувай. ЧIявусса агьали райондалул майданнив буккай, та ппурттуву ливтIусса милицалтран ва ополчентурансса гьайкалданучIа бацIан, тIутIив дишин, район боевиктурая ххассал дуллай жанну кьурван дурминнах аьпа учин.
Гьашину мукунсса мероприятие дунни сентябрь зурул 14-нний. ЦIуссалакрал район лавмартсса бандитътурацIа марцI дуккан дурну 14 шин шаврин хасъсса шадлугърал митинг тIитIлай, райондалул бакIчи Шихамирдул арс ХIажи Айдиевлул кIицI лавгунни 1999 шиналсса тай кьурчIисса ссутнил гьантрай ЦIуссалакрал ОВД-лул сотрудниктал кьянкьану данди бавцIуну бивкIшиву боевиктурайн, миннал чувшиврия щаллагу республикалун хавар хьушиву, хIакьинусса кьинигу ми райондалийсса агьалинал мюхчаншиву, низам дуручлай хIарачатрай зий бушиву.
Митинграй ихтилат бунни га кьини цIуссалакрал агьалинал чIарав цувагу ушиву ккаккан бан увкIсса ДР-лул МВД-лул министр, генерал-майор МахIаммадлул арс МахIаммадов Аьбдурашидлул.
«1999 шиналсса ссут щалвагу Аьрасатнал ва Дагъусттаннал тарихраву кьурчIисса ва дакIний личIансса лажинну хьуссар. ХIакьину жува дакIнийн бутлай буру Аьрасатнал цашиву ва конституция дуручлай жанну харж дурми. Хъуннасса чувшиву ккаккан дурссар полициянал зузалтрал ва агьалинал. ХIакьинусса кьинигу республикалий низамгу, мюхчаншивугу дуруччаврил хъар полициянал хъачIунттай дуссар, му хъуннасса жаваблушиннар», — увкунни Аьбдурашид МахIаммадовичлул.
Митинграй укуннасса мяъна-мурадрайсса ихтилатру бунни ЦIуссалакрал ОВД-лул хъунама Рашидов Садруттиннул, виваллил иширттал органнал ветеран ХIусманов АхIмадлул, Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилул, захIматрал ва ихтиярду дуруччай органнал, райондалул Ветерантурал советрал председатель Шахмилов Мизраблул ва цайминнал.
Митинграйсса ихтилатру къур­тал хьуну махъ, гьар шинах кунна, тIутIив дирхьунни шаннагу гьайкалданучIа: Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий лив­тIуцириннансса гьайкалданучIа, район боевиктурацIа ххассал дуллай ливтIуцириннансса гьайкалданучIа ва къуллугърал буржру биттур буллай ливтIусса милицалтрансса мемориалданучIа.
ЛичIину лахъисса тарих къавхьусса ЦIуссалакрал райондалий шанна-шанна гьайкал душиврулгу исват буллай бур райондалул агьалинал бакIрачIан чIявусса бувкIшиву, кьурчIисса тарих хьусса район душиву.

***
Сентябрь зурул 12-нний ЦIу­ссалакрал райондалийсса Чапаевкаллал шяраву хьунни «ХхюнкIлул оьрчI» тIисса цIанилу райондалул оьрчIал творчествалул конкурс.
ОьрчIал творчествалухгу, райондалий миллатрал культура хьхьичIуннай даврихгу мудангу къулагъас дусса райондалул культуралул управлениялул хIасул дурну дия кIицI лавгсса конкурс. Гьуртту хъанай бия райондалул сайки циняв шяраваллавасса, ацIра шин хьун дурасса оьрчIру.
«КIира ятIапрай хьуссар конкурс, — тIий бур культуралул управлениялий каялушиву дуллалисса Кьурбанова ПатIимат. – Цалчинмур ятIап хьуссар кIани-кIанттурдай, микку хьхьичIунну гьуртту хьуми райондалул конкурсрай гьуртту хьунминнавух бувчIуссар». Конкурсрал дия жура-журасса номинациярду: «Халкьуннал балай», «Эстрадалул балай», «Хореография», «Нава ляхъан бувсса шеъри», «Инструментирттал музыка».
Конкурс дайдишин хьхьичI оьрчIру барча буллалисса ихтилатру бувна Чапаевкаллал шяраваллил администрациялул бакIчи Аьбдуллаев МахIаммад-Пашанал, Культуралул управлениялул хъунмур Кьурбанова ПатIиматлул, Чапаевкаллал культуралул центрданий каялувшиву дуллалисса Г. МахIаммадовал. Миннал цалва ихтилатирттаву кIицI лавгуна оьрчIан миллатрал культура хьхьичIуннугу, ххиранугу дикIан аьркиншиву, конкурсрал гьанумур мурадвагу оьрчIаву миллатрал музыкалухсса, балайрдахсса ччаву цIакь дуваву бушиву.
Жюрилул яла лахъмур кьимат бивщуна «Дагъусттан» ва «ЛухIи яру» тIисса балайрдан. Ххуйсса кьимат бивщуна мукунма Гьамиящиял шяраватусса балайчитал З. Ардашеван ва Т. ХIажиеван, ахъушиял къавтIаву дурсса, ЦIуссаккулатусса М. Аьлиеван, ЦIуссачIурттащатусса Давыдовхъал кулпатрал ансамбльданун ва цайминнан.
Конкурсраву ххув хьуминнан кьиматрайсса бахшишру ва хIурматрал грамотарду дуллуна.

***
ЦIуссалакрал райондалул майданнив шадлугърай сентябрьданул 13-нний кIицI ларгунни Дагъусттаннал агьалинал Цашиврул кьини.
Майданнив ккаккан дунни хъуннасса концерт.
Культуралул управлениялул зузалтрал тIийкун, 2010 шинал ду­ккан дурсса, цIусса байран духьукун, му байран агьалинаву сийлувун рутансса мероприятиярду дуллан багьлай бусса бур. Мунияту райондалий хIадур дурсса концертрал программа авадансса, хъуннасса дия. Бия спортрал бяст-ччаллил тIуркIурдугу: волейболданий буккаву, армспорт, кIусса затру гьаз даву. Волейболданий бувккун ххув хьунни ТIюхчардал команда. КIилчинмур кIану буллунни ЦIуссачIурттащиял командалун, шамилчинмур – Чапаевкаллалмунин.
Армспортрал бяст-ччалливу цалчинмур кIану бувгьунни Бонаюртлиясса Сайдулаев Арсланнул, 2-мур кIану – Чапаеволиясса МахIаммадов Арсеннул, 3-мур кIану тIурча бувгьунни ТIюхчаратусса Юнусов Умарасхаблул.
КIушиву гьаз давриву цалчинмур кIану бувгьуна МахIаммадов Оьмардул.
ХIадур дурссар
П. Рамазановал
ва А. Аьбдуллаевал