Новостройрайсса ярмарка

laks-19Шяраваллил хозяйствалул зузалтрал кьинилун хасну, гьар шинах ЦIуссалакрал райондалий дувай, хъунмурчIин райондалийсса хозяйствардал продукция дахлахисса, ярмарка. Мукуннасса ярмарка дувай Новостройрайгу, гийхсса агьалиналгу аьркинмур машан ласуншиврул. Уттигъанну, оьр­мулул Бугьараминнал кьини дия Новостройрай мукунсса ярмарка: шагьнал лачIал иникьали, нис, шаппасса аьнакIал ккунукру, дикI, нувщи – чIяруя ярмаркалий дахлахимур. Унгу-унгуну маша най бушиврува чIалай бия агьали гъирарай аьркинмур машан ласлай бушиву.
П. Рамазанова
А. Аьбдуллаева
— Новостройрай жу жула накI, нис дайсса кIанайн биян бувару, аьнакIиввагу ябуллан бувару, цал кIанттул хьун багьлай бур, яла ичIаллилсса, ризкьилулсса буллан, — тIий бур ярмаркалий ккунукру машан ласласисса Аьишат АьбдурахIманова. – Мунияту укунсса ярмаркарду ччя-ччяни дуллаварча, агьалинангу хъуннасса къулайшинна шаванссия. МахIачкъала архну бур базаллавун буккан, шиккувасса ттучаннайгу цимурца къадикIай. НахIусса, ххуйсса нис дур. Укунсса нис базаллавугу ля­къин къабигьар. Рязийну буру. Жуннагу дукан-хIачIан аьркиншиву кIулну, жуйва аьтIий кунна дурсса даву дур.
— Ва ярмарка шяраваллил хозяйствардан цаннагу къулайсса давур, миннаща цала бакIлахъия, продукция даххан бюхълай бур, — тIий ур Расул Рамазанов. – Агьалинащагу, гьарзану ласаймур ларсун, луртанну дуван бюхълай бур. Ва ярмарка гьаманки Бугьараминнал кьинилийн тIайла дацIавриву ягу хъуниминнал ва кьини дуван ккаккан давривугу ххуйсса мяъна дур: мина даххана дуллан багьсса, уттигу цIуминалий кIанттул хъана­хъисса бугьарасса инсантуран цахарасса аякьа-къулагъас асаргу, бусравгу хъанахъиссар. Базаллавунияр кьюркьуну дур шикку дахлахимур. Жулламур жунна дикIувча.
Ярмаркалий аьркинмур машан ласун бувкIсса инсантал укунсса ярмаркарду ччя-ччяни дуллаварча хъина, цумур-дунугу байрандалул хьхьичI гьантрай дулларчагу хъиннува ххуйну хьунссия, байрандалул ссупра къур буванмургу, махънин ританмургу ласаванссия агьалинал тIий бия.