Жижара

КАМИЛЛУЛ АРС ХIАСАНОВ МАХIАММАД
Лавмартсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, лавгунни дунияллия ххаллилсса инсан, 1-мур ЦIувкIратусса Камиллул арс ХIасанов МахIаммад.
Увну ур му 1939 шинал ЦIувкIуллал шяраву Камиллул ва Саэдатлул кулпатраву. Ва­ччав 10 классгу къуртал бувну, дуклан увххун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтравун, экономикалул факультетрайн. Му къуртал бувну махъ ЦIуссалаккуйн сельхозтехникалий зун тIайла увккун ур. 1996 шиналнин зий ивкIссар хъунама экономистну. Му цалла даву хъинну кIулсса, коллективраву хIурмат-кьиматрайсса зузала ия, чIярусса шиннардий цува зузи­сса кIанай парторганизациялий каялувшиву дуллайгу уссия.
МахIаммадлун ххирая цалва миллат, хьхьичIунминная пахрулий икIайва. Цувагу дакI-аьмал хъинсса, хIал бавкьусса, инсантуран ххуймур, хъинмур бай­сса ия. Мунал ва ПатIиматлул къушлий мудангу бухху-букку, хъамал чан къашайва. Цаннаха цаннал хIурмат бусса, ххаллил­сса лас ва щар бия ПатIимат ва МахIаммад. Миннал дакIурдил гъилишиврул тIааьнсса, нахIусса хIахI бикIайва миннал ужагърай.
МахIаммад дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал арснахь Тимурдухь, кулпат­рахь ПатIиматлухь, мачча-гъанцириннахь, щалвагу агьлу-авладрахь.
Цал рухI бигьаний дишиннав, алжаннул ххари уваннав. Мунан къабуллумур оьрму наслулун ххи бувну лякъиннав.
ЦIуссалакрал ва 1-мур ЦIувкIуллал жямат

————————

ВАССАЛ АРС МАХIАММАДОВ АЬБДУЛЛАГЬ
Вай махъсса кIира-шанна шинал мутталий къашавайгу ивкIун, уттигъанну аьпалул хьунни Шахьуйннал шяравасса Вассал арс МахIаммадов Аьбдуллагь.
Аьбдуллагь увну ур 1936 шинал Шахьуйннал шяраву Вассал ва Саниятлул кулпатраву. Ванан оьрмулул 5 шин дусса чIумал ппу дяъвилийн лавгун ур ва махъунай зана къавхьуну ур. Школалийн занан ивкIун ур буттал шяраву, гихунайрив, КIундиннал школалий дуклайгу ивкIун, лавгун ур аьралий бурж лахъан. Зана хьуну, бувцуну бур цала шяравудуш Зулайхат. Кулпатращал архIал лавгун Украиннавун Миргород­райн, тих къалайчину зий шинну дурну дур. Дагъусттаннайн зана хьуну махъ Къизлардай заводрай зий 3 шин дурну дур. Муния махъ МахIачкъалалив М. ХIажиевлул цIанийсса заводраву зун ивкIун, 25-нния лирчусса шинну дурну дур микку слесарьну зий.
Пахру-ххара бакъасса, махъ чIяву бакъасса, кIанийн дуртун цалла даву дуллалисса Аьбдуллагь коллективраву ва кIулминнал дянив хIурмат буну икIайва. Аьбдуллагь ия паракьатсса, цумусса, тIайламур ччисса, хьхьичIун урувгун цалла даву дувайсса зузала, цалла шяравалу ва шяраваллил жямат ххирасса зунтталчу, оьрчIру ва оьрчIал оьрчIру ххирасса ппу ва ттатта. Муна му ччаву ялтту дурккунгу, хъунмурчIин, шанийн агьуна Аьбдуллагь – ванияр сайки 4 шинал хьхьичI, хъатIи бан хIадур хъанай бунува, ятIа-тIар бакъа акъа хьунни Аьбдуллагьлул душнил ца акъа-акъасса арс. Цана дазу-зума дакъа ххирасса душнил арс акъа шаву бухIан къавхьуну, шанийн агьуна Аьбдуллагьгу. Нузахун уруглай, телефондалул зангирах вичIи кIюла дуллай, ялугьлай ия Аьбдуллагь цалла чIалачIин да­къасса ХIажи зана хьуннин. Амма му кьини дучIаннин къаливчIунни Аьбдуллагь. Муналсса буллай, гьаксса лагма-ялтту буклай, лечлай бивкIсса кулпатрал Зулайхатлул ва оьрчIал захIмат, хIарачат бакIуйн къабувккунни.
Аьбдуллагьлул бивкIулул кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь Зулайхатлухь, арснахь ХIажимурадлухь, душварахь Ларисахь, Жариятлухь, ХIабибатлухь, оьрчIал оьрчIахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. Аьбдуллагь имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав, бунагьирттал аьпа баннав. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав, ХIажи ччясса мутталий цIуллуну-сагъну зана хьуну, жува цинявппагу ва Аьбдуллагьлул рухI ххари даннав.
Шахьуйннал жямат
————————————

ПУЛИЯННУЛ АРС ИХАЕВ ВАЛИМАХIАММАД
Август зурул 14-нний оьрмулул 76 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса зунтталчу Ихаев ВалимахIаммад Пулияннул арс.
ВалимахIаммад увну ур 1937 шинал ЧIаящиял шяраву. Ванан бикIанмагу ца-кIива барз бусса чIумал, вайннал кулпат ГьунчIукьатIув бивзун бур. ГьунчIукьатIув школа бувккуну махъ, ВалимахIаммад колхозраву зун ивкIун ур. Ва гиччава итххявхсса, сурат дишин, аккордеон бищун кIулсса оьрчI ивкIссар. МахIачкъалаливмур цалва захIматрал ххуллу ва­нал байбивхьуссар «Рем­промкомбинатрай» слесарь-электрикну зий. Махъ зий ивкIссар ЖБИ-лул заводрай электросварщикну, мукуна -Стекловолокнорал заводрай. Дагъусттаннай цалчин неоновый реклама дурксса чIумал, Вали­махIаммад ми дуллай, зий уссия. Мунал ми пюрундалул трубкарду бигьану бувайсса куц лявкъуну, хIурматрал грамоталун ва арцуйнусса бахшишран лайкь хьуссия. УвчIуну уссия райондалул советрал депутатну. 1998 шинал увкссия пенсиялийн. Чув, ци даврий зий унугу, ва аьдат хьуну ия цалла даву лажин кIялану биттур дуллай.
ВалимахIаммад ия тIайласса, дакI хъинсса, паракьатсса, лагма-ялттунах личIлулну уругайсса инсан. Ванал аккордеон бивщуну, кулпатрал Аьбидатлул балайрду тIий, цикссагу хъатIив авадан, тяхъа бувссар.
ВалимахIаммадлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь Аьбидатлухь, арснахь Русттамлухь ва душнихь Анжеллахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
ГьунчIукьатIрал ва ЧIаящиял жямат
—————————————

Жу, Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал администрациялул зузалт, куртIсса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтуну жижара буллай буру хIурмат лавайсса Гъази Мулиновичлухь, кулпатрахь ва циняв мачча-гъаннахь, аьзизсса арс
Сяид
чIун дакъа ахиратравун лагаврийн бувну.
Сяид алжаннул ххари уваннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ялун дирсса хIасрат духIансса ссавур ва цIуллушиву махъминнахьхьун дулуннав.
Ккуллал райондалул администрациялул зузалт
——————————————-

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Ккур­ккуллал школалул директор Даниял Магьдиевлухь, ванал ххирасса уссу
Тагьман
аьпалул шаврийн бувну.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
«Илчи» кказитрал редакция