Барча, Зарипат, цалчинсса концерт!

laks-20Хъунмасса хIаллай най диркIунни жулва лакку душ, чурххалгу, бакIралгу бювхъусса Зарипатлул концерт дикIантIиссар тIий бусласисса реклама телевизорданувух. Вана, ахиргу, бавтIунни Зарипат ххирами, ванил балайрдах вичIидишин ччими «Дом дружбы» тIисса концертру дай залданувун.

Цалчинсса концерт, цалчинсса гьулусаншивуртту, пикрирду чансса бухьунссияв Зарипатлул. Утти ми буруккинтру махъ кьабивт­ссар. Концертрайннив Зарипат хIадур хьуну бия хъинну ххуйну, гьарзат хIисавравун ларсун, махъру, макьанну, лаххия, къуццу-къуку, къавтIавуртту дия цаннищал ца даркьусса, цIу буну хIадур дур­сса, къабувкIми хIайп къалавгсса тIунсса куццуйсса.
БувкIун бия Зарипат цалчинсса сольный концертращалгу барча буван, ца-ца балайгу учин, жагьилтурава Карин Кьадинаев, АхIмад Закариев, Рустам АхIмадханов, Самед Буттаев, РИслам Рамазанов, Ризван Оьмариев, бювхъусса душварава – балайчитурава Шагьалай МахIаммадова, Нурианна Каллаева, Жамиля Аьбдуллаева, Лаура Аьлиева, Гьажар Рамазанова, Загьидат Муслимова. Вайннал цинявнналвагу Зарипат барчагу бувну цалчин дуллалисса «Хияллал хьунийн» тIисса концертращал, ххуй-ххуйсса балайрдугу увкунни сахIналий.
Зарипат балай тIун байбивхьу­сса чIумал, аьпа биву, Илчи-Рамазаннул (Рамазанов Рамазаннул) авцIунугу ивкIун пикри буллай, ца кьини: «ХIакьину маршруткалий най уна, жулва Зарипатлул балай бавну, чансса хIарачат буварча ххуйсса балайчи букканссар тания тIисса пикрирду бакIравун бувххун ура», — увкуна. Ва концертрайгу ттун тай махъру бакIравун був­ххуна. ЯннардацIун цуппа ххуйя, цийра лаххия даркьуну дия, бакIрая ччаннайн дияннин, мунил хIурмат буминнал тIутIавунгу бахьлаган бувуна. Зарипатлулгу тамашачитал цилва цIу-цIусса балайрдайну ххари бувунни. ТIайлабацIу баннав вин, Зарипат, мунияр хъуни-хъунисса заллу тамашачитурал батIлан, дакIнийсса мурадрайн бияннав винма ххираминнащал. Концерт­райн дирзсса цIаниву тIийкун, вил хияллал яла ххуйми пикрирду бартлаганнав.
Концерт дачин дурну ия, цалва хъярч-махсарттугу буллай, Расул Аьлибеков. Тамашачитуралгу, гьарца балайлухунгу, махъ концерт къуртал хьувкунгу хъатру ришлай, ххишала бакъа рязийну кьамулгу бувну, ахирданий барчаллагьгу увкунни Зарипатлухь ва циняв­ппагу гьуртту хъанахъиминнахь, къавтIисса душварахь ва оьрчIахь цанна ххаллилсса концерт ккаккан дурну тIий.
ТIайлабацIу баннав, балай къатIисса, учин сикъасласисса чIун зул оьрмулуву къадучIаннав, оьрмулул буччиннин битаннав.
Хъинну концерт ххуй дирзсса тамашачитурал цIания
Загьрани Аьбдуллаева