Сосланнул ххувшавуртту

togo_2Кказитрал буккултгу жува кунма ххари хьунсса кIулну, мудангу анавар буккару жу спортрал тIуркIурдаву хьхьичIунсса кIантту бувгьусса лакку оьрчIая бусан. Барчаллагьрайсса махъ увкуну ми цIу-цIусса ххувшавурттайн хъит тIутIи буван, яхIливун бутан. Мукун цIу-цIусса ххувшавурттайну жува циняв ххари буллалисса жагьил ур Чапаевкаллал шяравасса Сослан Асбаров, спортрал мастер, Аьрасатнал призер. Сослан дуклай ур Москавуллал Открытый университетраву юридический факультетрай.Тамансса шинну хьуну дур мунал МахIаммад-Ссалам Умахановлул цIанийсса олимпий резерврал оьрчIал ва жагьилтурал школалийн занай. Мунал тренер ур КIунди-ЧIаратусса Нураттин Оьмаев, спортрал мастер, лараймур категориялул тренер. Сайки ацIра шин хьуну дур Сосланнул боксрал магьиршиву лахьхьин НураттиннучIан занай.

ПатIимат Рамазанова
«Шинал лажиндарай кьатIаллил билаятирттал тIуркIурду хIисаврай, кьуния ххюйла-зувийла данди увкссар Сослан Асбаров, цалагу ухгу къавхьуссар», — тIий ур Нураттин. Август зурул ахирданий Магнитогорск шагьрулий хьуну дур щаллагу Аьрасатнал физкультуралул-спортрал «Динамо» обществалул чемпионат. Мунийн Центральный Совет «Динамогу» тIий бур. Аьрасатнал бур учинми призертал гьуртту хьуну бур микку. Сос­лан Асбаров Магнитогорскалия зана хьуну ур Ххувшаврил мухIулттущал ва международный классрал спортрал мастернал цIанищал.
Вай гьантрай Каспийскалий хьуссия Умахановлул цIанийсса дунияллул халкьуннал турнир. Миккугу, ца украиннал боксернащал ва кIия дагъусттанчунащал данди увккун, ххув хьуну ур Сослан. Дунияллул финалистнал цIа ларсун дур.
«КIилчинни Сослан Умахановлул цIанийсса дунияллул халкьуннал турнирданул чемпион хьусса, — тIий ххарину ур мунал тренер Нураттин Оьма­ев. – Ларгсса шиналгу мура турнирданий чемпионнал цIа ларсъссия Сосланнул. Мукунсса хIасиллу хьуншиврул жу гьантлун кIийла-шамийла хIадур хъанай бивкIру. ЦIунцIия хьуну, апрель зуруя шинмай сайки ххюва зуруй жуща тренировкарду дуллан хъанай бакъая. Хъирив лахъан тIисса кунма, хъинну ялув бавцIуну, чурххай гуж бувну тIиссакссагу, хIадур хъанай бивкIру. «ХIарачатран – барачат» учарухха, Сосланнул ккаккан бунни цува кьянкьану хьхьичIунай нанисса жагьил ушиву».
Ноябрь зуруй Хабаровскалий хьун тIий дур Аьрасатнал чемпионат. Миккун хIадур хъанай бур уттива Сослан Асбаров ва Нураттин Оьмаев. Жувагу чIа учинну тIайлабацIу. Хабаровскалиясса ххарисса хаварданух мякьну ялугьланну.