Итталу бия Лакрал майдан

Ванияр шанна шинал хьхьичI жулла республикалий лахъа-хъунну кIицI ларгуна Дагъусттаннал халкьуннал цашиврийну Надир-шагьнал аьрал ххит бувну 270 шин там шаврил байран. Байрандалул дайдихьу хьуссар Лаккуй Дагъусттаннал аьралуннал кьюкьлул бакIрай ивкIсса Хан-Муртазялил гьайкал (гьайкал дурссар халкьуннал арцух) тIитIаврийну. Му шиная шихуннай сентябрь зурул 15-нний кIицI лагайссар Дагъусттаннал Цашиврул кьини.
Гьарца шинал сентябрь зурул 14-нний, Хан-Муртазялил гьайкал тIиртIусса кьини Лакрал райондалий цинярдагу идарар­ттай шайссар байрандалун хас дурсса мероприятияртту.
Школарттай дунни Цашиврул кьинилун хас дурсса линейкарду. Микку оьрчIахь бувсунни байрандалул тарихрая, Дагъусттаннал магьирлугърая, аьдатирттая. Байрандалул шадлугъирттай оьрчIал цаллагу чялишсса гьурттушинна дунни.
Райондалул актив лавгуна Хан-Муртазялил гьай­калданучIа тIутIив дишин. Байрандалул лагрулуву Гъумучиял клубраву хьунни райондалул Магьирлугърал къатлул зузалтрал концерт.
Лакрал райондалул каялувчитурал, идарарттал зузалтрал, Магьирлугърал центрданул, библиотекалул ва оьрчIал творчествалул къатлул зузалтрал чялишсса гьурттушинна дай­ссар сентябрь зурул 15-нний Дагъусттаннал Цашиврул кьини МахIачкъалалив хъанахъисса шадлугъирттайгу. Миллатир­ттал магьирлугъ, зунттал ужагърал кьай-кьуй, янна, дукия кка­ккиялун дирхьусса майданнал дянив ларгсса шинал Лакрал райондалул майдандалул бувгьуссия кIилчинмур кIану.
Гьашинугу Лакрал райондалул Магьирлугърал центрданул, библиотекалул ва оьрчIал творчествалул къатлул зузалт цила багьайкун хIадур хьуну бия миллатрал майдан лайкьсса даражалий ккаккан бан.