«Зу ласласиссару регионнал жаваблувшиву»

Сентябрьданул 10-нний Аьрасатнал Президент Владимир Путин цалва резиденциялуву Ново-Огареволий хьунаавкьунни цIуну бувчIусса Аьрасатнал субъектирдал бакIчитуращал.

Миннавух ивкIссар сентябрьданул 8-нний увчIусса ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIиповгу.
В. Путиннул ихтилатраву укун увкунни: «ХIурмат бусса даврил уртакьтал! Къуртал хьунни бувчIавуртту, зу ххув хьунну ми бувчIавурттай. Мунияту на зухь барча тIий ура зул ххувшавуртту. Жува хьунабакьаврил мурад хъанахъиссар зулва регионнал жаваблувшиву зу бакIрайн ласун аьркиншиву. Ми бур хъунисса регионну, хъунисса захIматшивурттугу дусса. Ми циняв масъалартту зу щаллу буллан аьркинссар. Му зун бувчIуссар. Зун кIул хьуссар махъсса ппур­ттуву давурттаву захIматшивуртту хъанай душивугу. Гьай-гьай, ттун тIааьнну бур зу циняв ттинингу зий бивкIсса субъектирдал бакIчитал бушиву, циняв ххув хьунну бувчIавурттай.
Жу цаппара регионнал депутатътуращал рязи хьуссияв регионнал каялувчитал парламентирттайхчил бувчIин. Му мукун бувссар регионнай миллатру чIявусса бушиву сававну. Микку мюхчаншиву дуруччаврияр ххишала, политикийсса культуралул традицияртту хIисавравун ларсъссар. Мивун духлахиссар чIярусса динну душавугу, чIявусса миллатру бушавугу, ми регионнал ляличIисса этносир­ттал составгу.
Ттул ихтилат бур хъунмурчIин Дагъусттанная ва Ингушетияная. Цила аьдатрай тикку респуб­ликалул властьрал органнаву каялувшиврул къуллугъирттай бикIайва личIи-личIисса миллатирттал вакилтал. ТIайланнасса бувчIавурттал кумаграйну му даву щаллу дан мадара захIмат хьун­ссия. Мунийн бувну даврил уртакьтурал тIайласса даву дурссар.
Хьунабакьаврий ДР-лул Президентнал бувсунни ялун дучIансса чIумуву Дагъусттаннай бюхъан тIий бушиву тIайланнасса бувчIавуртту дан.
Р. АьбдуллатIиповлул билаят­рал бакIчинахь бувсунни мукунма республика хьхьичIуннай хъит учин дансса ххуллурдая.