Жижара

togo_21МахIаммадлул арс Къардашов Нияз
Оьрмулул 85 шинаву, цаппара хIаллай къашавайгу хьуну, дунияллия лавгунни дугърисса зунтталчу Къардашов Нияз.
Нияз увну ур 1928 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву усттарнал кулпатраву. ГьунчIукьатIрал школалий 6 классгу бувккуну, 1942 шинал цала чIунархIал оьрчIащал, чиваркIуннал даймур дуллай, колхозраву зун ивкIун ур. Ва оьрмулул жагьилтурал хъунмасса захIмат бивхьуссар дяъвилул ва дяъви къуртал хьуну махъсса шиннардий ГьунчIукьатIрал колхозрал ахIвал гьаз шаврил цIаний. ЗахIмат буллай, зунттаву ва даэлий зий, цала бивхьусса захIматрахлу Нияз 1945 шинал лайкь хьуссар «За трудовую доблесть в ВОВ. 1941-1945 г.г.» тIисса медальданун. 1950 шинал, шофернал пишагу лавхьхьуну, МахIачкъалалив зун ивзссар. Ванал чIярусса шинну дурссар «Дагсельэнерголул» идаралий шоферну зий. Шиккугу ва лайкь хьуссар цаймигу медаллан ва хIурматрал грамотарттан.
Ниязлул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал уссихь, ссурваврахь, цинявппагу мачча-гъаннахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

—————————————————

togo_22

Шаллал АхIмадлун хас бувну

Шаллал душваврава
язи бувгьу душ
Хъирив зуматIи бан
кьутIи дуссияв,
Бикай, Бикай тIисса
булбулданул маз
Изрияил увкIун
микIлачIун буврив?

Чани ххирассия
ххира АхIмадлун
ЦIаннай цукун урвав
ттул оьрмулул дус,
Бургъихь гъилишиву,
зурухь чаннал нур
Дула тIий, зума тIий,
Заннахь чIа тIунна.

ДакIния къалагара
хIатталлив увччуну махъ,
Ликри анавар дуккай
ттуйва бияла бакъа,
Бявкъу чарил бунугу
кIялазуруй маз бурвав
Вил чIуний ихтилат бай,
дакIний-мазрайсса ласай.

Ххира щарссай, яхI ба чай,
оьрчIах аякьа да, чай,
Аьзиз кулпат ккаккан ччай,
щаувцун усса бусай,
Ттул жавгьарду къявхъ учай,
ттула заллу хьхьичI ацIай,
МукьцIалла шинал манзил
мискьаллай дакIнийн багьай.

Яруй, утти мааьтIру –
заллу зана къашайссар,
Ва дуниял чIумуйссар,
чIун дирукун ккакканссар,
Оьрмулия щалиххан битаннав
жугу Заннал
Алжаннул багъирдаву хьуннав
багъманчи АхIмад.
Ина дакIния къауккайсса кулпат Бика

———————————————

togo_23МАХIАММАДЛУЛ ДУШ МУСАЛАЕВА МАДИНА
Оьрмулул 77 шинаву, апатI савав хьуну, аьпалухьхьун лавгунни хъинну жяматрал дянив бавкьусса, дакI-аьмал уздансса, яхI-къирият ялттусса зунттал хъамитайпа, Карашрал шяраватусса МахIаммадлул душ Мусалаева Мадина.
Мадина бувну бур 1936 шинал Карашрал шяраву. ЧIавану бунува биялсса захIмат бувссар ванил ичIаллил ва колхозрал давурттай зий. Яла махъ ласнащал архIал ва яхъанай бивкIссар ЦIуссалакрал райондалий, гикку вайннал кулпат цинявннан хъинну бусраврайгу бикIайссия.
Амма, ччяни ласнацIа хьуну, арулва оьрчIащал ливчIсса ванин хъинну хъунмасса захIмат бишин багьссар, ми хъунигу бувну, ччаннай бацIан бан.
Мадина аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру арсурваврахь, душварахь ва махъсса цинявппагу уссурссуннахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, имандалий лавгун лякъиннав, рухI бигьаний дишиннав.
Карашрал жямат

————————————————-

togo_24Оьмардул душ Давдиева Загьидат
Оьрмулул 99 шинаву аьпалу­хьхьун лавгунни лайкьну дунияллий оьрму бувтсса, ххюва оьрчIал нину, Давдиева Загьидат Оьмардул душ.
Загьидат бувну бур 1914 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву хъудугьул кулпатраву. ЧIивину буна кьурандалий бивтун, ванин аьжамрай буккин, чичин ччяни лавхьхьуну бур. Ванил цила лахъисса оьрмулий тачIавгу дин-чак кьабивтун бакъар. Ва бия Аллагьнайн иман дирхьусса зунттал хъамитайпа.
Цила ласнащал МахIам­мадлущал Загьидатлул, хъунигу бувну, чивун буккан бувунни ца арс ва мукьва душ.
Цила аманатрайн бувну Загьидат буттал шяраву ГьунчIукьатIув цила ласначIа бувччунни.
Загьидатлул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил душварахь, куявтурахь, оьрчIал оьрчIахь, цинявппагу мачча-гъанминнахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

—————————————-

togo_25КЬУРБАН­МАХIАММАЛУЛ ДУШ АЙГУНОВА МИЯСАТ
Уттигъанну, оьрмулул 76 шинаву, бивкIулул жуятува личIи бунни ххаллилсса хъамитайпа КьурбанмахIаммалул душ Айгунова Миясат.
Бувну бур Миясат 24-мур ноябрьданий 1936-ку шинал Гъумучиял шяраву Ккулатусса КьурбанмахIаммалул ва ШавкIратусса Гьапал кулпатраву.
1959-ку шинал ванил къуртал бувну бур Дагъусттаннал хъаннил дарсдишаврил институт. 1957-ку шинал гьурттушиву дурну дур Москавлий хьуну диркIсса щаллагу дунияллийсса жагьилминнал ва студентътурал фестивальданий.
Миясат Кьурбановна (укун учай ванийн ЦIуссалаккуй) зий бивкIун бур ЦIуссалакрал райондалул РК ВЛКСМ-рал хъунмурну ва 40 шин дурну дур ЦIуссалакрал райондалий личIи-личIисса школардай математикалул дарсру дихьлай.
Миясатлул хъуни бувну бур кIия арс ва шанма душ. Ванил цIакьсса кIулшивуртту, ларайсса тарбия дуллуну дур цимигу никиран.
Миясат Кьурбановна бия хъинну дакI аьчухсса, уздансса, пагьму-гьунар лавайсса, цинявппагу кIулминнан бусравсса хъамитайпа. Ва бия ххишала бакъа итххявхсса сакиншинначи, гьунар лавайсса къавтIала, канил пагьмулул заллу ва бажаранчи.
Ва аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, гъан-маччанахь ва ххирану бивкIминнахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, рухI алжаннул ххари даннав. Ванил барачат махънан кьабивтун лякъиннав.
ЦIуссалакрал,
ЦIуссаккуллал ва Ккуллал шяраваллил жямат

—————————

Август зурул махъсса гьантрай хар-хавар бакъа аьпалухьхьун лавгун ур ххаллилсса лаккучу, хъинсса дакIнил заллу, гьунар лавайсса дарсдихьу ва тарбиячи, ас-ламусрал, нахIушиврул ва рахIму-цIимилул виувцIусса, цала чIявусса гьалмахтуран, цува кIулминнан ва цанма кIулминнан дазу-зума дакъа ххирану ва бусравну ивкIсса, бювхъусса бакI-чурххал заллу, дугърисса зунтталчу, Хъювхъиял шяравасса
Къайсаров Сулайман МахIаммадлул арс.
Сулайманнул кьурчIисса бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, миннал кулпатир­ттахь, махъсса гъан-маччанахь ва щалвагу Хъювхъиял жяматрахь. Ванан бакъамур оьрму ванал махънан булуннав, оьрмурдай барачат бишиннав.
Сулайманнул чаннасса аьпа жул дакIурдиву абадлий личIантIиссар, цан алжаннул къапу тIитIиннав, бунагьирттал аьпа баннав.
Сулайманнул гьалмахтурал цIанияту Ясупи