Жижара

Unti_1Сулайманнул арс Сулайманов Кьурбан
Уттигъанну, оьрмулул 83 ши­наву, аьпалул хьунни шяраваллил жяматрачIагу, архIал зузиминначIагу хIурматрай ивкIсса ххаллилсса лаккучу, 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса Сулайманнул арс Кьурбан Сулайманов.
Кьурбаннул захIматрал ххуллу байбивхьуну бур Каспийскалив­сса «Двигательстрой» заводрай. Мунияр махъ ва зий ивкIун ур цал «Точной механики» заводрай, яла №2 школалий.
Кьурбан ия захIмат ххирасса, чув, ссаха зий ухьурчагу цалла даву лажин кIялану бакIуйн дуккан дай­сса, жаваблувсса инсан.
Мунияту цува зузисса кIанттур­дай ванайн тапшур байва жаваб­лувсса къуллугъру. Ва увчIайва комсомол организациялул секретарьну. Ванайн вихшала байва хъуни-хъунисса цехру. ДакI марцIну буллалисса захIматрахлу Кьурбан лайкь хьуну ур личIи-личIисса бахшиширттан. Миннувух дур «Победитель социалистического соревнования» тIисса лишан, «За доблестный труд» ва цаймигу юбилейрал медаллу.
Кьурбан ия марцIсса, тIайласса, цалва бувгьусса ххуллийн хаин къавхьусса хIакьсса коммунист, партиялул ветеран, Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилул ветеран. Кьурбаннул ва ванал ххирасса кулпат ПатIиматлул ххаллилну тарбиягу бувну, ччаннай бацIан бувссар шанма оьрчI.
Кьурбан бусравну икIайва цува зузисса кIанттурдайгу, мачча-гъаннан ва дустурангу. Ва ия дугърисса, инсаншиврул бутIа буллусса, аьмал-хIал бавкьусса зунтталчу. Инсаннан кумаг бан, чIарав ацIан хIадурну икIайва мудангу.
Кьурбан дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь ПатIиматлухь, душнихь, арсурваврахь, махъсса гъан-маччанахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

—————————————

Unti_2СЯИДЛУЛ ДУШ АБУЕВА САХIИБАТ
Уттигъанну, оьрмулул 87 шинаву, дунияллия лавгунни зунттал хъаннил захIматшивуртту ккарксса, Хъусращиял шяравасса Ницликкухъал Сяидлул душ Абуева СахIибат.
Абуева СахIибат бувссар 1926-ку шинал Хъусращиял шяраву Ницликкухъал Сяидлул ва ХIабибатлул кулпатраву. СахIибат хъунма хьу­ссар хъунмасса кулпатраву 4 усси­щал ва 3 ссищал. Хъусращиял шяраву 7 класс къуртал бувния мукьах, дяъвилул шиннардий ва муния махъ зий бивкIссар шяраву колхозрал личIи-личIисса давур­ттай. Гьуртту хьуссар дяъвилул шиннардий комсомол захIматрал бригадалуву, дурссар звеновойшиву, дояркашиву. 1945-ку шинал щар хьуссар учительну зий ивкIсса Абухъал Сяидлун. Хьуссар вайннал дянив шама арс ва кIива душ.
СахIибат буссия чIаххувран ххирасса, шяраваллил инсантуран бусравсса. Махъсса шиннардий Рамазан тIисса арсначIан Дарбантлив лавгун, гийх яхъанай буссия. Амма дакIмур СахIибатлул муданнагу шяраву дикIайва. Шяраваллил агьлу вания цIухлайнма бикIайва. Ва бия захIматрал ветеран. Дяъвилул шиннардий бувсса захIматрахлу ванин дуллуну дия медаль.
Яраппий, вин чан дурми кьинирду Аллагьнал оьрчIан ххи дуваннав. Жижара буллай буру СахIибатлул арсурваврахь, душварахь, гъан-маччанахь. Вил рухI кIукIлуний хьуннав.
Хъусращиял жямат
—————————————
ХьхьичIунсса аьлимчу, Дагъусттан Республикалул ва Аьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса учитель, педагогикалул элмурдал доктор, профессор, дакI-аьмал уздансса, ххаллилсса багьу-бизулул инсан, ЧIяйннал шяраваллил Цалчинсса ХIурматрал гражданин, бусравсса дус,
ХIажиханнул арс Магьдиев Мурадхан
жуятува батIул шаврийн бувну, дакIнийхтунусса жижара буллай буру оьрчIахь, гъан-маччаминнахь, даврил уртакьтурахь, дустурахь.
ЧIяйннал жяматрал цIания Шалласу Шалласуев

———————————-

Вай гьантрай, хъунмасса хIаллай къашавайгу ивкIун, аьпалухьхьун лавгунни лайкьсса зунтталчу, ххаллилсса лаккучу, гьунар лавайсса дарс­дихьу, щарнил жяматраву ва райондалий цащала зузиминначIа ва цува кIулминначIа сийлий оьрму бувтсса, дакI-аьмал хIалимсса, яхI-къириятрал ва аькьлу-кIулшилул увччусса адамина, ТIаннул ЦIувкIуллал шяравату­сса
Сяидов Будай ТIагьирдул арс.
Будайл кьурчIисса бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай ура ванал кулпатрахь, оьрчIахь, душварахь, махъсса гъан-маччанахь ва щалагу ЦIувкIуллал жяматрахь.
Будайл бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, рухIгу алжаннул ххари даннав.
Ясупи

————————————

РахIму бакъасса азаруннища ххассал хьунсса кьисмат къавхьуну, вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса лаккучу, дяъвилул ва захIматрал ветеран, яхI-къириятрал заллу, щарнил жяматраву ва цащала зузиминначIа, цува кIулминначIа хIурматрай оьрму бувтсса адамина, ЧIяйннал шяраватусса
ХIанапиев АхIмад Сулайманнул арс.
АхIмадлул кьурчIисса бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал оьрчIахь, душварахь, уссурваврахь, ссурваврахь, оьрчIал кулпатирттахь, куявтурахь, махъсса гъан-маччанахь ва щалвагу ЧIяйннал жяматрахь. Ванан бакъамур оьрму махънан булуннав.
АхIмадлул бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Ясупи, Вагьабуттин