Барча буллай буру

lok_5Тарихирттал элмурдал доктор, Аьрасатнал элмурдал академиялул член-корреспондент, СССР-данул ПаччахIлугърал премиялул лауреат, Аьвдулкьадирдул арс МахIаммад Дандамаев ниттил увну сентябрь зурул 2-нний хьунни 85 шин.
ДакIнийхтуну барча уллай буру жула хъунасса аьлимчу, дагъусттанлув, лаккучу, ГьунчIукьатIрал жяматрал ххаллилсса арс! ЧIа тIий буру МахIаммадлун цала мурадирттацIун ва багьу-би­зулуцIун бавкьусса цIуллусса гьантри, цIу-цIусса ххаришивуртту ва ххуй-хъиншивуртту! Яаннав ина Заннал винагу, жун цинявннангу!
«Илчи» кказитрал коллектив

 

lok_4Уттигъанну оьрмулул юбилей кIицI ларгунни ттул хъин­сса дус, чIаххувдуш ва 10 шинай ца парталух щябивкIун бивкIсса одноклассница Аьжа Къараевал.
Ниттил бувсса кьини барча тIий, чIа тIий бура дакI хъинсса, аьчухсса, аьмал-хIал бавкьусса Аьжан цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу. Вил оьрмулуву ххарисса лахIзарду чIяву баннав, дакIнийсса мурадирайн бияннав, вил арснангу, душнингу талихI хьуннав, миннал оьрчIал ххари буллай личIаннав бусса оьрмулий.
АрхIал дуклай бивкIминнал цIания Андриана Аьбдуллаева