ЦIуллушиврул ялув бавцIусса пишакартал

laks_14Уттигъанну ттун бахтти хьунни, Ккуллал райондалул хъунмур азарханалий зузисса пишакартал къашайшалтрах цукун буруглай буссарив, палатарттавусса вайннал давурттах ябитан.

ЦIуллушиву. Ванияр жунна аьркинссагу, чIа тIиссагу зат ттун дунияллий цамур душиву къакIулли. ТIайлар, жува, жула чурххал ахIвал-хIал оьнин буклан бикIайхту бакъа, хIакинначIан чIумуй лагайсса аьдатгурив дакъар. На кказит буккултраяту кьюлтI къабуванна, яла ттунма ххирамигу, хIурмат буван ччимигу пишакартал хIакинтал ва учительталли. Гьай-гьай, хIакин тIисса мукъувун ва учитель тIимунивун на бичлай ура инсаннал цIуллушиврул ялув бавцIуссагу, кIулшиву дулаймигу циняв пишакартал. Вай кIира касмулул зузалтрахь дур жулва оьрмулул кIулли.
Уттигъанну ттун бахтти хьунни, (цIуцIисса, буттах уруглай ванал чIарав ушиву багьана хьуну) Ккуллал райондалул хъунмур азарханалий зузисса пишакартал цIуцIалтрах цукун буруглай буссарив, къачапарданиха уруганча, палатарттавусса бунияламур вайннал давурттах ябитан.

ХIажимурад ХIусайнов
Ккуллал райондалул Хъунмур азархана бивхьуну бур Ваччиял шяраваллил Хъунне­ххал ялувсса ца лахIунттуй. Азарханалул хIаятравун увхсса чIумал баллантIиссар Къуйсу неххал, вила дакIнийсса буруккинтту паракьат буллалисса, чавхьа тIий нанисса щинал балайлул чIугу. ХIаятравусса, гьашину хъиннура дюрхъусса, урттул, чIараввасса ттарлил, кIялагьилул, сиреньдалул, щавщилул мурхьирдах ябитайхтугу, цахъис хIаллай гай дюрхъусса урттул дянив ацIайхту, аьлтта чIалай ласласисса гьава тухъну гьутрурдавун бюхлантIиссар. Кьунниялай, баргъ лагайхту, гайра урттул чIарав гъан шайхтугу, да ялагу дуссар кьакьлакьисса урттуя най ца тIааьнсса ххулуврал кьанкь. Ва кьункьал хьхьичI палангнал аьтрилул кьанкь ссанчIав да­къассану чIалантIиссар. Шикку зузисса хIакинтурал ва медсестрахъал дакIурдиягу най дуссар гъилишиврул дурцIусса, цIими чIатIисса «кьанкьру». ХIазран бакъахьунссар учай­сса цIуцIалайн бувсса ххала­ххущал, ганал зумув бивхьусса дарувращал чара бакъа аьркинну дикIайшиву хIакиннал ва медсестранал чулухасса дакI цIуцIавугу. Вайннал къашайшалахь учайсса мукъурттилгу, гьай-гьай, жува мукIру хьунну, цIуцIаву арх дувай.laks_21 Духьунссар диялдакъашивуртту Ккуллал райондалул азарханалул давурттаву. Амма ттунмарив, ми диялдакъашивурттах къалуг­лай, кIицI дуван ччива шикку зузисса, цалва оьрму инсаннал цIуллушиву дуруччаврил ялув харж буллалисса, цаппара хIакинтурал ва медсестрахъал цIарду. Яла ттунма ххуй бивзмурдив хьунни, цумур отделениялий зузисса ухьурчагу, хIакин хьуннав, медсестра хьуннав, гьарца къашайшалачIан гъан хъанай, ганал дакI дуванмур буллай бикIайшиву. На къавихра «Жула инсантурал дакIру къуркъа хьуну дур» тIисса калималийн. Къакъуркъа хьуну дур. Ялагума вай азарханалий зузисса хIакинтурал тасттикь дуллай бур жулва лакрал миллатрал оьтту-ттурчIавура дусса, чIаравнахгу, гъанчунахгу, шяравачунахгу цIимилий уругайсса хасият арх хьуну дакъашиву.
На хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул Хъунмур азарханалул хъунама хIакиннал буржру чIумуйну биттур буллалисса Кьубиев Кьурбан Мирзаевичлущал. Ванал бувсуна ттухь азарханалул оьрмулиятусса чан-кьансса затру.
— Ккуллал райондалий бур, Ваччавсса хъунмур азархана бакъагу, Ккулув участковый азархана ва амбулатория. Буссар, мукунма, Вихьуллал шяравугу амбулатория. Вайми шяраваллаву буссар ФАП-ру. Ваччавсса азарханалий дур ряхра отделение: терапиялул, хирургиялул, оьрчIал, лахъай цIуцIавурттал, оьрчIру буваймур, гинекология. Буссар мукунма анаварсса кумаг бувай отделениягу. Азарханалун аьркинну бур хIакинтал: анестезиолог, хирург, онколог, кожвенеролог, эндокринолог, УЗИ бишайсса хIакин. 2000-ку шинал бувсса азарханалул цIусса къатри ремонт дуван багьлай бур. Амма, дакъар тIий, арцу итадакьлай бакъар. Уттигъанну 380 азарда къурушрал аьчIа дирхьунни, кIай къатраву цила багьайсса хIаллихшиннарду хIасул дурну дакъашиврийн бувну. Анаварну кIай къатри дакьин дувансса арцу итакъадакьирча, бю­хъайссар азархана лакьингума. Барчаллагь Ккуллал райондалул хъунама Сулайманов Сяидлун, райондалул бюджетрава арцу ляркъуну, уттизаманнул пластикалул чIавахьулттив бивхьунни. Азарханалуву дуссар 14 хирургиялул, 20 терапиялул, 5 гинекологиялул, 8 педиатриялул, 7 оьрчIру бувай хъамитайпа, 6 лахъай цIуцIавурттал къашайшалт уттубишин бюхъайсса тахру бусса отделенияртту. Дузал­сса штатру бакъашиврийн бувну, дукра дувайсса блокравусса увагу усса шама инсаннан багьай дукрардугу дурну, гай цанна диян дуллангу. Жуща бюхъан­ссия азарханалул жанахIирдаву буфетру бувну, бюхълахъима шиккуна увкIун, дукра дузал дуллан. Амма штатру бакъар…
Бувсуна ттухь Кьурбан Мирзаевичлул, азарханалул багъманчи акъашиврийн бувну, къабюхълахъишиву хIаятрал сий дучIан дувангу. ХIатта чIун-чIумуй, субботник дурну, марцIшиву дувайсса духьурчагу.
Цащава шаймур буллай, къашайшалтрал цIуллушиврул ялув бавцIуну зий бур шикку зузисса хIакинтал: хъунама хIакиннал хъиривма, къашайшалт хъин баврил давурттал жаваб дулайма, Дагъусттаннал лайкь хьусса хIакин Шихунов Ширвани Даудович. Ванал 1972-ку шинал Дагъусттаннал мединститут къуртал бувния махъ зий ура тIива жулва азарханалий. Травматологну зий ур Дагъусттаннал лайкь хьусса хIакин МахIаммадов Аьлил Аьбдуллаевич. Вагу зий ур ва азарханалий 1966-ку шинал Дагъусттаннал мединститут къуртал бувния махъ. Хьхьугу-кьинигу къашавайминнал чIарав уссар Аьрасатнал ва Дагъусттаннал лайкь хьусса хIакин цIардан лайкь хьусса, цIана азарханалул электрокардиологну зузисса Аьшаев Нуруллагь Аьлиевич. Терапевт-кардиологну зий ур Кубатаев Аьли Рамазанович. Ванал 1988-ку шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал мединститут. Яла гания махъ цува зун тIайла увксса Пензаллал областьрал азарханалий зий ивкIун ур 12 шинай. 2001-ку шинал шавайн зана хьуну, зий ур Ккуллал райондалул азарханалий терапевт-кардиологну. ВанацIун цIакь дурну дур, мукунна, участкалул хIакин хIисаврай, Хъусращиял, 2-мур ЦIувкIуллал, ЦIущардал ва Ккуллал дачIи шяраваллу. Шиккува амбулаториялий зий бур 1-мур категориялул хIакин-офтальмолог Аьшаева ПатIимат Шяъбановна. Ванил 1974-ку шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал мединститут. Ганияр махъ зий бивкIссар Чачаннал республикалийсса Нажаюртуллал райондалий хъаннил хIакинну. Яла, 1978-ку шинал ласнащал Лаккуйн зана шайхту, специализациягу дурну, ганияр махъ зий бур амбулаториялий яруннал хIакинну. ВаничIава зий бия жагьилсса медсестра Мутаева ХIуриягу. Ванил 2007-ку шинал къуртал бувну бур Каспийскаллал медучилище. Чара бакъа кIицI буван ччива терапиялул отделениялий зузисса хIакин Далиева Роза, медсестрахъул Аьшаева Аминат, Юнусова Сумайсат, Кьурбанова Валентина. Вай медсестрахъал цалла даврий зий ца-цаннил кьуннивату зувиннувун дияннинсса шинну хьуну дур. Лази лавкьуну лаххиягу ларххун, хIакиннал ккаккан дурсса циняв процедурарду цила чIумал дуллай зузисса душру бия. Гьай-гьай, жунма кIулли, на макьалалул ялув кIицI бувсса куццуй, оьнийн буккайхту бакъа жула инсантал хIакинначIан къалагайшивугу. Мунийн бувну, хьхьуниву цимилгу вай медсестрахъан оьвтIисса къашайшалачIан бучIан багьлай бия. Валлагь, биллагь, цалвагу нюжмардул лахъишиврий нава буттачIа усса мутталий цIимилийсса бакъа вай душварал зумату цавагу тарсъсса махъ ттун къабавуна. Жунма цинявннан кIуллихха цIуцIалал хасият ттюхъасса дикIайшиву. Чара бакъа кIицI дуван ччива хьхьувай дежурствалий бусса чIумал оьвчайхту га цIана къашайшалал чIарав бацIлацIисса хIакинтурал цIарду: МахIаммадова Зумрут, Закарияева Написат, ХIажиев ХIусайн; медсестрахъул: МахIаммадова Сиясат, МахIаммадова БатIа. Азарханалул марцIшиврул ялув бавцIуну бия Мирзаева Ххадижа.
На вай ялув кIицI бувсса зузалт бакъагу, Ккуллал райондалий хъинну ххаллилсса хIакинтал ва медсестрахъул цаймигу чансса бакъар. Мунияту уттигу, чIунгу духьувкун, минналми цIардугу дахьра кIицI дуваврийну гьашиву къадурну, умуд бур гьарта-гьарзану миннащал ихтилат буван хьунссархха тIисса.